Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Γραψε' ο ΠΑΝΟΣ ^0ΥΠ()Σ
Γραψε· ο ΤΑΣΟΣ ΪΣΔΤΔΛΗΣ ιη ω
- 7 γ .- ϊ -··~ > ; · απ υ Ρ
Λ· Μι· ρω Η) ὶἩ|·Μ μι$¦›ωιι 1!ωΙω '(Ι)ωλΛω :2Ι ί Δ ΝΗΛ / 4 ΙΜ)
Ἡ με . ›ν _= ..
»ΓΓ 7 Π 
'_|.' | Η Σ 4
. π - . Κ" Π· Δ
› αν ~ ` _“ κ .7 1 κι κ 7 ί.
η η . ¦ μ Π . . ¦
ΞἈχὲχ  ρ › ·' Ί κ ὁ έ ·Ξ_ ,εαπ α ό.
¦. η _¦Δ
.β _Ἡ γ .Δ
¦¦ Π ω· : Μ σε Δ
ς έ η έ
, Ά 'Ρ Ν Μ·  | 6,
Ό Ρ .== :- ¦ϊ·` γ Ρ:- _
@Μ γ μ· ›-`¦ )  3η ασ Ι|._ὶζ¦ η
“· ¦<:#;ΉΜ-“ .α Μ εε: 7 :δὲ..μ ~ χ -ΜΔ
¦ χ ,
·“` κ >
Μελισσανί6η8:
«Φέτο8 θα δούμε κατ·ὁ|αφορετ|κὸ Μό τα
Προηγούμενα χρόνια»
“ Ξ Ο Νταν|ελ Μαϊοῖοροβιτ8 για κ"°"ἀγ'°: (εχουμε "°Μ°"8
Πρώτη φορα χθε8 (ΠΟ ΟΑΚΑ "°ί"88 με ποιότητα.
_ ω5 τεχν|κὸ8 διευθυντὴ8¦ 7 Δυσκολεύομαι να ΠΠ0Φ°°ἰ°ω
Με το Ρ" μοῦ με "Ψ Με ακόμα και για τα πα·αα8 θα παρω
Μηαρτολο κα' ενθουσιαστηκε . ` Πο ξενοδοχείο "ρ" το μω»