Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 24μηνες "επιταγές"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.τιεΕτετΠΡ0τι1ά8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 'Ετος:9Ζο·Αριθμόςφύλλ0υ:26.158
"ερούν Ντέισελμηλουμ
Πρόεδρος του Ευτοετουρ
τα ¦- .
αλ κα κ Σοι ηλε
^"0|Ἐ|ΩΝο"^| Γ£9ιΜν8“!ΜόςανοηΜν μ
ΜΗΝΕΣ ΒΑΣ|κΩΝ
ΤΡ0Φ|'|ΩΝ
σήμερα στη Ν
£Ε08: Πώς διαχειρίζονται
καθημερινό τον χρόνο τους
Οι £Ε03 αφιερώνουν σήμερα Περισσότερο χρόνο
αΠό Ποτέ στα καθήκοντά τους Προς το διοικητικό
συμβούλιο και κυρίως στα θέματα στρατηγικής,
ενώ αΠό το 201 ί αφιερώνουν εΠιΠλέον 5 μέρες
τον χρόνο κατά μέσα όρο και έχουν αυξήσει τον
Ποιοτικό χρόνο Που δαΠανούν για να κανουν σωστό
αυτή τη δουλειά, σύμφωνα με Παγκόσμια έρευνα
της ΜτΚίηεεγ. >ι 4
ακτοΠλσία
Τι θα αλλαξει στο θεσμικό
Πλαίσιο Περί όγονων γραμμών
Παρεμβάσεις στο θεσμικό Πλαίσιο των όγονων γραμμών αλλά και την ενίσχυση του ρόλου της ΤσΠικής
Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώΠιση ακτοΠλσίκών
συγκοινωνιακών αναγκών ΠροβλέΠουν οι Πρωτοβουλίες Που βρίσκονται σε εξέλιξη αΠό τα συναρμόδια
υΠουργεία Μεταφορών και Ναυτιλίας. Ειδικότερα,
στο Πλαίσιο και των μνημονιακών υΠοχρεώσεων της
χώρας, εΠανεΞετόζεται σε κυβερνητικό εΠίΠεδο αΠό
τα συναρμόδια υΠουργεία Π αΠοτελεσματικότΠτα και
η συμΠληρωματικότητα των εΠιχσρηγήσεών ή άλλων
Παροχών αΠό Πλευρας Δημοσίου σε όλα τα μέσα
εΠιβατικών μεταφορών >ί ί
ΕΛΛΗΝ|Κ0Σ Σ|Δ|·|Ρ0ΔΡ0'|0Σ
200 ΠΕΤΡΑ |·| («Λ|'|0ΣΤΑΣ|·|»
ΑΠΟ ΤΗΝ |·|ΛΕ|(ΤΡ0|(|Ν|·|Σ|·| >10
Αντώνης 1α'ίρης
αντιΠρόεδρος ΣΕΛΠΕ
Λάθος το μίγμα
μέτρων
Που εΠιβόλλει
_ η κυβέρνηση >12
ΤΡΑΠΕΖΕΣ - 394: Κ0Σ'|'|ΖΕ|
ΣΕ ΚΕΦΑΛΑ|Α Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Δ|Α|'|0ΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓ|(Α|0Υ
θΕΣΡ|||(0Υ ΠΜ|Σ|0Υ >13
Συρία: Προς εΠανέναρξη
του Πολιτικού διαλόγου
Η συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας, το Σαββατο στη
Γενεύη, σε ένα σχέδιο εκεχειρίας στη Συρία, δημιουργεί το εδαφος για εΠανέναρξη του Πολιτικού
διαλόγου Προς την κατεύθυνση του τερματισμού
του αιματηρού εμφυλίου και της ειρηνικής εΠίλυσης
της κρίσης. Τα Πάντα, βεβαίως, εξαρτώνται αΠό την
εφαρμογή της συμφωνίας, γεγονός Που τόνισαν οι
ΥΠΕΞ των δύο χωρών Τζον Κέρι και Σεργκέι
Λαβρόφ μετά τις Πολύωρες και εξαντλητικές συνομιλίες τους. >2ι
[ΔΕ01ΥπσσΧέσεις του πρωθυπσυ ργού για φσ ρσαπαλλαγές έπειτα από μία διετία
Ζ4μηνες «επιταγές»
Αισιοδοξία για μιν πορεία μις οικονομίας Χωρίς απτά επιχειρήματα
Αισιοδοξία για μιν Πορεία μις οικονομίας και για την έκβαση των διαΠραγματεύ σεων μις βιωσιμότητας του
Χρέους μις Χώρας εΠιΧείρησε να εκΠέμψει αΠό την 81η ΔΕΘ ο ΠρωθυΠου ργός, Χωρίς ωστόσο ξεκάθαρη αιμολόγηση και απτά εΠιΧειρήματα, με
μαλλον γενικές και εν μέρει αλληλοαναιρούμενες δηλώσεις, αλλά και θέτοντας τον στόχο για το «Πέρασμα μις
Χώρας σμιν επόμενη μέρα», δηλαδή
στην έξοδο από μιν κρίση και τον σχετικό σΧεδιασμό μις κυβέρνησής του
σε ορίζοντα 2021. Επίσης, «φως στο
τούνελ», όσον αφορά μι δυνατόμιτα αισθητών φορολογικών ελαφρύνσεων
για φυσικά ΠρόσωΠα και επιχειρήσεις,
δεν Πρόκειται να φανεί Πριν Περάσει τουλάΧιστον ακόμη μία διετία. Από την
Πορεία των εσόδων και τους ρυθμούς
ανάπτυξης εξάρμισε ο Αλ. ΤσίΠρας μι
δυνατότητα φορολογικών μειώσεων
μιν επόμενη διετία, Χωρίς να υΠάρΧει
Πρόβλεψη για ελάφρυνση φορολογίας
επιχειρήσεων. >2-3
η Πυ ρ ομαδόν
αΠό μιν αντιπολίτευση
·Επιφυλακτικσί
οι επιχειρηματίες
Οι αναφορές του ΠρωθυΠ0υρναυ κατά τη χθεσινή συνεντευξη ΤυΠαυ στη
ΔΕΘ δεν «κάλυψαν» τις αναγκες της σωρός για ενίσχυση της ρευστότητας.
[Γιώργος Σταθάκης]
Ρευστόμιτα
11,5 δισ. ευ ρώ
έως το τέλος
του έτους
Ρευστόμιτα 11,5 δισ. ευρώ θα
διοχετευτεί σμιν αγορά μέΧρι τα
Χριστούγεννα, σύμφωνα με όσα
ανέφερε σ υΠ. Οικονομίας, Γ. Σταθάκης, μιλώντας σε εκδήλωση
του ΕμΠσρικσύ και Βιομηχανικού ΕΠιμελημιρίσυ Θεσσαλονίιαις και μις Κεντρικής 'Ενωσης
Επιμελημιρίων Ελλαδος, η οΠοία
ΠραγματοΠοιήθηκε στη Θεσσαλσνίκη με μιν ευκαιρία μις ΔΕΘ.
'Ομως ανέφερε, αΠό το Ποσό αυτό τα 6,75 δισ. θα Προέλθουν αΠό
εθνικούς και ευρωπαϊκούς Πόρους του ΕΣΠΑ και τα 3,5 δισ.
αφορούν μιν αποπληρωμή ληξιΠρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, ενώ τα υΠόλοιΠα ανηοτοιΧσύν στον αναπτυξιακό νόμο
και σε άλλα Προγράμματα. >4
[Αθήνα] Στο τραπέζι κυ βέ ρνΠσης και θεσμών η συμφωνία για τα ΠροαΠαιτσύμενα
Επιστροφή σμι διαπραγμάτευση
Στις γνώριμες -λόγω των διαΠραγματεύσεων κατά τον τελευταίο ενάμιση
Χρόνο αίθουσες κεντρικού ξενοδοΧείου μις Αθήνας εΠανέρΧονται από σήμερα η ελληνική διαπραγματευτική
ομάδα και οι εκπρόσωποι του κουαρτέτου, με άμεσο οτόΧο μιν ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για τα 1 5 ΠροαΠαιτσύμενα Που θα ξεκλειδώσσυν μιν
υΠσδόση των 2,8 δισ. ευρώ. Οι Πρώτες
συνανμισεις είναι Προγραμματισμένες
για τις 15:30, ενώ σμι σημερινή ατζέντα θα συμπεριληφθεί το θέμα του νέου
Ταμείου διαχείρισης μις Περιουσίας
του Δημοσίου, αλλά και η Προώθηση
των ΠροαΠαιτσύμενων Που σΧετίζσνται με μς αποκραμκοΠοιήσεις. >5
Ποιες είναι οι εκκρεμότητες
Μ Αξιολόγηση δ.σ. τραπεζών από το 'ΓΧΣ
Μ Επικύρωση από Βουλή μις συμφωνίας για το Ελληνικό
Μ ΕνίσΧυση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Μ Επιλογή υποψηφίων Εποπτικού Συμβουλίου του ΥΠε ρταμείσυ
Μ Μεταφορά στο Ταμείο ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ
Μ Προκήρυξη διαγωνισμού για μιν Εγνατία οδό
Μ Μεταφορά μετσΧών ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ
Μ Επανεξέταση απελευθέρωσης αγσ ράς φυσικού σε ρίου
Μ Νέο Πλαίσιο για μιν αγορά ηλεκτρυςής ενέργειας
Μ Τροποποίηση νομοθεσίας για το ειδικό τέλος ΕΓΜΕΑΡ
Μ Καθορισμός μμολογίων Υψηλής Τάσης - υπογραφή συμβάσεων
Μ Αποτελεσμαμκή λειτουργία μις νέας ΑρΧής Δημοσίων Εσόδων
[εργασιακές σχέσεις]
Σμιν ευθεία
οι προτάσεις
Στο τελικό στάδιο της Πρσετσιμασίας βρίσκεται η ατζέντα με τις Προτάσεις Που θα Παρουσιάσει ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος
στην επικείμενη διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους
των θεσμών, η οποία εκμμάται
όμ θα ξεκινήσει στο τέλος ΣεΠτεμβρίου. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα