Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
!οεοεπεν©οΜετετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9034 - ΞΤΟΣ 32ο · ΠΜ" Ί ευρώ - ΤΡΙΤΗ Ί3 ῖΞΠΪΕΜθΡ|ΟΥ ΞΟΊ6
ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗ(Η ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΤΗΣ
Αιγὐιττιος ψαρας: «Ζητάω
μόνο το δίκιο, δεν θα
δεχόμουν ποτε λεφτιἑ3ι 2
ΕΚΤΟΣ Ο ΟΤΑ
Παγώνουν οι
ασφαλιστικές οφειλές
προς οΑΕΕ και ΕΤΑΔ
. ο” “_ 7 __ εΣὲεξ Δ γ Π
Ϊ Να γινουν πραξη οι εξαγγελίες του τι θάσανος
πρωθυπουργού για τις ΜμΕ ΝΕΜἑΕ%%ζ“
στπ ΔΕΘ επτούν από τον πρωθυπουρ
γό οι παραγωγικές τάξεις επισπμαί
νοντσς ωστόσο ότι μόνο αυτά τα μέ
τιΡΩτο κογΔογΝι Με ΑΡκΕτΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ἔε:““““ἘἶἩΗ :ἴἶρἔ“ἶἶἔ
   των αρκούν τα μέτρα αυτά για να θγούμε
. . από τπν κρίσπ και ων ύτρεστι.
   Για να πάει τι κώμα στπν ανἑιττυξπ,
ι · για να συμμεριστω τπν αισιο8ο ία του
  Δ Π η Β Π πρωθυπουργού, θα πρέπει να ξανα( Η ὅ Β  δούμε τα θέματα ως υπερφορολόγπΙ στις των επιχειρήσεων, αλλά και ως
ίδιας ως κοινωνίας. θα πρέπει να
3 ί ' _ / - θρεθεί ρευστότπτα από το τραπε2ικό
μ έ Ξ Τ σύστπμα που σήμερα εξακολουθεί,
° β ι παρά ταν ανακεφαλαιοποίπσπ του, να
ι 1“|ἱΤΟΡΟΕΤΤΣ
είναι ένα 2όμπι και θεΒαίως θα πρέπει να λπφθούν μέτρα και να υπάρξει
σκε8ιασμός για παραγωγικά ανασυγκρότπστι ως χώρας" επισπμαίνουν
οι εκπρόσωποι των φορέων και :ιι
Με ευχές, κριτική,“αλλα .και αισιοδὁἶξιιι :εε:,ει:ε:τ:?εΉ: :τα
γιατί όλα αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας
για τον ακατάσκετο λογαριασμό, το
πάγωμα των λπξιπρόθεσμων οφειλών
' ι ι ι ι Τι:
«Θα δουλέ ου ε λ  τ α
, Ψ μ για κι ιιιερη σ χοτ 'λη χρονια ε πιτ::ε..ι“λεε:ι::::λ:::
γ|° να φΤ°σουμε Την κ, ' ' .Δ   περάσουν από την Βάσανο των θε ωην κορυφη» γ  Ι· Ἡ:ν°Κ;;Ξάλλον δεν θα πάρουν
Σελ. 7 έ ' Ι “ ' > ,ι Ο λογικός