Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ιδιωτικά πανεπιστήμια φέρνει ο Κυριάκος!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ζ 0 Τσἱιιραε δεν εχει καταλαβει ακόμα ότι τι ατΙισσφαιΡα ΜΜΜ 
Τριτοκοσμικεε
συγκοινωνἰεε
Οι Ελληνες πρέπει να είναι
ο μοναδικός λαό; στον πλανήτη που έχει πλησὡσει τα
ο Μασάει: στη σελ. 9
.4`Ρ... μ _ ...
' ·_ ι ' ¦4._. ;' κ' Η ._#.. _ 2 Ι , -..._.·|·...ι.. .'._._Ϊ
¦¦ . .¦
0 αντιτιρσεδσσε σε αλλα νραμμιι ααα τσ Μαεἰμσα (ααα ετρεΧε Μέ να κλεισει το θεμα)
ΕΞ' Ε||Ν||8 ΗΟΜΕ "Η Χ|Μ||Ξ0ΥΝ 'ΠΔ ΚΟΜΜΑ» ΜΜΜ
Και όρθρσ του ΜΜΜ Ματια Κωνσταντινι8Π: Η Παρ“Χὡρασα ακινήτων Και τι δωσω ο) των<0φειλὡν 
ΡαΕικελεαθεε Προτασει8 για ταν Παιδεια ααα τα ΝΔ. με αναθεὡρτισιι τσα Συνταγματσε
|||ΩΤ||Μ
., .. “ , -. . _  ..  -. _ Θα ερθσαν(ενδεΧσμενω8)
 'ιζ Ϊ ν' " -· ·· · * ' 100.000 ξενσιφσιττιτεε¦δεν
. ~ ·· < θα φειτγσαντα Ελλιινστισαλα
Ι  Μ -- ι - . γ “ “'· . γιαστισαδεε στο εξωτερικο
Φέρνω ακαριακαε!
; : Και φσἱτιιστι των μαθητών σε σΧσλεἰα ανεξαρτῇτω8 τιερισΧα8 ς τ Και διδασκαλἰα κατ' οικον
75.οοο(ι›σεΣειΣ ερτΑΣιΑΣ κΑι __ .
ΜΕΓΑΛΑ ΕΣΟΔΑ Πο ΔΗΜΟΣΙΟ _0ι_θεσμσι 0ΛαΖστισαλσε
.. , · . · . έ . _ δ > ~ επιμενουν περι Σαββιδτι
Δ. για.ιτρσστιμα και... εκσκαφεα
στα αδὴλωτα στον ΑΙΡΙιε
εισσδἰιματα Φ
·· νι[email protected]@μἔ¦ |ΕΒΒ|Η ΠΩ" “'|ΜΡ0»
φωνα με>τῇἰσἩοΧῖ .Δ 28 Μέ Μα καιω'
 4'ζ“ἶγΜέκ.θΜ-Μ5 “Μ <Μ· 
π . 'Ψ:ϊκΝε“_ = '
ΜΕ τι· ΕΝΩΜΕΝΗ
' · - · - ή ν - ·ι κ ~τ-_ν. . _ :4·:· ·¦ -- κ.
τι <-›_;.`$ τ Η Δ - . - |_γ._. » ,ή ..Με . π π ι κ' η_7¦ Π . . _.·./ -,> Ϊ Η, Η η, _" η 2.:| ';ι _|-ῖ Ρ > ' η Η . . 4·` -. Η Φ
>α-_ - . τα..- μ....ω ...“›..`....... -, :1 .. ..α-Μ. ._ .. α _ α... ι η.-- _ .. .-...... ι... .ν<.“. μ ·- .. . ....»-.“· -:._..._ _<...-. .¦.. ._ .- .......ω