Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ; Ρ “ η έ |
 | _ ΤΙΜΗ 0¦60 Ε. ΜΒΜ"
Η; Ί 'η ΚΕΘΙ] μερη
νὴ Με! ητ·κἡ ΕφημερίὁΠ |
> .ν _ σνομπζ0υν
_ Μπες - ΜΜΜ
της Κρί1τΠς Μ' ΜΙ"
σελ.5
ΜΙΝΙ· "ΜΜΜ κων·ήο απο Χανιά σελ_2,7,15
_ 1 Θ!  η ά
|·““ἔ"Μεγω Ιω"  'ων
ΜΒΜ ΠΜ ΜΚ Η" ΜΙ'
.Ψ Π | 7 έ 
.μ.Ι ¦ .
ο ο Δ ο ο
Μωωω ΜΗΝΩΝ: ΙΜ" π ΜΜΜΜπ πιο ΜΜΜ" για των ΕΜΠ σεΜ6
| | |
Δ1 Ο Β ο Ο τ ε Ο ΚΟ Ο ° ° ° ΜΜω"" Επιστροφή πο σχολείο
· ΚρήΠ1: Αξ10Πο11ἰθΠΚε | Γιο τη νέα σχολική χρονιό εδώ θο βρεις όῖι χρειοοτείς
ο θΠσουρός του... μαορογ1ό σελ.5 
· Προτερο1όΠπο σΠ1ν Κρύτι1  β 
γω το φυσ1κό οέρ1ο σελ] ................... .. σελ_11 Π 56δ°
· Μ Ι ΙΜ · ›
ΟΜΞῖ;::Ξὡ ος Μ ΜΜΜΜωΜ 
· Ενδ1οφέρον γω τη γραμμή   Ψ7Γἔε56Μ ριγἑ
Κολομότο - ΚρήτΠ σελ.16 , 7
· Χρυσός ΠοροολυμΠ1ονίκΠς  
ο ΜονώλΠς ΣτεφανουδόκΠος σελ.6 
. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Π. Στυλ1<1νός θεοδωρογλόκΠς σελ.12 |
Νόως Μαριός σελ.4 "ΜΜΜ
ευρω ΜΜΜ
ΝίκΠ Λ<1Πνόκ11 σελ.3 ................... . . σελ_15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα