Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΜ Ο
Μ σωσει»
ΜΜΜ λ στον
ανια-Μ»
Μ λ Μ
ανια-Μο
ουκ-Μη
Ε¦Σ¦ΤΙΔ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Πρόσκαιρα αῦἑημἑνεε νεω
όμβρους καί στα βορειοδυτικα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.Ἀνεμοι βόρειοι 3 μέ
5 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 31β.
κ ` Ν
σεις τό μεσημέρι-απόγευμα μέ τοπικούς (Ψ χ
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016
Ἡ"Υψωσις τού Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού
Σελήνη ]4 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7,08' - Δύσις 7,84'
Ἀριθμ. Φύλ. 40550 | Τιμή ],50 θ
Ἐρατοσθένους ι,τ_κ_ ]]θ 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@οειίαηοννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Φόε: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Καθεστώς
«γαλέρα;»
ΜΜΜ ΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜωΜΜ
ΜώΜ ΜΜΜ
ΜάΜὁΜωΜ
ΜΜΜάΜΜ
ΜΜάΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜωωΜω
ΜάΜΜΜΜΜω
ώΜΜΜωώΜώπ
ΜΜΜΜΜΜκΜΜ
ωΜωΜ ΜΜΜ
ΜωωωΜόΜΜω
ωωΜ.ωωΜΜ
ΜΜΜ“τΜΜΜ
ΜΜΜΜύΜψΜ.
ΜΜΨδκΤΜαΜωΜ
Γιατί τα Ἀρχαία
τρωω;
Παρέμβασις τού Σ. Καργακου για τήν κλασσική παιδεία
ΠΡ|Ν από δύο έβδομαδες, ή ύπουργός Παιδείας τής Γαλλίας, Νατζα
Βαλω-Μπελκασέμ, στό πλαίσιο
τῆς έΦαρμογῆς τῆς έκπαιδειπικῆς
μεταρρυθμίσεως πού δίνει μεγαλύτερη αὐτονομία στα σχολεία, δήλωσε πανηγυρικά ὅτι τό 92% τῶν γυμνασίων έπέλεξαν τήν διδασκαλία
τῶν «αρχαίων γλωσσῶν» (αρχαία
ἑλληνικα καί λατινικά). Στήν χωρα μας, ό ύπουργός Παιδείας, Νίκος Φιλης, περιθωριοποιεί τήν διδασκαλία τῶν αρχαίων ἑλληνικῶν
στα γυμνάσια: Ἀπό 5 ώρες έβδομαδιαίως, θά διδασκονται πλέον4
ένῶ οί μαθητές δέν θά έξεταζονται
γραπτῶς στό μαθημα αὐτό. Ό ἱστορικός καί αρθρογράφος τής «Ἐπίαρ›ΣαραντοςΚαργακος κρούει τόν
κώδωνα τοῦ κινδύνου για τήν κλασσική μας παιδεία·
Τό έρώτημα έπιδέχεται δύο
εἰδῶν έννοιολογήσεις-έρμηνείες,
μέ τίς αναλογες φυσικα απαντήσεις, είτε σέ θεωρητικό είτε σέ
πρακτικό έπίπεδο. 'Η πρώτη δόθη
κε αμέσως μετα τήν μεταπολίτευση ὑπό τήν ακόλουθη ἔννοια: Γιατί
πρέπει να διδασκονται τα Ἀρχαία
<Ελληνικα καί μαλιστα στό Γυμνασιο καί στό Λύκειο και μαλιστα σέ
τόση έκταση καί μέ τόση έμφαση;
Τήν πρακτική «απαντηση» έδωσε ή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Γ. Ραλλη, όταν έζοβελίστη καν τ
Ἀρχαία'Ελληνικα από τό Γυμνασιο (στή θέση τους μπήκαν βαρβαρομπαρόκ μεταφρασεις 4 κατα
τό πλείστον) καί μαζί μέ αύτα έξωπεταχτηκε όλη ή λογία γλωσσική
μας παραδοση. «Βαλαμε ταφόπλακα στήν Καθαρεύούσα» διακή ρυζε
από τού βήματος τής Βουλής ὁ τότε
ύπεύθυνος για τήν παιδεία ύπουργός, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι
έτσι έβαζε ταφόπλακα σ ένα αξιοσέβαστο κεφαλαιο τής πνευματικής μας παραδόσεως. Καί δέν
έννοῶ μόνον τούς κορυφαίους τής
λογοτεχνίας μας, έναν Παπαδιαμαντη, Βιζυηνό, Καλβο, Ροΐδη αλλα
ό,τι εἶχε παραχθεί μέχρι τότε στόν
τομέα τής ἐπιστήμης, τής δη μοσιογραφίας καί τής πολιτικής. Ποιό
παιδί σήμερα μπορεί να διαβασει έναν Κων. Παπαρρηγόπουλο,
έναν Παύλο Καρολίδη, έναν°Ιωαννη καί Νικόλαο Χατζιδακι (αὐτοί
ήσαν μαθηματικοί) καί από τούς
πολιτικούς έναν Χαρ. Τρικούπη,
έναν°Ελ. Βενιζέλο, ακόμη καί τόν
απλούν στήν έκφραση Κων/νο Καραμανλή ; ῦΕπί 40 χρόνια ή γλῶσσα,
σαν τόν Χριστό, «κρεμαται έπί ζύλου».“Ολες οἱ έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, πού κατέληξαν σέ
απορρυθμίσεις, ήταν ένα ακόμη
καρφί στό πολυβασανισμένο σῶμα
της.°ΗἙλληνική γλῶσσα πεθαίνει
στό στόμα τῶν παιδιῶν μας. Άλλα
συναμα πεθαίνουν καί αλλα πραγματα πού δίνουν αξία στή ζωή. Διότι ή γλῶσσα δέν είναι φορέας καποιων μη νυματων ή νοη ματων.
Εἶναι καί φορέας αζιῶν. Πεθαίνοντας ή γλῶσσα, πεθαίνουν καί οἱ
αξίες πού εκφραζει.
Συνέχεια στήν σελ. 4
Πολλαπλα τα βαρη
για τα ακίνητα
Σὲ απόγνωση οί ἰδιοκτήτες
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.000 εύρώ έπί
πλέον θα κληθούν να πληρώσουν
όσοι ἰδιοκτήτες θελήσουν να ένοικιασουν ή να πουλήσουν τό ακίνητό τους, καθώς τα πιστοποιητικα
πού θα χρειασθούν, όπως ή ήλεκτρονική ταυτότητα, τό πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητος,
ή βεβαίωσις για τόν ΕΝΦΙΑ καί
αλλα, ανεβαζουν τό κόστος τού καθε ακινήτου.
Στίς Ζ Σεπτεμβρίου ή «Ἑστία»,
στό κεντρικό της αρθρο ὑπό τόν
τίτλο «Νέα έπιβαρυνσις για τα ακίνητα», ανέδειξε τό συγκεκριμένο θέμα, έπισημαίνοντας τήν κυβερνητική «μανία» να έπιβαρύνει
ακινήτων. Παραλλήλῶς, έκανε λόγο καί για δῶρο τής κυβερνήσεως
πρός τούς μηχανικούς.
Σύμφωνα μέ τό νομοσχέδιο τού
<Υπουργείου ῦΕνέργειας καί Περι
βαλλοντος, οἱ έπιβαρύνσεις προκύπτουν από τα διαφορα πιστοποιητικα καί έγγραφα, τα ὁποία θα πρέπει να συνοδεύουν καθε ακίνητο.
Εἰδικώτερα, πρόκειται για τα ακόλουθα: 1)ῦΗλεκτρονική Ταυτότητα
Κτιρίου, Ζ) Πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητος, καί 3) Βεβαίωσις καταβολής ΤΑΠ.
Τα ανωτέρω πιστοποιη τικα
έρχονται να προστεθούν στα ήδη
ύπαρχοντα, πού είναι: Τό ἐνεργει
τικό ήλεκτρολογικής έγκαταστασεως καί τό έγγραφο πλή ρους αποπλη ρωμής τού ΕΝΦΙΑ.
Μέ βαση τούς ύπολογισμούς,
τα τρία νέα έγγραφα ανεβαζουν τό
κόστος για καθε ακίνητο περίπου
στα 1.000 εύρώ. Στήν περίπτωση
τής ταυτότητος κτιρίου θα πρέπει
να έκδοθεί από όλους τούς κατόχους ακινήτων ανεξαιρέτως έντός
πέντε ἐτῶν. Μαλιστα, θα πρέπει οἱ
ἰδιοκτήτες να ύπολογίζουν ότι θα
πρέπει να ανανεώνεται ανα έπτα
έτη, γεγονός πού ανεβαζει τό κόστος, καθώς ή καθε ανανέωσις
απαιτείται να γίνεται από μηχανικό, ὁ ὁποίος έχει αμοιβή τουλαχι
ΔΕΘ= Προτασεις
αναπτυἔης
_Γραφει ὁ ΜελέτΙυς Τζαφέρης*_
ΒΑΣικΗ επιλογή πολιτικής για τήν Ἀξιωματική
Ἀντιπολίτευση πρέπει να αποτελεί ή αναπτυξη
Ἐπιχειρη ματικών Παρκων στήν χώρα, Δηλαδή,
δομη μένων καί όργανωμένων χώρων αναπτυ ξης
έπιχειρη ματικών δραστηριοτήτων πού συνδυαζουν τήν οίκονομία κλίμακας σέ έργα ύποδομής,
τήν προστασία τού περιβαλλοντος καί, κυρίως,
τήν απαιτούμενη αποτελεσματικότητα σέ θέματα αδειοδοτήσεων καί έποπτείας της αγορας,
Σέ όλες τίς ανεπτυγμένες χώρες τού <<γνωστου κόσμου», γιατί υπαρχει καί ὁ <<αγνωστος
κοσμος τού ΣΥΡΜΑ», ή όργανωμένη από αποψη χωροταξίας έπιχειρηματική δραστηριότητα
είναι τό κυρίαρχο στοιχείο αναπτυξης καί έπιχειρηματικού όραματισμού, Σήμερα, ή έπόμενη
κυβέρνηση θα πρέπει να έπιδιὡξει να μπεί έπιτέλους ή χώρα σέ μια νέα προοπτική αναπτυεης καί όργανωσης τών βιομηχανικών καί μεταποιητικών δραστηριοτήτων, 'Η χώρα μας σήμερα διαθέτει 48 όργανωμένα έπιχειρηματικα
παρκα, ένώ θα έπρεπε να διέθετε τουλαχιστον
250, όπως αλλες χώρες μέ αντίστοιχη οίκονομίκή δραστηριότητα,
Για τήν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
τών έλληνικών προϊόντων μέ όρίζοντα τήν διεθνη αγορα, πέραν τών απολυτως αναγκαίων
καί εύλογων, αλλα ταυτόχρονα σύνθετων μέτρων για τήν μείωση τού κόστους παραγωγής,
θα πρέπει να έστιασουμε στήν βελτίωση της
Ποιότητας καί να έπενδύσουμε μακροπρόθε
σμα σέ αύτή,
Σ υγέχεισ στήν σελ. 8
· Τό πολυτελέοτερο καί
συνακολούθως, ακριβωτερο ξενοδοχείο τού κόσμου βρίσκεται στό Μακάο. Ἡ ανέχεροίς του κόστισε 1,4 δισ. δολλάρια
καί οί τιμές του απλως
ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ἀρκεί νά αναφερθεί ότι ή κάθε σουίτα έχει
καί τόν μπάτλερ της, ένω
στήν τιμή τού δωματίου περιλαμβάνεται καί ή
χρήσις μιάς Κοίίε Κανω
ΡΙΜΙ1ωΙΠ. ”Οχι μόνον τό
στύλ καί ή έπί πλ ωσι ς
παραπέμπουν σέ παλάτι
τής ἐποχῆς τού Λουδοβίκου |Γ' τής Γαλλίας, αλλά
καί στό προσωπικό περιλαμβάνεται καί μία από
ρου. ”Ηδη έχει έξέλ θει από
τόν καναδικό δίαυλο τού
Λανκάστερ καί εύρίοκεται στήν ανοικτή θάλασσα κατευθυνόμενος πρός
τό λιμάνι από τό ὁποῖο
ξεκίνησε. Ἐκεί άναμένεται
νά φθάσει τόν προσεχή
μήνα Όκτωβριο.
ο Τό όνομα τού παλαιού αστροναύτου Τζων
Γκλέν θά δοθεί στόν πύραυλο πού άναπτύσσει
ή έταιρεία «ΒΙιιέ Θόρο»
τού έπιχειρηματία Τζέφ
Μπέζος (ίδιοκτήτου τού
βιβλιοπωλείου Α1Π820Ι1.
σουτ). Ό πύραυλος, πού
έκτιμάται ότι θά εᾶει όλοκληρωθεί περί τό τέλος
τής δεκαετίας, θά όνομασθεί«Νειν θίασο», καί ή
φιλοδοξία των κατασκευαστών του είναι νά μεταφέρει στό Διάστημα όχι
μόνον δορυφόρους, αλλά
καί έπιβάτες. ”Ηδη έχουν
γίνει πέντε δοκιμαστι
Ζ αντί να έλαφρύνει τούς ἰδιοκτήτες ακό πιστοποιητικό, τό πιστοποιη- στον 300 εύρώ. 70%; ή; δυνασπία5 ή Κέ; ἐκΤοξεύσεκΙ ἀπό ή;
πρΨΚίπίσσα Τάνία Τῶν ὁποίες οί τέσσερεις έπι| Ν < | Βουρβόνων. Ἡ μικρότε- Μέ;
Σ ε α | ε α ρη σουίτα τού ξενοδοχείη μ ρ  η μ ρ ς ου είναι 800 τετραγωνικά . Τό ἐμφΙαλωμέμο νερό
_ μετρα καί ή δΙαΜΤἐρΜ είναι τό είδος πού πω~ ΖΟΟ-000 δω· λείται πε ισσότε ο από
ΜὴΜ 2 ν τ τ τ ἶἑἩμαΤω . ¦ ρ¦ ρ ¦ ,
ρια. ο ιδ οτε αλλο στα αε Λεω να κατσει) να γραψω... ρΞδ:ό¦αόο“ Με
ἶσξὺ 2ἴ?ι88ιεῖό υἑε  · Τόν γυρο τού κόσμου σμου. Ἀκολουθοι7ν Τό
βουν όἑἔιδ όσχειρισε- ΜωΜωΜ ΜωΜωΜ τωωΜΜω ψΜωΜῳῳ “έσω Τῶν ἀρΚἩκῶν δέ ΜΜΟῦΧΟ νερό καί Τά
ως «κόκκινων» δονειων, ΜΜωΜ ωΜωΜ ΜΜ ωω Μακη. αύλωνμέτὁίδιωἩκὁ Του ἀναψυκτικά. κυριωε δέ
σύμφωνα μέ 'τόν 'νόμο Μ ἡ Μ “ή ω Μ Μ Μ ω Μ Μ ΜάΦΟΞ ΜΕΧίζΞΙ ὁ ἐΚΚΞ- τά χαμηλών θερμίδων.
 ἑἙηἑεἔ;ις σρχες ω”. ¦ ¦ Ἡ ¦ | °Ψω'* ΜΜΜ| 'ΡΕ Ψ Μ Μ η ω η η. Μ ΜΜΜ Η ω ντρικἶ|ἈχχλοςἈΝταίη- από δ:απιστωνη πρό· Η Μ”Μ Μ ΜΜΜ Μ Μ Μ Μ π 'ω'“Β ΜΜΜ ”ΜΜΜΜΠ ΡΙΠ απ @Για ντοσιέ σφατη ερευνα που κατεώ ὡΜ Μ ΜοΜωωΜ ΜΜΜΜ Απεπλευσε απο το λι- ληξε στην σύνταξη λίΜΜ Μ Μ β ωΜΜ*ΜΜΜ . - ¦ ¦ - . .
ΜωωΜωΜ Μ Μ ΜΜΜ “ΜΜΠΒἩΜΝ μανι του Μπριστολ τον στας των δεκα πλεον πωΜέ σἰχμές και-ὁ Τῶν Τσί_ Μ Μ Μ ω Μ Μ ΜΤωΜαΜ Μ Μ Μ Μ Μ “ΜΜΜ περασμένο ίούνιο, έκι- λουμένων είδῶν. Τό μόνο
Προ Κω Μουζωο ἡ Πο_ ωωω“ω Μ-ΔΜ Μή Μ ΜΜ'Μ(Μκ ΜΜΜ-.ρω νήθη στόν Ἀρκτικό ὡκε στερεό τρόφιμο Μήν λιραίτησις τού 'Οδ. Βου- ὡωΜωψ“ ωΜοΜ Η ΗΜΜω“Ϊ“Μα ΜΜΜ ανό βορείωἶ ή; Ρωσίαἶ "αεἶνω οΐξηροίκαρποα
δούρη. ως Μ Μ Μ Μ Ἀπὸ 'σ 'η Μ0Μ)· η ω Μ ή· Μ Μ Η ή- καί. ἀκολούθωΞ. βορεί- στήν δει@ή θέση δέ 617ρίᾶ· Μ ω ω ,Η ω ή α Μ ή' Μ η Μ Μ ἡ Μ ως τής αμερικανικής των οκονται οί έφημερίδες.
Ι 7 Η Ι Μ Μ ο' “'”"” .ΤΕΒ ΜΒτΒΜωΜ ΜὡωἩΜωΜ
θανατοιαπο υπερβολικη ηωψΜΜΜω Μ“Μ|"”| ΜΒ” ΜΜΜΜ ΩϋΜ ΜΜΜ ε ε ,
εργαῆια καταγραφονται ΜΜωΜ ἡ .Μ Μ ω' . ή” Μ Η Εστια
ν αιωνια, ενω π ο- "·Β “δω Ο* "ω” ω Μ ΜΜ κ λ
<έ;2ποντωκοίξ1ι·ιοζημ'ῖὡ-     Η καθε   
σειςἔια τούς συγγἔἶἶ  ψΜΜΜΜή  Μ Η· ,ή στήν _ Μ. -τ:.:>ἑ
των υματων. Μ Μ Μ” Μ Μ Μ Μ Ι -- ,. Π
Μ“ω·Μ ΜΜ“Μ*Μ ὺΜΜΜΜ ΜΜΜω@Ἡ πορτα σας`  έ
3ο ΜΜΟ-ΜΜΜ ΜΜΜΜωΜ ΜΜΝΜήΜ ΡΜ” “'"" ηἐ8ωιεΜμιω 213 ορθώς
|| :°Μ ω ψ Μ ω Μ” Μ ωΜ·* Μ Μ Με των ετήσια συνδρομή. δωρεαν όλες
οι προσφορές πο(ι κυκλοφορούν με τήν ΕΣΤΙΑ
9 ΙΙ" 70113'