Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
18-08-20"8
Ματια στον
ΑΜ (1898-1918)
Αχιλλέα λ κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
Ματια ΜΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Στό °Ιόνιο, τα βορειοδυτικα καί στα ήπειρωτικα όρεινα πρόσκαιροι ς
όμβροι καί μεμονωμένες καταιγίδες.Ἀνεμοι στα δυτικα καί βόρεια μεταβλητοί, στα
ανατολικα βόρειοι. 'Η θερμοκρασία έως 30β.
Τρίτη 13Σεπτεμβρίου 2016
'Η ύψωσις του τιμίου Σταυρού: Κορνηλίου εκατονταρχου,
'|εροθέου ὁσίου του έκ Καλαματας
Σελήνη 18 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7:05' - Δύσις 7:88'
Ἀριθμ. φύλ. 40549 | Τιμή 1,50 Π
'Ερατοσθένους 1, Τ:Κ: 118 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@88118ηονν8ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Φαξ: 218 0170401
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870
"Ετος 1280ν
Τρικυμία
έν κρανίω
'Η προχθεσινή ΜΜΜκ Με Μ πω
ΜΜ.ωωωωωωώ
ΜαΜΜ ΜΜΜηΜΜ
μέτρωΜΜΜχΜσχΜ. Μ
ΜΜώνΜΜ
'ΥΜωήΜΜΜΜΜ
ΜωωΜΜ“ΜΜωω
Μω«ιΜωΜΜτΜωΜΜΜΜΜπΜΜώΜ
ΜΜΜΜΜ
ἈΨΜΜαΜΜώΜΜ
ΜΜΜΆΜΜώΜώνΜ
ΜΜΜ Μωβ οι τον σχέσεων με τήν
αισωΜΜΜ
ωὴΜΜΜΜΜΜ
αναλύω
ΜΜΜΜΜ αν
ΜΜ1ωωωΜ$Ἡ
ήΜΜΜω χ·ΜΜ..
ωμή, ὁ κ. Τσίπρας είπε άτων είναι έχθρα
ΜΜχΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ ΜΜΜ. ΑΜ μοιαζει ΜΜΜ.
πω.ΜωωΜ“Μα“ΜΜα
Εύκαιρ ιακή χρήσις
τών αποζημιώσεων
Παίγνια αντί σχεδίου για τίς γερμανικές όφειλές
ΕΝ ΜΕΣΩ θέρους, τήν έπομένη
τής αργίας τού Δεκαπενταύγούστου, ὁ Πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας,
εξέπληξε πολλούς, ένθυμούμενος
αίφνης τό ζήτημα τών γερμανικών
πολεμικών αποζημιώσεων. Μιλώντας στίς εκδηλώσεις μνήμης για
τα θύματα τής σφαγής από τα ναζιστικα στρατεύματα στήν'Ήπειρο, ὁ
κ. Τσίπρας τόνισε ότι ή κυβέρνησίς
του θα συνεχίσει «σέ όλα τα επίπεδα» τήν προσπαθεια «για τή διεκδίκηση τών γερμανικών έπανορθώσεων καί τού κατοχικοὐ δανείου».
Προχθές, στήν ΔΕΘ, επανέφερε
δια τών δηλώσεων του τό ζήτημα.
°Επί έναμιση χρόνο, βεβαίως,
οὐδέν τό οὐσιαστικό ἔχει πραζει ή
συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων για τήν διεκδίκηση τών έπανορθώσεων καί τού δανείου. ¦Ορισμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές, πού ζεκινοῦσαν πομπωδώς καί στή συνέχεια έσβηναν
στήν λήθη, καποια πορίσματα πού
συντασσονταν καί τα ὁποῖα κανείς
ποτέ δέν έβλεπε, καί καποιες μεγαλόσχη μες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών: Αὐτές ήταν οἱ κινήσεις πού πραγματοποιούντο, μέ
κύριο σκοπό να συντη ροὐν τό ζήτημα στήν εσωτερική επικαιρότητα.
Παραμένουν, όμως, ανοικτα τα
δύο αὐτα μείζονα θέματα; 'Η Γερμανία ύποστη ρίζει διαχρονικα ότι,
μέ τήν συνθήκη τής έπανενώσεως τού 1990 καταργήθηκε ή όποια
ύποχρέωσις αποζημιώσεως.“Οπως
ἔχει επισημανει ὁ ὁμότιμος καθηγητής Διεθνοῦς Δικαίου κ. Ἀντώνης Μπρεδή μας, πλὴν τού ότι αὐτό
δέν προκύπτει από τό ίδιο τό κείμενο τής συνθήκης, όσον αφορα τήν
Έλλαδα ή συνθήκη αὐτή δέν τήν
δεσμεύει. σε μπορούσε να θεωρηθεί ότι εἶχε δεσμευθεί (όπως αλλες
χώρες) μόνο έαν εἶχε ρητώς ή σιωπη ρώς παραιτηθεί τών αζιώσεών
της, κατι πού δέν ἔχει πραζει.
'Η αξίωσις τής'Ελλαδος, έπομένως, παραμένει ενεργή σέ νομι
κό -τουλαχιστον- επίπεδο, όπως
αλλωστε καί αὐτή για τό κατοχικό δανειο. 'Η περιβόητη δανειακή σύμβασις ὐπεγραφη στή Ρώμη
τόν Μαρτιο τού 1942, ερήμην τής
'Ελλαδος, καί επεβλήθη στήνχώρα
μας ώς αναγκαστικα έκτελεστή, μέ
τήν ύποχρέωση καταβολής στίς κατοχικές δυναμεις 1,5 δισ. δραχμών
μηνιαίως. Τό αναγκαστικό αὐτό δανειο οὐδέποτε απεπληρώθη.
'Η έργαλειοποίησις τών έλληνικών αξιώσεων ἔναντι τής Γερμανίας από τόν κ. Τσίπρα, για τόν
προσπορισμό πρόσκαιρου πολιτικού όφέλους, εἶναι μία στασις βαθεια προσβλητική. ῦΕφ5 όσον θέλει
να ενεργοποιήσει τήν σχετική διαδικασία, ὁ Πρωθυπουργός γνωρίζει καλα πώς να τό πράξει. Καμμία
κυβέρνησις έξ αλλου δέν επεχείρησε ποτέ να θέσει τα ζητήματα
αὐτα ενώπιον καποιας δικαστικής
Ἀρχής, είτε έλληνικής, είτε γερμανικής, είτε τού Δικαστηρίου τής
Χάγης.
Τί θα κανουμε
μέ τήν Β. Κορέα;
Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Ι(αλοβιώτηςδ 
Η ΒοΡΕ|οΣ Κορέα ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε επιτυχώς τήν πέμπτη πυρηνική της δοκιμή,
καί οί περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι δέν
είναι αύτή ή ίσχυρότερη πού θα πραγματοποιηθεῖ: Τα νέα αύτα, βέβαια, δέν έρχονται δα καί ως
καμμία συγκλονιστική αποκαλυ ψη: Λίγα γεγονότα είναι τόσο προφανή σε αύτόν τόν πολυπολικό κόσμο πού βρισκόμαστε όσο ή πραγματικότητα ένας δολοφονικού, έρυθρού ὁλοκλη ρωτικού καθεστώτος τό ὁποῖο έξελίσσει τό πυ ρηνικό του πρόγραμμα: Καί μαλιστα, γίνεταιὁλοένα
καί δολοφονικότερο όσον αφορα τήν αποτελεσματικότητα τών βομβών καί τό βεληνεκές στό
ὁποῖο δύνανται οί πύραυλοι να ταξιδεύουν κουβαλὡντας τες:
<<Φαίνεται σαν ή Βόρειος Κορέα να προσπαθεῖποιοτικώς να βελτιώσει τούς πυραύλους της
καί να αναπτύξει επιλογές πού να της δίνουν
τήν δυνατότητα να αποφεύγει ή να ξεγελα τήν
αμερικανική αντιπυραυλική αμυντική ίκανότητα», δήλωσε ή Κε|εεγ Βενεηροιτ, έπί κεφαλής τής
αντιπολλαπλασιαστικής πολιτικής τήςἘνωσης
Ἐλέγχου τών"Οπλων: <<'Εαν κατι τέτοιο συνεχίσει δίχως έλεγχο, θα αποκτήσει τήν δυνατότητα
να αναπτύξει ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πυρηνικό πρόγραμμα τό ὁποῖο θα αποτελέσει έναν
θανασιμο κίνδυνο για τίς 'Ηνωμένες Πολιτεῖες
τήν έπόμενη δεκαετία»,
Φυσικα, ή πραγματικότητα αύτή είναι παραπανω από ανησυχητική καί πρέπει να μας αφυπνίσει γύρω από μία σειρα από ζητήματα:
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ἀλλαζουν τα δεδομένα
στίς έκλογές τών ΗΠΑ
“Η είκόνα καταρρεύσεως μίας υποψηφίας προέδρου
Ι·Ι ΔΥΝΑΜΙΣ τής εἰκόνας μπορεί να είναι καθοριστική για τήν
ἔκβαση μιας έκλογικής μαχης. Ό
πρώτος πού τό αἰσθανθηκε ήταν ὁ
Ρίτσαρντ Νίξον, όταν, στίς 26 Σεπτεμβρίου 1960, αντιμετώπισε τόν
Τζών Κέννεντυ στό μικρό στούντιο
τού ΟΒ8 στό Σικαγο.ίΗταν κατωχρος, διότι μόλις εἶχε κτυπήσει
τό προσφατως τότε έγχειρισμένο
πόδι του. Τό χρώμα τού κοστουμι
Μόλις προχθές, ή Χίλαρρυ
Κλίντον «κατέρρευσε» στα χέρια
τών συνοδών της ενώ έσπευσμένώς
απήρχετο από έπετειακή εκδήλωση για τήν 11η Σεπτεμβρίου. 'Η
εἰκόνα αὐτή μπορεί να αλλαζει τα
δεδομένα για τήν ύποψηφία των
Δημοκρατικών. Πολλοί σπεύδουν
να προδικασουν ότι αὐτό μπορεί να
τής κοστίσει τήν εκλογή. Τόσο με
στό συλλογικό ασυνείδητο τό προχθεσινό περιστατικό μπορεί να λε ιτουργήσει ώς έπιβεβαίώσίς τους.
Ύπήρζαν ήδη ἰατρικα ανακοινωθέντα πού ὁμιλοὐν για πρόβλημα
πνευμονίας καί όχι για χρόνιο νόσημα. Δέν έχουμε κανένα λόγο να
τα αμφισβητήσουμε.“Ομως ούτε οἱ
δηλώσεις ούτε ή εἰκόνα τής χαμογελαστής Χίλλαρυ μπορεί να ανα
¦Μι Μ _ ζ _ ¦ λ Ι γαλη σημασία αποδίδουν στήν δύ- τρέντουν τίς έντυπώσεις πού αφησε
Μ ΜχΜΜΜ 08508- 09 του Ήταν (ἔκαταλ ,11797 Κβ Ψ· ναμη τής εἰκόνας, αλλα καί στήν ή ἔκδηλη σωματική αδυναμία πού
Ρ" μἶνἶἐ ἙἘεἔΞαἔιαἔἑα  είε;; κατασταση τής καλής ὐγείας για τήνὁδήγησε σέ καταρρευση. ΠροΤα Μ ωΜ ό:ανίήσεων πού ἔἙωσἔστόςντη- τούς υποψήφιους Προέδρους. (Ροή/991] επίγν9σις  (όλλαγῇς
Μκ.ΤΜΜΜ““Μ Μ μπαἰητ έκανα ἡ εἰκόνα τὴν ὁποία Ἀντιθέτως, στήν προκειμένη ΞΞυΞ:εΞἔεΞἑ:αἙἔΞἩἙΞΞ
ἡ ΜΒΜ  ἔδωσε ήταν αρκετή για να τού κο- περίπτωση εδώ καί έβδομαδες κυ- ΝτΞναἙνἔΤρἀ πω
στίσει τήν νίκη στίς τότε έπερχό- κλοφορούν φήμες για τήν κακή μ '
Ζ, μενες εκλογές. ὐγεία τής Χίλλαρυ Κλίντον. Καί (Λεπτομέρειες σελ. 5)
Σ ί Τ” “ ί
ΜΝ* ΕΚΤ ν ~ κ ~
ΜΜΜ. Με Περι πολιτικής και μουσικης
Σχέδιο για τήν αντιμετώπιση τών «κόκκινων»
δανείων σε πανευρω- «ΜΜΜΜΜ ΜἡΜΜΜΜ -Ἑ·ύ¦ΜΜτΜΜ¦ ΜΜΜωΜμ
ΠσἑΚό ἐΠίΠεδΟκΠρΟωθ8ῖ ΜΜΜΜ·ΜΜ ΜΜτΜΜΜ ΜΜΜΜ 
η υρωπαϊκή εντρικἡ Μ ω ΜΜΜ ω . Μ Μ
Τρατιεζα(ΕΚΤ). :Με  Μ@ ·ΜΜωθΜ ωὡΜΜΜ“
Μ ΜΜΜ" ΜΑΜ ΜΜΜΜ “Μ τα·Ἐ“Μώ '
ἡω:θω  ΜΜΜωΜ  ΜΜΜωωΜΜ
<ο Πρόεδρος της Δημο- ΜιΜΜΜΜΜ  ΜωΜιωωωω Μ ΜΜΜ "Ψ
καπως συμβουλεύει Μωαμ.. τΜΜκΜΜωω τωωη;Μ Μπα- ω..ΜίΜ
τούς μαθητές να επιδιὡ- Μ Μ ω ω ΜΜΜ Μ ω Μ “
κουν τήν αριστεία.ΜΔ "Χ" ή." ΜΜΜ ω Τό ΜὴΜΜ“Μ Μ ΜΜΜΜΜ Μ
_ τω μας ὁ Μίκης Με, ὁ χ Μ
. . Με;» το Μ. να Μ χιλ ΜΜΜ ,Μ Μ θ Μ·
Η Βουλγαρία Μ ΜΜΜ ὁ Μ- , Μ
ΜΑΤ ως οπΔΜ¦ΜΜ ὁ ΜιΜεΜΜΜ ωωΜ.νΜΜΜ η ἩΜ
Μ  ί "ΜΜΜ ΜΜΜΜὁΜ¦ ωΜΜΜωΜ Μ” "θ” ΜΜΜ
Ο στρατηγικος προσα- ΜΜ°Μω_ ΜωωΜωαω
νατολισμός τῆς Βουλ- ΜωὁΜΜΐ “η Ι ΜῆΜω“Μώ ΜωΜωωιΜ
γαρίας αναδεικνύεται σε Μ Μα Τά Μ Μ ΜΜΜ ά Μ Μ Μ “ο “Μ Μ.
μείζον θεμα έν όψει των ω(ΜΜ.ω›.Μ Μα οι Μ ο' Μι- Μ· “ _
προεδρικών εκλογών ΜΜΜ'ΜΜΜΜ άΜ Μ = Μ Μ;Μω|ωΜΜ ""ωΜΜ
τῆς 8ης Νοεμβρίου- Μι·ΜΜΜΜα ΜΜ(ΜώΜΜ κΜΜΜωΜΜ ωω , , "ΜΜΜ
ΣΞΛ.6 Μ.ΜΜΜ“Μ Μ.ΜΜ$Μ ΜἡΜΜ.ΜΜ Μ“"ΜΜ'ΜΜΜΜ
Μ" ΜΜΜΜ' Μ.ΜωΜω ΜΜΜΜψΜ,
38 -ΜωΜ Μω“ΜΜπω Μ Ά .
ΜΜΜΜω ΜΝ ω.ΜΜω ΜΜΜΜήΜ °““'"°'ρ'ω ΜΜΜ;"
ΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜ. ΜΜΜΜ1ΧΜ:Μ¦ ΜΜΜ
9 77110 70' ί 2
λέω τού ΒατασΜτσΙΠα
ΠΜΝ|Ξ σωματα μπορεί νά ὁδηγήσει στήν κατανόησηΙ
Με' καί ¦ιἐμδεχομέρωςΙ ἀντιμε τώπιση συγγενούς του
παρασίτου, πού κάθε
χρόνο προσβάλλει χιλιάδες ανθρώπων στίς
Χιλιάδες ενεργά βλή- | ) | ~
μη (σωματα χωρες.
ματα πού χρονολογούνται ακόμη καί στόν
Α! Παγκόσμιο Πόλεμο Μαν προσβληἩκη
έχουν βρεθεί κατά τίς
εργασίες κατασκευής τού
αγωγού φυσικού αερίου
ΤΑΡ στήν περιοχή Διαβατών τής Θεσσαλονίκης. Σε μία έκταση περίπου 900 στρεμμάτων οί
ναρκαλιευτες τού Στρατού έ(λήθησαν νά εξουδετερώσουν 23.000 επικίνδυνα βλήματα. Τώρα ή επιχείρησις συνεχίζεται στήν περιοχή τού
αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου μέχρι στιγμής
έχουν έξουδετερωθεί 14
ενεργές βόμβες αεροπορικού τύπου.
Τό όνομα τού Μπαράκ Ομπάμα δόθηκε σε
ένα παράσιτο πού προσβάλλει τίς χελώνες τής
Μαλαισίας. Πρόκειται
γιά μιά προνύμφη τήν
ὁποία ανακάλυψε ὁ ερευνητής-παρασιτολόγος
Τόμας Πλάτ, ὁ ὁποίος
διευκρινίζει ότι δίδει στά
είδη πού ανακαλύπτει
ὁνόματα προσώπων τά
ὁποία θαυμάζει. ΜάλισταΙ δηλώνει ότι κατανοεί μέν πώς οί περισσότεροι άνθρωποι έχουν
αρνητική άποψη γιά τά
παράσιταΙ ὁ ίδιος όμως
τά θεωρεί «συναρπαστικούς ανθεκτικούς όργανισμούς». Οί επιστήμονες ελπίζουν ότι ή με
γλώσσα χρησιμοποίησε ὁ Διευθύνων Αύμβουλος τής ΑρρΙε γιά
νά χαρακτηρίσει τήν
απόφαση τής Εὐρωπαίκής Ἐπιτροπής σχετικά με τήν φορολόγηση τής εταιρείας στήν
7ρλανδία. Ύπεστήριξε
ότι ή ΑρρΙε καταβάλλει ώς φόρο τό 26% τών
κερδών της ετησίως. Γιά
δε τό ποσόν τών 13 δισ.
πού θελουν οί Βρυξέλλες
νά καταλογίσουν στήν
εταιρεία σχολίασε μονολεκτικά: «Ἀπόλυτα πολιτικά σκ...»
Μετά τούς Παραολυμ πιακούς καί τούς
.9ροοἰαΙ ΟΙγΙ11ρἰεε, τώρα έχουμε καί βιονικούς
Όλ υμπιακούς. Ονομάζονται Ογὺατ1110τ1 καί
θά πραγματοποιηθούν
σε έναν μήνα στήν Ζυρίχη. Θά μετάσχουν 50
ὁμάδες από όλο τόν κόσμο τίς ὁποίες θά απαρτίζουν πρόσωπα με αναπηρίες στά ὁποία έχουν
τοποθετηθείπροηγμενης
τεχνολογίας «ρομποτικά» μελη. Στόχος τών
αγώνων αύτών είναι νά
προβληθούν οί δυνατότητες τών συγχρόνων
τεχνολογιών στήν ύποκατάσταση δυνατοτήτων τού ανθρωπίνου
σώματος.
Τστορικα ντοκουμέντα
«Μαθητικές βουρδουλιές καί
φαλαγγα έπί Τουρκοκρατίας»
Μ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)