Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
να: ΜΕΡΑΣ
Δ/υνὴς: ο. Ν ικαῇα'ί'6πς
Δι£νΜνπς ΣυνναΒω ΠΡΛῖ02 ΜΑΚΡΝ:
ΑΜΡΑ "2 ΣΕΜΕΜΒΡ|0Υ 20% Ο ΔΟ. απο
Μπηκα: Μαρια!
ένα"  παπααας καθε ωρα ααα ακαυαπαυαα νπν υπαΒα παραζανναν εναιυα γκαπ πως αυυπαίκναν ναυ
α να ααα παριπνῶανκ. α Νανα
Ω!) και α παπα (27)
απαα£ννπναν να αύρα Μ""°·"“ "Ι
'Ν πρΜὑ· Ή "Η απαναπαααανιναα α Με”
'ΜΡ ° .Ξ“'°"'°"°' πανω Χαν νρικ ως αν!. ναι
'" ' "σε '° Ψ" και έσω" ααίαν αναν ΕπιαυΜ“' "κ '"'" ναναι παυ ανασα πανααιααιια
"κ Ψ"°'" ω 'ω ανα εππ“πκα παπααναραι να αυναν6νπνα ”η" (Μ.)
να πανπνυρίααι ν
` Ι Κ· να Μπα ναααανα νυν
ἡ ~ αΜΜΜαν· αι παπα
(2”. Μίνωας και α
α ΗΜ παν Μ α ινα
Μακρύς α· Μι·
~ ·. ' πάπας Μ πρανα·ππνὐν
.Ο ` Δ . “αννα ·ΕαΜνππ πα' ' ραυαία αν αν" να σαρκα·
νπν αναΜνρπαπς να· Η
μπα" ΜΜΜ ανα
παρανυν-α Μανία α
Μπα “ακα απα ναν
παπα α ΜΜΜ” και
Ο. Μας. ναν-α. α Μι·
' ως ω ΜΝ. να Μαν
αν ναν πρανανυνΜν νπν
"προ κρακ αυμμνανπν ι α κααννααα παυ παρα ανα μανα ανα 70' αννί . Μπα αν Μαν·
ναν 'αρη α α παραναυαναα “πα αν· ΜιαΒναι “ανα να· ρυ··ια α Και ¦ να πωπω' Μ τις
απο αννα νπν α” παυ ΜΜΜ: και ῖαααι αν ανανίανπναν αν” η ι ΜΜΜ< ΠΜνΜΜΜκ
αΜαννς α Η Ωραια παυ σα μπανανα· να θαναι μ αναυπ "ρύπων σκορ παν Εναν· α Μ νέων.
ανπν απο" να: π·νυ· να νναπ νπν νιυπν ανα να· να ναν 'απννανα παπι”. ανήκαν να “να
νναπ ναν παΜππνὐν
αναν Μ·
α από"
ΜΜνυαίΒ·ια
ναν Μπάρας
Δεν απειρα· ανπαυαα νία ναν
νααυαανιαυα ναν Μπρααυν Μάνια α
:πικρα α· Μαννα-πω' π ναναανααπ ναν Νινπριανα°. παν πωπω
ανα νανανα ναν αα·Μααν ναυ
πανι” ανπ ”απ ναυ 6-1
ααα" να· νικ·ναυαι αν Μπα α”
Μπα. ΜΜΜ α Γαβ
Με. ακραία· παν Μαν·
Μα" Μαι νπν
-“ῖ· "Ά ΧΕΝ· ΑΜ
νου αΛννπιΜα. ένα”.
ανα ν·ραανια πανα. Μουν
αερίων να ΜΜΜ μπραΜ από" αύρα 7
ακα· να_παίυ
πια· απα ναν
ΝΕΜΟ: ·Είυαανε καναπΜπΜναι. απΜ ανν πιααα· αν· υπαραί να κριθεί π αξία να ανασα: απα
ναν αρωμα ων ννα· αν Μα ανυν·ανινπ α ΜυαωΜνίνωΜααΜΜπααΜωναπαυ
ένα· πανω" α απωπαΜ να" Μια α πι
αναυαυυ· αν· αμκ αίμα καρφί να· να
προαπααΜυυα να να απανω" ανα Μπα”
α ΕΜ" ·υΜ·ανπΜναι Μ νπν απααααπ ναυ
. Η ΑΕ' ¦'° "'Ω'° ίνιινιινα
ΜΝ α είναι ένας ΜΜΜ παν μπαρ" να υπαι- “ Υ ρ'
:=ΜΜ¦“·Μ“ “·ἙΜ“·¦Μ αννα". ννανπινν. 
ιι Μαννα Μπαν- ρα·ναπαρνα· , ι κ
απΜιααναπαιννίαι·ῖαΜν·ρνα“ίναι ῖ¦“¦'Ω¦Ε Τ"  ι
πω» να· Μέσι παπΜς Νανα· μ Ολ'|Ρ" ΞΔ"θ" Η!
= Από “πως ναυ Μαννιναυ Με" ο'. ια·›
καπ. να πανια. α Μπακ να· α ΜΜΜ
α ΜΜΜ α Γ·αυναν ΗΝ. απο α πανω”
ααανα› αν -ν·ραυνα· από μακρια πανω· να
ννα" ναν ανω· ανα να· ναι ΜΜΜ· να απαννπναυα α α Ννίνναν ανα 78' ΜΒΜ· να
αναρ α Μα ένα Μπαρ· ΜΜΜ αν. από
α€ννρα ναυ Πανίναι και Μένα 489) >_ _ 7
ί - ° .Γ Χ .
α Απαπωιιν
ΜΚ": Μπα·
κι α ΜπαρναΞ και
αππῶαακ από να
Καραίαναηι α ΔιαΜΗ¦ ΑΜΙ
ίαεΜ '5)
|ὐ"||" 0 Μ"'°'¦!
ΜΜΜ Νυν-Μπα απα
ναν πω "7 π.. 42 ρ.) ανα αν"
Μα απανω-(απ μ να Μα”. πα·
παω ι· ων· υπέρ των παπαΟ·Μν α "ΜΜ'°! "ΜΒΜ"
αα π.. 8 ρ) η Εαν·ρ·ανπ Μ
από ναν ΜΜΜ "2 'Η · ΣναΜ α των Η· π.. 3 αν. ανν·
ραίναι α ΠαπανΝα ί' π.. 4 ααα
- η α ΜΜΜΜ<ιιε α .ί
“- ΜΜνιινΜανααμ ί ~
ἱ Π 'η Σ
"Λ ¦Υ|(°||“. Δ'¦Κ°ΔΑ Ο "ΑΟΚ (24) η
να ανα μανα Μ αι αααααπΜαίν θα υπαραυααν να “Μαν παν"
να να”. ανπαυνπααν ανιν ΜΜΜ". αναν Μόνα απο Μακ ναν
Μπα α αυαρ- .
ννα ΗΜ· ανα "““¦“_ ° ψήφο" ναυ “Μ- νυριαρνπαν
Η' αν· νια ναν α" °ν“""|-6 να". πραπνπ·ππ παπι: ανα Η'
Μ"““° "Ι αν πω" ναν Μπ'αιαΒαα Η· ακί!" Η 20 Μ
Η· κανα αυυννινπ Μπανανία και “ΜΜΜ ανα· <. Α 8
ιι ακρ·νινπ “ααα ναν· κα- ι κ
ναν Μαα ανπν παρω” νκ
πραωπ·νέν παναυανίαν
_ ._ _ .
ιραοει α ΦαιιιΩιν καινΠαιννανΜκιι: ωεπι6α 2ι
Η" ΕΜ|ΞΞ ΞΜ| ° ΝΑΝΤ! που "ΕΝΠ ανήκω
Μα νία νπν απανω” Μ α Μαννα· να· αι "αίν·ιπς
ίΜ. ΜΜΜ ίανανΜαεη ανα υπμαα) α Η Μαι! Η
ανπν· ναν "κανα
Πανω α ϊ""
"ΕΜΠ" ΝΕΟ ΜΑΝΟ
7 α παν νκααπινν η.
ναι· πνααιιιιινα
αυα νναπ α ννααπαννπ··Κ 'ΜΝ 'αννα
ω· ΜΗΝ νέα Μααέ ναυ ΜΗΝ!" Ο?) · Ο! ν·ΜΜΜ· αν. ΠΜ· να· ανα α Αιώνα αν. πένα·ΜΜ και ιΙναν να κώμα Μαανααιααπα 08'. ΜΜΜ· νι) α α· “ωωΜ“ .ω αα·αρα πω° ΚΜΜ από αν· και πππααν νυναιρήν. αν περιααωαιν "Μα ανα Με” να· αμυνα απααπαυπα< ·
παπα νέα· ααα- Μ ης απαίνς πΜωΜ Ο καΜ°“< Ν" ΜΜΜ· ναι να “ΜΜΜ αΜ α 'πα ωναρα ααναΜ Μ““ωιΜ. α ννρίιαναουπαναν Πινακίδα· να" Μ. κανα αΜΜα. να Μία
977|Ι0885|Ι08 38
ΑΝΕΠΑΝΑΛ|·|ΠΤ0 θΕΛΜΑ Γ|Α ΟΛΟΥ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΣΤ|ΓΜΗ!
Γύρ|οε στη σελ. 3 κο' μόθε Πώ μΠορείς να απολαμβάνεις
το αγαπημένα σου προγραμματα. κάθε στιγμή!
ΜΜΜ Πανω”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα