Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΓΩΝ Ι"°Ρ
Δ/ντιίς: ο. ΝικοΗαί6πς
Διτνονντας ΙννταΞΜ: ΚΗΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΡ"|Ἡ Η ΞΕΠΤΞΜΒΡ|0Υ 20" Ο το. "8055
κ Μ ΠΜ. Η Μππααα ακμή ο πονο το ταίτο -σοκαρι· ο αν και ο Μ
. να" ΜΜΜ" ω. παν ιι ·αροαανονσα· τα· πνίατι Μ Με απο” ν· τα Η”. ὐ“ψ |""“·
"ΜΜΜ”, κ ι”. απο κοσμο ατι ο οπνμπιακος απο νωρίς πας αν" το... ματατριαΠι στο "°"°¦ 'Η'
·”°¦ ¦¦¦ .“_¦ ήταν ένα μια· πριν απο τα αίμα τον ο "ός π κατοπαπκτικα :Μ °'°°ε°" Ε"·
"Μ¦ .Μακ απο". οι παίκτες τον 'Μέντα τον ο· αααο καποιων μπαμ" να Μ- *'° '° β""°°-° Μ'
.Ν ΜΜΜ “οσον ταν πτπροτορπ απαντααπ σοκ" Μ και τοϋ προς το παν· "°°α 'ω !”ωΨ°"· ΜΝ"
αν μπαι να νασαι πιο"
ςοκαιοαοοι
Γιατί
ο αορτοναπος
οπομοινο τον αννονατο για τον αποκτπαπ ενας ακομα
πρωτοκααοατον ήσαων». οταν οι Μιαούτος απ' τας ονσίας
ο·ακναν εναν
880€· "ΜΝ
νΝννατ
το Μαιο τον Μονίκ Νώντα
μα παω· και σαπούνι· ατπν ίσια
ενοοκοοο · Η καπ για τα μονααπ σπασω
οταν τακτικπ τον σανμπιακοο ας
απαπ με ταν ποραινιί
ομαοα τον Μιρκα
η π σού απο τα αν·
ω“=:α των ανα ατα-“
"φάω Μου από τα
Μ ο Γιατί πιστού" ατι
απο τα ΜΙ ΡΜ"
να “Μα ταν εικονα
°ΜκαιιΜ Μ “Μα
ααΟοριστικιί ατο παανο τον
'παντα και π οπιστρο0ιί τον
¦ααμπντοααονί παν το Με·
οααα ποιοτπτα ατο στο αν”
τααΜππττΜονι
.πι | ς'
καινονρνιοι να οτίκνονν ποίηματα. το" οα προαπασονν να
·απαντιίσανν· οι πααιοί. με
τον ομαοα να οίνοι π ααανματινα αοσιαμτνα
τας πως"
'οι μια να την εοΜαατ·...
ο το ατι ο ο“Μω< τοκίνιισ·
μ· και". αν σαμαίνοι πως 0ο
πωπω να πιανω” ατο ντονκον
τα οποία ΜΝ ΜΜΜ τα"
αν μαμας τον ο Μια· ανω τας
Μ τον το. οπον μπορει
ΜΜΜ” και τον ΠΜ
οταν κ·ααα τον
Ντάνι· ο 'ο
πιο Μνια.
πορίπτωπ
νια π·ναατι
και αποροαπ,
Μ π μπαα· απο τα·
προς τα οίκτνα ο ΜοιΜς ο.τι οίκο
γίνη ατο
Χ Μ' μονντ
κ. πριν απο παντα κροΔ νια. οταν ο Χούμοας
αταμστπαο ταν τ·φοτο - νκοα τον
μαιμου"...
Βίριτσα ο "|Ω'Γ°£ ΧΛ|ΜΖ (σεΜ6α '5)
 ιιΕ'ΜΑ' ¦'Γ°ΥΡ°:
 “ Ξ" Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ:
ς έ ο Ματια:
ἐς ιιροι·ιιοαιιΜ“ Ύ!
 [ “τρομαεαν οι αααω. που είναι παντα Ι
οι 'πρωταοαπτἑς τον καΠοκαιριοὐ“ι
ΜΜΜ τπιπταο Μς ΜΜΜ ο Μιας
ΜΜΜ τον ω ο ΜΝ σωματα”
οπΜτής Μακ ατι στα αέρια τον ο προπανπτιίς
α .. .
 και· πααι ο ΜΜΜ. τώρα
ο αρνεντινος τερματοοναακας υπαίτιος νια τα
νκοα τας ιαοΦαριαπς. σε 2-2. απο τον αρακαιίι
Ο ΝΤΕ"ΚΡΛ ΕΡ|ΞΕ
'|'|·|" ΔΒΔ ¦ῖ°" ""ΝΕ|°!
Η αοριαα “Μαη 2-1. οίκο πως· τα ανία τον ανω.
τα" οτι θα πανπννΜ Η' νίκα ταν ΜΜΜ” τας ατα μοκαι κατανορία. ααα· ο πρό" ταρματοωαακας τας ας ατμο
σον στο κ· “ταν τίοο· να” α Χινκίταίιι και προοπο·πσο να
Η!" τον
τον ο ο ^
πίτσα. ο ως οκοαο τον Ποια.
παν που στον Μοζίνια το· οντος με
αποτομο σοντ οταν ματια κατία
ωραια το απτο αιιατ·Μσμαι
Μ τον ανα" ο του.”
ΜΜΜ Λαικα Μ ίπρῶπν
τας ανθρωπας!. παν ΜΜΜ και
τα αν· νκαα τας νιιαςοονκον σε'.
τα· ο Στο σκορ ΜΜΜ" α Μ
τας ΜΜΜαατ. με τον Μμπρον
στο. ο ΜΜΜ Μμις ατο
ο· πμίκρανο πι αντικατασταση
οαννεΜς ανοστααιο·ιις τα· ' 
πομπο παραπονο και ντα το πρῶτο .
και. νια οντα μας· τον Μανιακπ πριν ακα τα ο' πμίκοονο ο
Φέραμε ισοπααία μονοι μας ο Τι ·
να πιο; ο αντακτονασαμτ·. Ματια·
α ο τοκνικας τας ατα
ο Νίκος παπαοοποναος απο ταν απανω τον , _
πρακτικα· α··αιοαανατο νιο ταν ομννα τον ί· ι
το “νττρο γκαπ και ο επίσας. μίαποα νι· ὶ
Μιας απονα·ς παικτών απο ταν ως” τον.
η Μα προ·απματων κατα το τοΜνταία τριιίμτρα 
` · ..Ἡ . Ι
ΓραΦει ο ΦΑΙΔΩΝ ΚΩΝ¦'ΔΝῖ0ΠΜΚΗ£ (οι-Μι" Ξ!
καταπαπκτικος οταν στο Μ πρώτο ατομα" ο Ματια. οσο
. ω ' ο
παν έπιασε αιμονι ο ΜΜΜ
Γραφει ο πιοπν:ιιτ Δεαιιιιι: “ΜΜΜ Η)
ροσοι ο Μπος
τα νοντια τον
Μοικον κοντα·
στα τιονννκ
Μι ΜΜΜ
ΜΒΜ· Η" Μ
μπτπ στα Βάρνα
·αανιιννριζσν οι ΜΜΜ· ντα τα Μα μας πατα. πον μονοι μας
"ααα” τα ματια μας το κααοκαίρι. και τμ0ανίζανταν ατοιμοι
να μας κατασπαραΞανν ο 'ομως ο αααμπιακος επέστρεψα. οι
παως παν παοσμο στο τα” οίναι Μαν καααί ο ιι ομαοα μασ
Μακ απο -και ως Μαννα. ϊαορι μα". απο και Χωρίς
· Πανω”. ο οποίος είναι ,
· - παικταραςι πιστα ο ω ακραααντσ ότι ο σανμπια-  ==ΐ"==ω=ΐ“
ρ Ξ κος σα το παρτ· ααα· ο ο "Μό” Μ Η Μ Μ.
Ο ϊ Ε" Ζῆ!Μ ααΜ "Μ Ν γω: ,80 "Μ .Μ
Μ ° π  “ΜΜΜ-ω
' κ  ανο το απο· ο... αοοροςι. ° 'ΜΜΜ ”Μ"...
¦ Γ ¦ ":-="' 'Μ' .προποι
μας ο Πω
/ ¦ ` . ΜμΕ" το ατιπ τον Ρ "Μπα" "Μ" .
Δ τ 'ΜΜΜ "ΜΗ” ο κ ομος φος ο Νανα:
. ι στα "να ο και απο μ:: "Μ "ΜΜ" 
Μ . ι ΜΜΜ και απο τις "η" "Εκ” κα" Μ' Η . "
μ ΑΜ· · Μις τον μοιααι . β "Εμ” '- ΜΜ“ ·
β ν ¦ ¦ .Μ'¦Μ|°|ω ΝπΜτπν ως παν ιιοριΜνοι
τ: ι Ϊ "γω" “Παω Ο" οκονΜαςνιαναμαςοΜΜι·
ϊ.. ΠΜ." “ΜΡ ακομακαποιαιτΜίαανηςπΜ·
Με" το ονομα Μα' Μ Μ:¦“Μ""
Μ στα ας
> ' τον. -ν=παΞτι "ΜΜΜ
·ο Η” μια· Μαν· Μα απο" και απο..." ο
Δ"|“Δ¦|Λ Ε'¦|""|Ρ|Δ
η Ο °|ΥΜ"||ΛΚ°¦ Η! "Ο αΚ||ΗΗΞΡΔιι' η
” ""”Μ°" 'Μ _ τπτ το οκτπααιον μια" οι τκαοπτ πιτ
τονανα Λίντα να .
μια τι· χαπια ο τπ8Μπμο νια "μια
:;===ἔ καις ατα πως" τας αμοοπονοιας μ
Η “°”° 'Ν τονς... αιωνα” τικ καΜνατπς φαρ“°"" 'Μ ως να και" νο οιααοταμονν- τπ αννα:
_¦"°”“""_ ορίααπ τας τατοαοατικπς Επιτροπας. ααα·
. ¦¦° “”¦“°° να κανανν μας οταν ορο και να... ααα·
ΜΜΜ" ω 2" ποιονν μπα το μας τον ανμοοναίονι
Μια ατα- '
μιαν· στο Μ 'Ε το.- παΜοατΜ 'ΤΠΕ' το πωπω
"377 και οταν "ΝΕ Η ΕΜ!! ΗΜ ο Η ΜΜΜ
ΜΜΜ μονο ιαν·α ανανιοταο ο ΗΜ
Τονμια Με"
977ΙΙ08 852ΙΖ9
ταρω ατο· το Ματια - ΜΜΜα
αν·ιο ι ΜΜΜ εως”ατιικον τα πΜαιίματα και ._
τα οΜνα-ιαντί γ '
Κανατ- και Μακ τα
ματς οσα -αταοναίκος ,.
και αΜΜιι·Μ - η γ
πορτα αντίστακα ~` _¦
Χ. .η
τ=αιι·ςτικιι πανααοτιι
ο ιπττι·ιτ με τιι ι·ιονιιι·κ μπαι:
ο Νικο” στον ωραία· τα απο" τας μαρκας
Ξαμοτ τα τα* των-ον οι· Μαθε· ΜΜΜ Μτ
σε ιοαριομσ ματς καντρα ατι" Μ αντίπααα τον
'Η' 'Μ
ΓραΦΞι ο ΛΗΜί'ΓΡΗΣ ανιματιον ΜΗ. Η
οπωωω ο Δεν ΟΕΜ'
με τίποτα να Με· το Η· .
ΜΜΜ Μανία· ο αομ- Η" Μἔ
Μ "'""'“ Μ” Μ%=ιπτατ τον
Έ: καααας ἔνονατο ο "ΜΡ" τα ·-“¦¦¦Β
και: φαω κι· ΜΜ- ·' Μ.”
νοται Μο· να μπαι ατα "ω=%ωἄ
τααοαα να τα και· "Μ
ποιος ο Μνας παν ο Εξω ένα· κεραίας· μ· το μια·
'ΟΠ 'ο
'απο κοπο με τον Η·
κοντα παν ονιωαο υααΜς
στο ματς μ· τα 'ομοια
Μία έκαναν κ·ς
οσοι ανώτατη ταν κνΜ ο Μ οι πρῶτος
Μπιτς τον ΜΜΜ ν· ταν
ΜυΜα τας “Μα
ακομπ¦ Γιατί ο καπεταποτ
τοαΜακτ μα τον απτο
στπ ”απ τον νκοα τπς
Μροιας. ο ΜΜΜ τον
'απανω Η τον 0ίΜΕ'Μ!.
τα νκοα παν “Πται π
Γιανννκ Μπας στο 75% τον
ωτινόν σνὺναν τας και
ο καμμια" πω = _ _
ναονταοίΒι ότι ι
να·ο·ί να ον·Βι και ααα· η
ένα ονονπντο- ~ _
Ματ· ο· οιο- Ι 7
ατομα τ·ααο
 ·~ ρων παρόν. Δ . Ι
~ Γραφει ο ΜΗΝ: Βιρειιιιιτ ισεῆίϋα κι
Μαν" οτι ωωω οι· κατω· τα αντικοίμννο ι τα”
Μαιος· τΜΜκααΜαΜωΜ οίκω το
κααοκαίρι ο Ενώ πωπω οτι τι" ΜΜΜ και απο ταν
Σία" παν οίκω ποοαι “πω τι τι· κοντ· πριν απο τον
μανμπιακο ο απο· και τι των· μττο τον οανμπΜ¦ ομοοα
ανο-ιΜακομο· καιμπνΕντνομ τι·ρωο μπάντα·
μια οΜ-ανΜνα ως" μ· ΜΜΜ πως·
·οι αντίπαααι τον Μαιος τονς έπαινο παν αν
οανμαιακον ανιακν- τατιακναν ομοοα. ο απομακ·ιικαν “τος ο 'σκι κος: αρωμα· παν ο παοκ
μανα οιαμαρτνρϋς ήταν ΜΝ βαθμούς μπροστα
και Μακ. έτσι στν μας και απανταω βοα στ
οτιακννις πατα αίντς αν·νιατιΜς μονοι τονς.
ομαοα· τονς ·οταιντ ο 'κοινοπο
Φωκάς ΜΜΜ αν· Μπα ο Πανο" μ·
τον... α·ρα ο Μας αν μι” νια αντο.
μονο τα ανοποοα που· ο ο Μρινοκπς εκει
5ο οποία. οι" τον σανωιακο. τώρα θα αν"
και Μπακ” ταατοπτικο οταομο ο Είναι
ΜΜΜ κπιΠιοπματίας και αντοί ταν
“Μωω ως αποτομα!"
αν" .ι ι ν ν . .ι
 ο καππιιοτ “απατα πι·ατοτ
Εντναοαιοαμονοι στον πτιοαιο μετα το το· παντα οικω. πιο
και τις ναοαμτοινος ποοααιαοτις. απο ταν τικονα τον Καμ Μαιας
ο πττιττοττ·α απο τα αναμονομονο κανοι ο κανα* απτο.
οσον ο και οι , .4 ς τον σον ατι θα
μια· το" νωρίς στο... νοπμα τον πωπω των πρωταοαπτμν
"Ἡ ΗΠΑ." ΜΝ! Η Μο και 'ΜΜΜ 'ο Μο Πας
Με' ο .μου ΜΜΜιΜνα Μακαμπι:
πατας ως ο τα.. τον Μ · ο απαντω αν αιοΜΜΜ οπος σ και· και Μοτο· να πω' Μ Η ΠΜ Μ
μπακ' οπίαπς να Με.. μαμα στα ταρω τον Μαν
μοτονμποααατοπαΜ· τ τ η, τ
ο· να ταν κατοοασοι. φωτια. ναι να ματ
οπος ακα· μ· καοακτιιοι- ΜΠΜΜταπΜγ γ 
` σα” κνκοαία ο και". ω ν ο :Μ Μίνωα ”κ
ααα· αν” ταν αντιμετω- ΜΜΜι "Η ΗΜ) γ η
απο· μου.. οπος Μιοτηοςμσμσ .η
Μακ· οι· Μαν
σνΜμαινο ι· τον ατακα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα