Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Η χώρο μας έχει μπει δυναμικό η Στο εργο που προγμοτοποιειτοι στον Τη βεβαιότητα ότι το στοιχείο
στην αγορά του αερίου, δήλωσε ~ τουρισμό μέσα από την υλοποιούμε- για την πορεια του ΑΕΠ|επιβε·
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ε νη εθνική τουριστική πολιτικη κοι στο βοιωνουν ότι η οικονομια στο·
Ενέργειας Π. ΣκουρλέΤης, το θετικό αποτελεσματα αναφέρθηκε η θεροποιεποι εξέφρασε ο|
Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο ον. υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και υπουργός οικονομιος, Αναπτυ
Τουρισμού Έ. Κουντουρό. ξης και Τουρισμού Γ. Σταθάκης.
Ι ει ΔΕΘ.
των εκδιιΜ··σεων ης "ς Σω Σελ. ε
Σελ. 4
ι!ϋί!Μ!Μ" "Η
Τρίτη ί3 Σεπτεμβρίου 2018 Ο Αριθμός φύλλου 823 Ο 0.50 ευρώ
Ε[ΜΠΣἔΕΠΕΘΠΠΜῶῖΜἔἩ
οΙκοΝοΜΙΑ
# ΒΡΑΒΕ'Α ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
Την πεποίθηση ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομείο είναι αρωγός κάθε σημαντικής εθνικής προσπάθειας. βραβεύοντας τους Έλληνες που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση
της παγκόσμιας πραγματικότητας,
εξέφρασε η πρόεδρος των ΕΛΤΑ Ευφροσύνη Σταυράκη. Σελ ] Ί
ο  ΤΡ'ΠΜΣ|Α Κ'ΝΗΣΗ
Πρώτος μήνας λειτουργίας του νέου αεροδρομίου της Πάρου και ήδη
εχουμε τριπλάσια κίνηση, δήλωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της Αερεεπ
και Ο|γπιριο Αυ Δημήτρης Γερογιάννης. σημειώνοντας; «Βλέπουμε ακόμη τα πρώτα μόνο δείγματα της προοπτικής του προορισμού». Σελ ω
 κι>ιΣιΜεΣ προκλιιτειΣ
Για τις τρεις μεγάλες και κρίσιμες
προκλήσεις που έχει να αντιμετω·
πίσει η Εθνική, αλλά και όλο το
χρηματοπιστωτικό σύστημα, μίλησε η πρόεδρος Λούκα Τ. κατσελη, συνεχίζοντας την άμεση επικοινωνία με το παραγωγικό δυναμικό της χώρος
Σελ. θ
# Μ|Α ΑΚΟΜΑ Δ|ΑΚΡ|ΣΗ
Συγκαταλεγεται πλεον στους
Νετίοτιε| ΟΜπιρίοπε για την Ελλάδα
η Ε'οίεεο καθώς κατέκτησε ακόμα
μία διάκριση. «Είμαστε υπερήφανοι
για τη διάκριση της εταιρίας μας ως
Νειίοπε| Οπειπρίοπ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Δημοσθένης
Ρα αντά .
μ ως Σελ. ιο
"Ν'ΛΤ'|ΤΝ·'0 - Ε"ΕΝΔν|Ε·Ξ -- ΑΓὸ'ἐ
ΝΗΜΑ ι ο ι μετά ΑΘΗΝΩΝ
@ Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινό
στον ιστότοπο νννννν.νναάίπι.ετ