Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
01_16:Σχέδιο 1

9/9/2016

4:50 µµ

Σελίδα 3

•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3349O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Την διακήρυξη δηµοπρασίας για αγορά ακινήτου παρουσίασε ο ΣΒΑΠ στην
πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε - Οι υπόλοιπες δράσεις του

∆ήµος Ελληνικού
- Αργυρούπολης

Ι∆ΡΥΣΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το µήνυµα του δηµάρχου για
τα δύο χρόνια διοίκησης.
ΣΕΛ. 9

Επιστολή
συµπαράστασης
του Προέδρου της
Κεντρικής Ένωσης
στον ∆ήµαρχο και
τους πολίτες της
Καλαµάτας
«Η ΚΕ∆Ε είναι
στη διάθεση σας».
ΣΕΛ. 2

Για τους
επιτυχόντες του
∆ήµου Βύρωνα
στις Πανελλαδικές
εξετάσεις

Συνέντευξη Τύπου πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσµου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
των Πόλεων όπου έγινε ενηµέρωση στα Μ.Μ.Ε.
σχετικά µε την διακήρυξη δηµοπρασίας για
αγορά ακινήτου, για την ίδρυση ∆ιαδηµοτικού
Κυνοκοµείου.
Όπως ειπώθηκε έχει ήδη δηµοσιευθεί η διακήρυξη για την αγορά ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει διαδηµοτικό Καταφυγίο Αδέσποτων Ζώων.
Στην διακήρυξη, όπως εξηγήθηκε από τον Πρό-

εδρο του Συνδέσµου κ. Γ. Κουράση, υπάρχουν
αναλυτικά οι προδιαγραφές και η περιγραφή του
ακινήτου, οι όροι οικοδοµησιµότητας, ο τρόπος
διενέργειας της ∆ηµοπρασίας, καθώς και όλη η
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόµενοι.
Επίσης παρουσιάστηκε το Πιλοτικό Πρόγραµµα
για µετατροπή βενζινοκίνητων ∆ηµοτικών οχηµάτων όπου έχει ήδη εξασφαλίσει ο Σύνδεσµος τη
δωρεάν µετατροπή 15 βενζινοκίνητων δηµοτικών

ΣΕΛ.10

Λειτουργούν µε ανανεωµένο
πρόγραµµα.

Έναρξη βραδινής φύλαξης
των σχολείων από security
ΣΕΛ.3

ΣΕΛ.14

ΣΕΛI∆Α 11

«Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΤΟΥΛΗ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΣΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ»

Βράβευση και µετά συναυλία.

Ακαδηµίες
Μπάσκετ Γ.Α.Ο.
Κουκουβαούνων

αυτοκινήτων των ∆ήµων-Μελών του σε φυσικό
αέριο κίνησης, σε συνεργασία µε τη ∆ΕΠΑ. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, όπως ενηµέρωσε ο πρόεδρος, προβλέπεται, µετά τις µετατροπές, να γίνει
από το Σύνδεσµο, στα συγκεκριµένα οχήµατα, καταγραφή καταναλώσεων, οδικής συµπεριφοράς
και εκτιµώµενων ρύπων, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα, για ευρύτερη χρήση του
Φ.Α. στην κίνηση των οχηµάτων των ∆ήµων.

Ο δήµαρχος Πεντέλης αναφέρθηκε στην έναρξη της φύλαξης των
σχολικών µονάδων κατά τις βραδινές ώρες από εταιρεία security,
υλοποιώντας, όπως είπε, αιτήµατα της σχολικής κοινότητας.

ΣΕΛ. 8-9

Ένα «γα τανάκι» ανακοινώσεων είχαµε τις προηγούµενες ηµέρες ανάµεσα
στον αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αµαρουσίου, κ. Βασίλη Κόκκαλη και το Σύλλογο Παραδείσου µε αντικείµενο τα κυκλοφοριακά
θέµατα της περιοχής.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα