Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οι κρυφές μειώσεις στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5 Ρο ΠΤ$ Ί 2 ΣΕΛ|ΔΕΣ
η* Ι / :χ “ ._ 1 Ι Ἡ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ β: σε ἔ  * ἑ`4ἔ›ἔ
Ιω 72' “ ` _ 7· :83 Εμ!!
 ' ι “ω η
 ' , 31
ι ι · ι - ο ° η ι ~· “
ξ! ' “ η ' Λ _3οιηιΜ“Μ ι 'Χ ¦/ 
' ΛΗ" ¦' ι οιηιιιιιη,ιιισ,ιει.ιιΜ Δ Δ Δ
· ι' · ε Ξ _ λ ο ῇ “ 
Δ ·· ¦·· ' · ^·¦ · · · 'ὅ Ο
ΕἔἔΜ'ἑ'Ήκωω Μαηνε ηιΝΑκΕΣ-ΝτοκογΜεΝτο ΑηοκΑΛγητογΝ
ἑ¦ιΗἔὅιπιΜ Πρ;;ἔἑἩΞ:χ= τη: ηΕΡικοηΕΣ ΣΕ ι,5 ΕκΑτ. ΔικΑιογχογΣ
_ ισχυριζὁμενος // ε
 ηως «Παμε Ξ/Δ/κ
ώ ωθΞΞο
 ι καλα» και Ι
ΜΧ   Οι κρ ι· φεε
μειωσειε “
στι5 συνταξει5
"ΠΣ |'|ΑΡΑ|(ΡΜ0Υ" |'|0ΣΛ ΒΑ κοπογκ ΕκκΑοΑΡ|ΣΤ|κΛ-Σ0κ
ηαρἀνομα έως 100€ ηου αηό τις δείχνουν κούρεμα
θα έηρεηε να αηοδοθούν εηικουρικές τον 50,240/ο σε εηικοι1στις κύριες μετα τον Οκτώβριο με ρικές αναηηρων
εηανυηολογισμό των το αναδρομικό εκθέτοντας την
εηικοι1ρικὡν ψαλίδι κυβέρνηση
ΣΕ με εκνευ'σει ^"^ΝῖΗ Ι
«ετΛΦΑΝιἔΞἔἑ“ ς ρ¦σμὁ ω κυνισμἶ,γ= . . . . .
. Ι σ
φορῳν και μενὡ υηοσΧέθηκε τις χιλ|αΡες αΠο υ ς ο · - Δ · · · · · ·
σονταζεων, Ι 20]8 στα καναλια θ ` , ε:
Παροχες Μο ω | | ¦ ,¦ ο κ .~ Ρ ϊ
Μι - ι ' ' ' ι 8- ο καί: 
ι μὲ μ ` π- »χι “ και
Ἀ - Ώ <'ὶ:ἑ η μ ““ Δ η ' η η ι" Π!
Η: π 74 ι 4 ¦
.η , .νὰ η ς Ο;
μ ' 4_- ι
Ύ ά γ · · _ _ . ' ι · ι - ι το'
ι< γ Ο' ?ὴ! Σ ::"·5ἶ ¦ _
Ψ η Ι
η ο. .. ι Η
 __  χο ειο¦ .
Σ “Μέι ι Δ ··" Ι :Ν
 τῷ;” = Δ . 
. . Δ · · Δ Δ Μ στην ασο
. · ' έξ'/

Τελευταία νέα από την εφημερίδα