Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεο8ποκ@οτοπετ.ετ
Γ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Μετά το 2018
οι εξελίξεις για το
ελληνικό χρέος
Σελ. 5
ΠΡΟΣ ΗΠΑ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9035 - ΕΤ°Σ 32ο - Τ|ΜΗ '| ευρω - ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ 2θΊδ
Επίσημ αίτημα
της Τουρκίας για την
έκδοση Γκιουλεν
η.-...
Δυστύχημα στο
μεγοΜτερο
κρουαζιερόΜο·ο του κοσμου
Σελ. 8
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓ|ΚΟ
|·0ιδυοοέος ΜΜΜ “Δεδομένη
 παραίτησή μ_ον>>¦
ΔικΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
κυκλοφόρησαν·το μαγικό
«χαρτόκια»
“Η νύχΤα Το"   
ξ“ν“ζωνΤἀνεψ;“σω 
Κι όμως γίνονται
θέση στο θέμα της παρέμθασης
στην δικαιοσύνη για τις τηλεοπτικές
όδειες παίρνει ο ανεξόρτητος δουλευτιἱς Χ. θεοχόρπς σημειώνοντας: Η
προσπαθεια εκτροδισμοό της Δικαιοσύνης από το δίδυμο Πολόκη - Τσίαρα δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται στη
στρατηγικό του ΣΥΡΜΑ για την εγκαθίδρυση καθεστώτος ανελευθερίας.
χειραγώγησης και απόλυτου ελέγχου
στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.
Ε, δεν γίνονται αυτό.
Ο κ. Τσίπρας προδικό2ει εν ψυχρώ
την απόφαση του Συμδουλίου της
Επικρατείας για τη συνταγματικότητα
του νόμου Παππά. Ωστόσο, π διακρισπ των εξουσιών δεν είναι μια "συνταγματική λεπτομέρεια" όπως την
αντιλαμθόνονται οι "φωστόρες" του
ΣΥΡΜΑ.
Επιπλέον, η συνειδητό πρόκληση
ανεργίας σε εργα:όμενους του ιδιωτικού τομέα και το κλείσιμο ανωνύμων
εταιριών "με το έτσι θέλω" μειώνει τα
έσοδα. ΒΛΑΠΤΕ| Το ΔΗΜΟΣ|Ο
ΣΥΜΦΕΡΟΝ, και την Οικονομία. Ας
διαθόσουν καμιό σοθαριί μελέτη εκεί
στην αριστερό που κόνουν και. υποδείξεις στους όλλους να διαθόιουν“.
την Αυγό. Είναι δε ευρέως γνωστό ότι
το καθεστως που οραματίιονται στην
κυδέρνηση, όπου επικρότησε ανό τον
κόσμο, οδήγησε σε απόλυτη φτώχεια,
κοινωνικη δυστυχία και μαιικό μετα·
νόστευσπ.
Ε. δεν γίνονται αυτό" καταλήγει για
να συμπληρώσουμε ότι και στις καλότερες κυδερνιίσεις γίνονται και τα
έχουμε δει και στο παρελθόν.
Ο λογικός