Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ακριβότερος ο ΕΝΦΙΑ του 2017
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηεΕτετηΡοτικι.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτη 13 ΣεΠτεμβρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
Δεσμευσεις προς αποφυγή
δευτερου πακέτου διασωσης
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Η ξαφνική ασθένεια ανέτρεψε ,.
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.159
την προεκλογική εκστρατεία _
Οι αναφορές του ΠρωθυΠου ργού Αλέξη ΤοίΠρα αΠό το βήμα ως ΔΕΘ κρύ βουν εΠιβαρύνσεις 180 εκατ. ευ ρώ
Ακρι βότε ρος ο ΕΝΦΙΑ του 2017
Το σχέδιο ως κυ βέ ρνηοης για τη φο ρολόγηση των ακινήτων - Οι εΠι βαρύνσεις των αγροτεμαχίων
σήμερα στη Ν
Διαπραγμάτευση: Ακαρπο
το πρώτο ραντεβου
Το πρώτο 90λεπτο των διαπραγματεύσεων με τους
θεσμούς δεν έφερε συμφωνία στα επιμέρους
θέματα που ανοιξαν κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα
του νέου γύρου διαβουλεύσεων με το
«κουαρτέτο». >2
«Ναι μεν, αλλά» της αγορας για
τον ακατόσχετο λογαριασμό
θετική μεν, όχι όμως επαρκής για να διασφαλίσει το
μέλλον των επιχειρήσεων ήταν η εξαγγελία του πρωθυπουργού για δημιουργία ακατασχετου
λογαριασμού για τις επιχειρήσεις και πάγωμα των
ληξιηρόθεσμων οφειλών προς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΔ, εκτιμουν οι παραγωγικά φορείς της Β. Ελλαδας. >6
Ανεβαίνει το θερμόμετρο
για τις εργασιακές σχέσεις
Η αντίστροφη μέτρηση για την πιο απρόβλεπτη και
σκληρή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους
εκπροσώπους των πιστωτών, για την καυτή
ατζέντα των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις,
αρχισε. >7
κατασκευαστικές
Τ' ΥΠΑΡΧΕ| ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΑΑ0
ΜΕΤΑ το “ΤΕΑ0Σ»
ΤΩΝ ΑΥΤ0|(|ΗΗΤ0ΑΡ0Ρ|ΩΗ
ΤΟΥΡ|ΣΝ0Σ: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑ ΤΗ ΣΤΗΡ|ΞΗ ΤΩΝ ΜΠΕ >6
οικοδομική δραστηριότητα
'| Τ ΧΡ0Η|Α ΠΤΩΣΗΣ >3
Παυλος Πολακης
ΔΥΗΑΠ|Τ|ΖΕ| ΤΗΝ Κ0ΝΤΡΑ
Συμβούλιο της Επικρατείας
"ΕΤΩΠ||(Η ΝΔ. - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
|βαν Σαββίδης
ιΞηΔιΑΦιΞι>οη τιλ εεΑτοι>Δ
κλιιΜιον χοι>ιΣ ΜειΔ
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκωσίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και το
201 7 θα κληθούν να καταβάλουν στο Δημόσιο Πάνω αΠό 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι, σύμφωνα με τα όσα εξήγγειλε αΠό το βήμα ως ΔΕΘ ο ΠρωθυΠου ργός Αλέξης ΤσίΠ ρας, ενώ ο «λογαριασμός»
του ΕΝΦΙΑ του 201 7 θα είναι ακριβότερος κατά
180 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με φέτος. Η διαφορά
ΠροκύΠτει αΠό ω σχεδιαζόμενη εΠέκταση του
συμΠλη ρωματικού ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια, στους
αγρούς και στις λοιΠές εδαφικές εκτάσεις εκτός
ΠΑΗΡ0ΠΡθθΕΣΠΕΣ ΑΥΣΕ|Σ
3; μείωση επιτοκίου
ἐ'τ= επέκταση διαρκειας δανείου
2) λήψη πρόσθετης εξασφαλισπς
Σ πώληση περιουσιακοό στοιχείου
Σ: αναδιάρθρωση πλανου πληρωμών
3) μετατροπή νομίσματος του δανείου
θ αλλαγή όρων του δανείου
ἔτι ενοποίηση οφειλών
Σ διανοηση πως τον Μονς
Σ; διαγραφή του συνολικοό χρέους
δΡΑΧΥΠΡ00ΕΣΠΕΣ ΕΠ|Α°"ΕΣ
9 πληρωμή μόνο τόκων
μειωμένες Μα
5) περίοδος καρπός
Ξ; κεφαλαιοποίηση κόκκινων οφειλών
Αποκωδικοποίηση εξαγγελιών
Μ Πάνω αΠό 7.000.000 νοικοκυριά θα κληθούν
να Πληρώσουν και το 2017 τον ΕΝΦΙΑ
Μ Οι φορολογούμενοι με ακίνητα συνολικής
αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα
καταβάλουν υΠέρογκα Ποσό
Μ Εκατοντάδες Χιλιάδες άνεργοι. ανάΠΠροι,
τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι με Πολύ χαμηλά
εισοδήματα θα Πληρώσουν ΕΝΦΙΑ
Σύνολο |_!44%
Ετιιχειρητιατικα  43¦8%
.Μιρκα ιι
^0ιἑκιιτιιικιιἑε ι_ι32%
Νοικοκυριό  45%
Στεγαστικά ί_ί4ί%
Καταναλωτικα ίΞ|55%
Μεγαλες επιχειρησεις  28%
Μεσαίες επιχειρησεις  60%
Ο 20 40 60
σχεδίων Πόλεων ή οικισμών αΠό το 201 7, η οΠοία
θα εΠιβαρύνει το σύνολο των φόρων με 230 εκατ.
ευρώ, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα ως
Προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα εΠίΠεδα των Πραγματικών τιμών ως
αγοράς. Μοναδική ελάφρυνση είναι η αύξηση του
Ποσοστού έκπτωσης, αΠό το 50% στο 100% του φόρου, για φορολογούμενους Που Πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια
Που θα εΠιφέρει μείωση φόρου κατά 50 εκατ. >3
9 ΣΤΟΧΟ' ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΑ ΨΑΑ|Α|ΣΠΑ 41 Α|Σ.
ΑΠΟ ΤΑ €<|(0|(|(|ΗΑ» ΑΑΗΕ|Α
Π0ΑΠ5Η0Ψ$
ΣΤΑΣΗ ΑΗΑΡ|0ΗΗΣ
80 ΤΗΡ0ΥΗ Ο' ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
[ϋΓεθτ Με" Ο οδικός χάρως για το καθεστώς αυτορρύ θμισης του κλάδου στα ευ ρωΠαϊκά Πρότυ Πα
Πώς θα αΠελευ θε ρωθεί η αγορά ρεύματος
Ο οδικός Χάρως για ων Πλήρη αναδιάρθ ρωση ως
εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, βάσει του σημα Πιοα01, ήτοι των φιλόδοξων στόχων ως ΕΕ. για ένα ενιαίο ενεργειακό τοΠίσ σων ευρύτερη Περιοχή, ώστε
να Προληφθούν καταχρηστικές συμΠεριφορές, με
ΠροϋΠόθεση, ωστόσο, τη διασφάλιση εΠάρκειας
και σε εθνικό εΠίΠεδο, βρίσκεται αΠό χθες σε δημόσια
διαβούλευση, μέσω του σχετικού νομοσχεδίου του
υΠου ργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως χρονικός ορίζοντας ως υλοΠοίησης του νέου θεσμικού
Πλαισίου εκ μέρους ως Ελλάδας Προσδιορίζεται το
2018. Στις αρχές του συγκεκριμένου έτους θα ΠρέΠει να έχουν δημιου ργηθεί και να λειτου ργούν, ταυτόχρονα, η χονδρική αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων, η ενδοημερήσια αγορά, η αγορά εΠόμενης
ημέρας και η αγορά εξισορρόΠησης. >10
χ δ Ά β Λ “Ες [θΣΕΗΑ]
ον ρικη γορα γορα πομενης Ι ¦
Προθεσμιακών Προϊόντων Ημέρας Νεες Πολιτικές
Εντολές συναλλαγών Εντολές με παρόδοση Ι
με υποχρέωση σε ένα Μωρό και δήλωση ΠαροΧων
φυσικής παράδοσης δεσμευμένων ποσοτήτων
Τις διαδικασίες Που αφορούν
τις Πολιτικές και τις Πρακτικές
Ενδοημερήοια Αγορα Αγορα Εξισορρόπησης αΠοδοχών Που ακολουθούνορισμένοι αΠό τους Οργανισμούς
Μ, ΠΜ ΗΤ Ἡ @αλλη β | ΜΜΠ Η" Ι" γῆς _ Συλλογικών ΕΠενδύσεων σε Κι" υ"οβοΜ Μ ΜΜΜ νητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Περιγράε"6| 'ε Μς "εμας Πωσ κε( Μ γ φει οδηγία του ΕυρωΠαῖκού Κοιως Η κο' Μ°ωρ|σ" ο νοβουλίου. >1 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα