Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ούτε ένα δάκρυ για τις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σ"ΜΕΜ'|Ἡ |||'| ΜΝΗΜΗ ||Ε|'|Μ||ω |'|| το ΜΜΜ
ΜΠρο ντε φερ στο ΗὶΙτοΠ 'Τι·ενγοοὐσεορογ£
για το «μεγάλο κεφάλια» ο ο. Σοββἰδτι8ττοι1 εἱΠε
του.. ΚοτοΧικοὑ Ταμείου! ρ  
Αρχισε τι διοτιρογμοτει1οπ με τους θεσμούς για
το Προοπ0ιτοὐμενο της ΜΜΜ. : 4
ένα δίικριι'·
Ο Πρωθι1Ποι1ργοε μἰλΙισε
. για ΠερικοΠὲ8 μόνο στο 5%
των δικοιοὑΧων, αλλο
(δυοτιΙΧὡ8) τι ΠραγματικοτΠτο
ειναι Πολύ διοφορετικῇ
. γ ς: Ο κ. Δομο- . · 3:!  :τετ  ·
ΔΕΝ... ΜΜΕ· Αν τρικ Δπ- ΚΡΜΡεἶεΚΜΥε8 τ~“ΣΩῖΡΝ.ΚΥΡ|Ε-Τ“ΜΜΜΝ Το θΡΜ£ΡΕετ“ν
Δ ἔρί:Ἑἔ νεωνΠρ0ΙστσΒενων “ιι Ἡ; ΠὁώΤο· κουὁοω φα? ἰ'ἐ·  ΠΥευΙΙ0ηΠ ΠΙ8
τ ο γ ων | _  η; στο σχολείο με τον κέθιε- ' αἱ' ἑ_ 
ρ · . ι ή
"ων των Σε Πρωτοδικείο και ΕισογγεΜο Πρωτο- ' " “ ΦθΜὡνων ΜΝ ο! θεωρίες
ο" Πωσ Γε δικών Αθηνών και στο Εφετείο και στην Μωμ0σως Μ ΠΡΟεδΡΜ
 ΕισογγελΙο Εφετών Αθηνών. έ 8 κούρσα Ϊ δ
μοθὲσΜτο _ μ ._ · “η
ρωταω ωΜοττοτωιρ Γ ι ΜΝΗΜΗ
¦ ΜΜΜΜΜ /! 2-°°°-°°°
Μὴ" το ιιιτετιρττΜΠτ¦ ι ιιΜιΔἔτι·Μ
ΜεγαλοεπικειρΙιμοτἱοε (και του Γεώ θ8Ι8ϊθ) ερειΙνοτοι για τροροδιοφιΙγὴ 47.000.000 θ 
ι-_7-' έ'¦τ-.-¦ --¦ν.-_-.`---`-
,εμ _ _·_,__ η γ -ν- --· ··' - - -· · το; . ι· ι ι. Η ·,:τ - ν η , τ¦ . ._ι ., _. ι“.ι¦  _“ τμ-- η - πετ” ..τ ι τί . ¦ . ¦
. τ η - | ¦ιι 1- ._ . . .-¦ . 2 Σ' · κι - ~ Η τ < ι ι <. 4 - Δ ·4¦~
| _ . | _ έ 4 'η ¦ > › η . η - ¦ι ι ι· · ·
Ι ι Δ . ! -η Ρ Δ ,| - -| Ι ε' - ω ,4
Δ 4 γ _ η - Ρ ' ο η η η _ Ι | μ
ῖ “' :Δ _ . ..-“ τμ. . -_.,>_;`“_;- . ';..>“'_ . ,ι·>ωτ·-- .. ι`ρμ ώ ώ; ε;ιι ·_ι _=_. __-_ .τιτ¦τ__ _ _··./ ---_ α_“