Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
']-09·20]0 Ο
Μ σωσει»
Μ λ ΜΥ
σώου”
Μ κ Μ
(πιεση
(ΜΜΜ)
ΗΝ1ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ:Ἀστατος καιρός μέ πρόσκαιρους όμβρους καί σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι μεταβλητοί μέτριοι έως ἰσχυροί.
Θερμοκρασία στα ίδια έπίπεδα. Στήν Ἀθήνα έως Ζ9β., στή Θεσσαλονίκη έως Ζ8β.
Δευτέρα 12Σεπτεμβρίου 2016
Ἀπόδσσις του γενεσίσυ της Θεοτόκου. Αυτονόμσυ
καί Κουρνσότσυ ίερσμ., Θεοδώρου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
Σελήνη ]2 ήμερών
Ἀνατσλή ἡλίου 7.05' - Δυσις 7.87,
Ἀριθμ. φύλ. 40548' Τιμή ],50 θ
Ἐρατσσθένσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιηίο@εευεπεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Φαξ: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
*Ο λαϊκισμός
τῆς Θεσσαλονίκης
ΜψΜ.Μω
ΜΜΜωὁΜὁΜΜΜὡ
ΜΜΜΜΜΜ
Μ ῆΜΜ
ΜΜΜ ωωωΜ
ΜΜΜΜψΜΜΜ
'αδ ωωωω“ἔ¦.Μωἔ
°Η αυταπατη
μέ τήν αναπτυξη
Οί διαρκώς αστοχες έκτιμήσεις του κ. Τσίπρα
ΑΠΟ τό βη μα της Βουλής, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει δημόσια τήν έπιείκεια τῶν πολιτῶν για
τήν καταστροφική πολιτική πού
ακολούθησε η κυβέρνησίς του τό
πρῶτο έξαμηνο τού 2015, μέ τήν
διασημη πλέον φραση: «Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για
αύταπατες, όχι ότι δέν τηρήσαμε
τήν εντολη καί είπαμε ψέματα».
Χθές, από τό βημα της Διεθνοῦς °Εκθέσεως Θεσσαλονίκης,
έδειξε ότι οἱ «αύταπατες» αύτές
εἶναι συστατικό στοιχεῖο της ρητορικῆς του καί της πολιτικῆς του.
Γυρνώντας τό χρόνο λίγους μηνες
νωρίτερα καί συγκεκριμένα αμέσως μετα τίς έθνικές έκλογές τοῦ
περασμένου Σεπτεμβρίου, θα θυμηθούμε τόν κ. Τσίπρα να λέει
στό κοινοβούλιο, κατα τήν διαρκεια τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων της κυβερνήσεως: «Στό βαθμό, βέβαια, πού θα έχουμε τα έπιθυμητα αποτελέσματα, τό πρῶτο
έξαμηνο τού 2016, θα εἶναι τό έξα
μηνο της έπιστροφῆς της οἱκονομίας σέ θετικούς ρυθμούς αναπτυξης».°Η έκτίμησις αὐτή δέν έπιβεβαιώθηκε. Στό πρῶτο έξαμηνο
τοῦ 2016, η ύφεσις διαμορφώθηκε στό 0,75%.
Τόν Μαρτιο τού 2016, ὁ κ. Τσίπρας τόνιζε ότι θα «έπιστρέψουμε,
όπως καί οἱ προβλέψεις τό τονίζουν, στήν αναπτυξη τό τρίτο τρίμηνο τοῦ 2016, δηλαδή αμέσως μετα τόν°Ιούνη». Ούτε αὐτό φαίνεται
πως θα συμβεί, μέ βαση τα μέχρι
στιγμης δεδομένα.
Δύο μηνες αργότερα, ὁ κ. Τσίπρας απεφασισε να γενικεύσει λίγο τήν πρόβλεψή του: «Γιατό 2016
προβλέπουμε έπιστροφή στήν
αναπτυξη από τό β| έξαμηνο», εἶπε,
αποδίδοντας τήν αἰσιοδοξία του
στίς «θετικές έξελίξεις τού πρόσφατου ΕυτοςτοιιΡ», τήν «αναμενόμενη τόνωση της έπενδυτικης
δραστηριότητας» καί «τήν προώθηση τοῦ νέου έπενδυτικοῦ νόμου».
Στήν όμιλία του προχθές στή
ΔΕΘ, μετέθεσε χρονικα τήν έπιστροφή της αναπτύξεως, έκφραξοντας τήν έλπίδα «να καταφέρει η έλληνική οἱκονομία να καταγραψει τούς ύψηλούς ρυθμούς
αναπτυξης πού όλοι προβλέπουν
για τό 2017». Στήν συνέντευξη Τύπου τήν έπομένη, τόνισε:
«<Η αναπτυξη θα έρθει ούτως ή
αλλως. [...] Τό θέμα εἶναι αν αύτή
θα εἶναι διαρκής».
°Η μεγαλη «αύταπατη» τού
κ. Τσίπρα εἶναι ότι η αναπτυξις
έρχεται μέ νόμους πού όνομαξονται «έπενδυτικοί», μέ εύχολόγια καί μέ προεδρικα διαταγματα.
Ούτε ό ίδιος, ούτε οἱ υπουργοί του,
θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι
χωρίς περιβαλλον πολιτικῆς σταθερότητος, έλαφρυνση της φορολογίας, μείωση της γραφειοκρατίας, βαθιές τομές στήν οἱκονομία
καί στήν δημόσια διοίκηση, η αναπτυξις δέν πρόκειται να έπιστρέψει στόν τόπο μας.
Ό Σαίξπηρ καί τα
«ακατανόητα ἑλληνικὰ»
Μια νέα θεωρία για τήν φραση «ΙΜ θτοοΙς το Με»
ΥΠΟ αμφισβήτηση τίθενται διαση μες φρασεις πού αποδίδονται διαχρονικα στόν Ουίλλιαμ Σαίξπη ρ.
σμένων φρασεων, αναμεσα στίς
όποίες καί η προαναφερθείσα. <Η
φρασις «Ιί'8 (31·εεΚ το Με» χρησι
ότι η φρασις εἶχε πρωτοχρησιμοποιηθεί στήν «<Ιστορία της Σκωτίας τοῦ °Ιωαννη τού Τεταρτου» τού
τήν Μ Μετ..-.. .. - ., . . . 
αξυ αυτων και το γνωστο «Φαι- μοποιειται στο εργο <<°Ιουλιος Και- Ρομπερτ Γκρη ν, η οποια κυκλο νονται ακαταλαβίστικα» ή αγγλι- σαρας»τού Σαίξπη ρ, ότανόΚασκα φόρησε τό 1598, αλλα ένδ εχομέὡ| Μ“ΜὡΜ στί «Κε Παρὰ το Με», πού τή χρη- λέει γιατόν Κικέρωνα: «Αἶποί πού νως εἶχε γραφεί τό 1590. Σέ αὐτό,
ωἡ Μ ΜΜΜ σιμοποιοῦν οἱ αγγλόφωνοι για να τόν καταλαβαν χαμογέλασαν καί ένας αρχοντας ρωταει μια κυρία αν
 δείξουν ότι δέν κατανοούν κατι. κούνησαν τό κεφαλι τους, αλλα θα τόν παντρευτεί καί έκείνη προΜία φρασις, η ὁποία καθιερώθηκε για έμένα, ήταν ακαταλαβίστικα». σποιείται ότι δέν τόν καταλαβαίνει
ΌΜωῳΜωΡ¦Μι Ψ πρίν από αρκετούς αἰῶνες, όταν η Τό έν λόγω έργο χρονολογείται τό καθόλου καί απαντα: «ΙΓε Θεοί( το
ΜΙ. ώ Μ ή έλληνική γλώσσα ήταν ακατανόη- 1599 καί θεωρείται ότι περιέχει τό Με, Πιγ τοτε» (σέ έλεύθερη απόΒ. Β Μωῇ'° 8' Η ' ¦ ¦ τη για τους περισσοτερους. παλαιότερο παραδειγμα χρησεως δοση: Ειναι ακαταλαβιστικα αυτα,
ωἩ Ό λέκτωρ στό Πανεπιστήμιο ΧυτηςἱηἰΦἔσε%ἐωμΦωναμε το κυριε μου)
Μ της Μελβούρνης Νταίηβιντ Μακ εξικο της Φορ ης· ΤόΛεξικότῆς'Οξφόρδης, όπως
 ωΙννις έκτιμα ότι τό Λεξικό της 'Ωστόσο, ό Αυστραλός ακαδη- σημειώνειόΘμεταίεΙι, ύπεστήριξε
 'Οξφόρδης έχει αποδώσει έσφαλ- μαίκός, αναζητώντας τόν όρο αύτό δια τοῦ έκπροσώπου του ότι εύρίΜωώωΜ μένως στόν κορυφαίο Βρεταννό στήν ήλεκτρονική πηγή Εετ1γ σκεται σέ ἐξέλιξη μία πλήρηςαναΖ δραματουργό τή δημιουργία όρι- ΕΠἔΗ8ΙΙ ΒοοΚ8 Με, ανεκαλυψε θεώρησις όλων τῶν όρων.
Σήμερα Τῆς ἡμέρας
Μ Μ 9 | ~ .γ
ΜΜΜ Ό «Ευα ελισ ο » τ Ολ α
σε ρυθμίζει θέματα όπως μ 5 7 5
τό αφορολόγητο μέ καρΤες κσίἡἐθελοἩΜἡὁΠο_ ΜΜΜἈΜΜΜ ω.ωΜΜ ΜΜΜΜ ΜΜΜδΜΜ
καλυψις έίσοδηματων. Μ'ΜΜΜ“ Μ·ἩΜΜΜ ΜΝΜΜ ΜΓΜΜΟΜ
ΜΒ  ωΡωωωΜ Ἡ'.Όψ
Μ Ν Μ ω Μ "ΜΒΜ Μ Μ ω .Μ "Μ
οΜ ω ΜΜΤΜΜδπ , ο “- η ' 'ω 
ΜΜΜ 4'.,ΜΜ"Ἐω"Ω” Μη" Μ· Μ ωΜωΜΜΜή
Ἀποκατασταση της ασφα- ο· Μ Μ Μ Μ Μ | Η το Ν Ιω! Μ Μ Μ Μ ".¦°ω ω ψ "ΠΜ
λειας στό κέντρο τῶν ΜωὴΜΜ Ἡ ΠΜΜψΜ Μ_¦”ὴ°Μπ
Ἀθηνῶν υπόσχεται ὁ ΏψωΜΜ“ ὡΜΤῶΜΜ ω* ώ
Ι ω” ιο ωωωω ΜΝ Μ
κυρ. Μητσοτακης. Με ι·ωψΜπΜ ωιΜ“ψωΜ ή Μὴ
_ ά Με "ΜΜΜ9Μ ωωὴΜΜ ἔξἑΜΜ”ω:ΐὡ “ω
'ΜΜΜ ΜΜὁΜΜΜ ΤωΜΜΜ|ΜΜ ΜἑΜΜ
ΜΒΜ Με Μ· τα". η· τα Μ Η ο Μ
Ό Γάλλος Πρωθυπουρ_ ἩΌλ"Μ ΜΜήΜΜΒ ἩΌΠ=ἀΜ"ὴ
γός Μονουέλ Βόλλς ψ Μ ω·  
προειδοποίησε ότι θα Μ'ω | *Μ Μαω=ΜΜ ΜωΝΜῳ ΜΜ¦ Η" ω”
υπαρξουν νέες τρομο- ἔκ Μ"°°"·°" .ΜΜΜἀ$ Μ “ο ΜΜΜ”
κρατικές έπιθέσεις στήν ψ Μ ω'Μ ΜΝ." Μ Μ ώ Μ ψ Μ 'Με Μ ή Μ Μ
χώρο- ε“ ω· ιΜΜωωΜ ωΜΜΜ “ω““ΜΜ
ἩΌκΜΜή$ ΜΜΜΜΜΜ ωΜΜψΜ ΝύΜΨϋΨ
30 -ωψωηψΜ ΜωΜωΜ ωκΜωΜΜ ΜΥ* Μ
κωΜΜυΜΜ ωψΜΜΜω ΜΜπΜωΜ ὑΜἩΜ
|| Μ. ΜὡΜωΜΜ ΜΜΜΜ ΜΜΜ
9 7 Η 1 70' Η
Βρυξέλλες ίσον
παρασιτισμός
Γραφει ὁ Ναπολέων/1ιναρδᾶτυς*_
ΕΓ|ΝΕ επαγγελματίας πολιτικός στα 2] της χρόνια ή κα Μαργκρέτε Βεσταγκερ. Για όσους δέν
τήν γνωρίζουν, ή κα Βεσταγκερ, είναι ή έπίτρσπος για τόν ανταγωνισμό στίς Βρυξέλλες.'Ἀν
καποιος νομίζει ότι μόνο ή 'Ελλαδα παραγει πολιτικους που δέν έχουν έργασθεί ποτέ στήν ζωή
τους, τότε δέν ξέρει αρκετα πραγματα για τήν
ευρωπαϊκή πολιτική ταξη, καί είδικώτερα τήν
πολιτική ταξη των Βρυξελλών.
Είναι αρκετα πιθανώτερσ καποιος Κύπριος
να γνωρίζει τήν κα Βεσταγκερ, μιας καί τό 20] 5
διέταξε τίς κυπριακές αερσγραμμές να δώσουν
στό κρατος 85 εκατομμυρια ευρώ μέ αποτέλεσμα να κλείσει ή εταιρεία καί να χασουν τίς δουλειές τους 550 ατομα. 'Υποτίθεται ότι ή Βεσταγκερ έργαζεταιγια να υπαρχει έλευ θερσς ανταγωνισμός στήν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλα ό τίτλσς του ρόλου της μοιαζει να της έχει δοθεί από
καποιον μέ μια ίσχυρή διαθεση για είρωνεία.
Στήν πιό πρόσφατη περίπτωση ή κα Βεσταγκερ αποφασισε ότι ή Αρρ|ε πρέπει να <<έπιστρέψει» στήν "ρλανδία ]8 δισ. εόρώ. 'Η αίτισλόγηση είναι ότι αυτό τό ποσό είναι αποτέλεσμα της
Συνέχεια στήν σελ. 8
«Τό «ξέσπασμα» τῆς «Ἑστίας»
για τά Σεπτεμβριανά»
Μ ΜΕ Μ (σελ. 4)
Πεν!!
Ο Τά μυστικά τής συνταγής τού Κορμιά)!
ΡΓἰαί ΟΙ1ἰοΙζεΙ1 αποκαλύφθηκαν, καθώς στά χέρια
Με δημοσιογράφου τῆς
ΟΜωρο Ττἰὺυυε έπεσε
τό σημειωματάριο ένός
άνηψιού τού ίδρυτού τής
αλυσίδος, συνταγματάρχουΧάρλαντΣάντερς. Τά
Ι Ι μπαχαρικά πού περιέχονται στό μίγμα αλευριού στό ὁποῖο έμβαπτίζονται τά κοτόπουλα γιά
νά τηγανισθούν, περιλαμβάνουν αλάτι, θυμάρι, βασιλικό. στενή. ἀποξηραμένο πράσο, μαύρο καί
άσπρο πιπέρι, σκόνη μουστάρδας, πάπρικα, άποξηραμένο σκόρδο καί τζίντζερ. Σέ ποσότητες από
μισή έως τέσσερεις κουταλιές τό καθένα, τά μπαχαρικά αναμιγνύονται μέ
δύο φλυτζάνια αλεύρι καί
τό ανάλογο νερό. Ἐπισήμως τά ΚΡΟ απέφυγαν
νά έπιβεβαιώσουν τήν
συνταγή. Ἐκπρόσωπος
τής αλυσίδος ύπεστήριξε ότι κατά καιρούς έχουν
άποκαλ υφθεϊ συνταγές,
χωρίς νά είναι κατ7 ἀνάγκην άκριβείς
Ο "Ενα άκριβό ζευγάρι
παπούτστα έδώρισε στήν
σύζυγο τού Ντόναλντ
Τράμπ, Μέλανι, ένα σερβοβοσνιακό ύποδηματοποιείο. Οί περισσότεροι Σέρβοι ύποστηρίζουν
θώς ό σύζυγος τής Χίλλαρυ Κλίντον, Μπίλλ, εᾶε
πρωτοστατή σει στήν
απόφαση γιά βομβαρδισμό σερβικών θέσεων από
τό ΝΑ ΤΟ, τόσο κατά τήν
περίοδο 19924 995, όσο
καί τό 1999
Ο Τό όνομα τού Βίλλυ Μπράντ καί τού ΛούντβιχἘρχαρτ (ἀρχιτέ<τα
νος τού οίκονομικού θαύματος 7775 ἀνΜτύξεωΞ τῆς
γερμανικής οίκονομίας)
θά δοθούν πολύ σύντομα σέ δρόμους τῆς πρώ
ην Ἀνατολικής Γερμανίας,
πού έξακολουθούν νά φέ
ρουν τό όνομα τού Κάρλ
Μάρξ. Ύπάρχουν ἀκόμη
550 δρόμοι ή πλατείες μέ
τό όνομα τού θεωρητικού
τού κομμουνισμού. Τώρα αποφασίζεται τό όνομα αὐτό νά διαγραφεΐδιά
παντός καί ήδη έπιλεΎονται νέα όνόματά
Ο Πενήντα χρόνια από
τήν πρώτη προβολή του
στήν αμερικανική τηλεόραση, τό 1966, συμπληρώνει ή σειρά ἐπιστημονικής φαντασίας ι981'
ΤτεΙ(. Σέ σχετικό αφιέρωμα τού ΒΒΟ αναφέρεται
ότι ήδη, γιά δύο γενιές
πού μεγάλωσαν, ή σειρά αὐτή Με έμπνευστς γιά αναζητήσεις στόν
χώρο τι; ἐπιστήμης. Καί
μπορεί νά μήν ταξιδεύουμε στά άστρα μέ τήν άνε
ση πού περιγράφει τό
δω· Ττεκ, αλλά πάρα
πολλές από τίς δυνατότητες τών συσκευών πού
τότε φαντάζονταν οί δημιουργοί του, ένσωματώνονται ήδη στά κινητά
σταθερά τόν Τράμπ, κα- μας τηλέφωνα
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Τό έλλειμμα τοῦ 2009»
ΜΜ(σελ. Ζ)
«Πενήντα χρόνια πίσω»
Μ Χ ΠΜ(σελ. 3)