Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κατασχέσεις για οφειλές κάτω των 5.000€
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ω τι στο
κτι-ιΝοτΡοΦιΑ
Η Δ|ΑΔ|κΑΣ|Α  .. 
ΕΑΕΓΧΩΝ γ. γ  
ΠΑ ΕΠ|ΑΕΞ|ΜΑ
ΒΟΣκΟΤ0Π|Α
ιιιιιιιιιιι η
ΣΤΟ Ε|Α||(Β
Ε"°ΕΤΒ
Μιικονιικο ΠροαΠαιτούμενο
- εφιάλτης για 500.000 ελεύθερους εΠαγγελματίες και αγρότες
αΠό την Τα |ανουαρίου 20Τ7
κγΝι-ιΓογΝ ΜικΡοοΦΕιΛΕτΕΣ ΑΣΦΑΛιΣτικΩΝ τΑΜΕιΩΝ
Β ΠΑΡΑ το: ΕΞΑΓ|'ΕΛ|ΕΣ ΠΑ «ΠΑΓΩΜΑ» χΡεΩΝ
|(ατασχέσει5
για οφειῇέ5 κατω των 5.ΟΟΟ€
βανει τις αναγκαστικές εισΠραξεις
αι·ιό τραΠεζικούς λογαριασμούς
ΤΑ ΠΕ" μεταφέρονται αι·ιό τα Ταμεία στο ΚΕΑΟ, το οι·ιοίο αναλαμ
 Ο ΔΡΑΓΑΣΑκΗΣ Δ|ΑψΕΥΔΕ| ΤΟΝ ΤΣ||-|ΡΑ ΑΑ'
εε: “ΒΛΕΠΕ|” ΛΥΣΗ ΠΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΖΟΤ8
Τ| |ΣΧΥΕ| για όσους δεν
έχουν ρυθμίσει τις οφειλές
και τι για όσους χασουν
έστω και μία δόση ρύθμισης
Ξ0ΑΕΥΕ| ΜΜΜ ῦ
ΑΝΑ '|Ρ0ΣΦΥΤΑ, _
ε ΕΝΩ Η ΝΟΡΒΗΤ|Α Ξ
...Τ2.000€»
ΩΜὲἔ|ρ0
= ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-8
υμ_““ _ ὶΠ_“ἩΜ ΤΗΝ”
Π|ΣΩ ΑΠ
Ρώσοι χάκερ
κατηγορούν
για ντόπινγκ
0ῆυμτιιονίκες
του Ρίο!
Τ __;.“ ε/“
να   ΕΤ] Η;  “_   _“
Ο ΤΟ ΣΑογΝΤΡΑκ ΤΗΣ ΤΑ|Ν|ΑΣ
ΠΠ) ” Η”  
'ΑΝΤ|ΑΡΑΣΕ|Σ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
 ,Τ  | Μ|ΖΕΣ ΕΤΑ|Ρ|ΩΝ ΣΕ |ΑΤΡ|Κ0ΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Γ|Α ΝΑ “ΑθΩΩΝ0ΥΝ” Τ|·| ΖΑΧΑΡ|·| ι: ΣΕΛ|ΔΑ 15
Α ΡΕΠΟΡΤΑΖ  '1111

Τελευταία νέα από την εφημερίδα