Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ο Τσίπρας επιστρέφει στα δύσκολα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
····ν··········ν······+···'·-····+·'··ι··+··υ·······+···-············
: °": η η '
Ξ   ο “ · =Ξ 'Το κοιιΙιονι ειναι 
ε φαω ιΜΝ ι' _: 7_
Β : `“·*'ὑιΜ 'ατε ι;ῖἩ 'Η __ ι ¦ ¦ ¦ ι
Η Ξ Μπα τη αῆ]α5 ': = Ξ Τα Μν ΠΙαΙΙ(οτ, Π 100% ελληνικη αλυσιδα σουΠε'ρ μ
: Για Ζ; = Ξ το Πρωτο Θεμα εγκαινιαΖουν μια αΠοκλειστικΠ τι _, Ἡ
Ξ ΜιΜΜιΤΠ ΠΜ; _ : καισα8Π οσ έ ουνδω οεΠιτα '5€ αα ο έῖ »5€κ*
ΞΜΜιΜΦΜ Μ =Ξ ρ φρ ρ Ψ] Ψ γρἑἐ= .
ΜΥ Μαι·Κθι Μ '  ϊ
8( Ι ΒΞ'=ΠΠΠΥΛΠΣ;
έ ΒΑΘ Θ ι
Τον μοναδικο κωδικο ηρὸσβοση5 στη Νον8, ηροϋηοθὲσει5 και οδηνἱεε θα το βρειτε στο ένθετο τη5 εφημερἱδο5 τηειηε ρεορ|ε
81η ΔΕΘ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ «ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ»
 ω' ο ΤσὶιΙρα8 
_ ζ 7 _ ' :κι αν βρὶσκεστε, έν ¦
Μ ΜΜΜ ΜγΠ1ωιωτ και έ “
η;; 7 = ~+ ΟΠΞ για να σα8 εἔυΠΠρ
Αναμεσα στην κοινωνικα έκρΠἔΠ για του8 φορου8, τιε κομμένε8
συνταἔειε και το κουαρτέτο Που έρΧεται, ο ΠρωθυΠουργο8 θα μοιρασει...
Χαμογελο και να σα8_Π-ροσφε γ 
αναΠτυ ἔΙι και την Πρωτη δαση αΠὸ τα έσοδα των τηλεοΠτικὡν αδειών
98ΊΠα
κΑι ΑΝ οιΞΛΕτιἑ ΑΚ 
κει=ΔοΣ. ΕΞΑι>τνΒ ~
η 3 ΔΩΡοΕηιτΜΕε 
τι:7«ιιΑΛιοι»κΑ « οι».ΤΗ·Ψ  « ,δΜ°λ8›
στον ΜΜΜ σου
_ κ 7 ΚΔ' ΕΚΑΤΟ 'Λ 
..  η ' · Ο ,
,. σ ' η η πρέπεινπ σαι
Δ .ι Ι | μ | _ |
ελεύθερρ8!»
 οι Μια Με
Και το αγνωστο τηλεφώνημα
του Καμμένου στον Κοντομηνα
με το αγριο κυβερνητικό Παρασκηνιο:
Τι μου εὶΠε στη μιαμισΠ8 ωρα8
συνομιλὶα μασ λιγο Πριν το μεγαλο
ταἔἰδι του, ο φὶλοε μου Αλέᾶτνὅρ08 Βέλι08
Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ · ΣΕΛ. 42-44
Π Μενε ακη
Στὴνει καναλι αι·ιὁ την αρχὴ.  ἈαΖὁΠουλοε ΕΜ 
ανὁρασε μηχανηματα. κανει ~
μεγαλεΞ τηλε-μετανραφἑ5 θ  ι
1 και μιλαει για το αρχειο του ΜΕ6Α >_ και τα «ορφανα» τηλεπαιΧνἰδια νοιεε και Αι· να
Μύκονος
Η Εφορὶα έκλεισε το _ _
<<Β81ς1ς >> και ἔανανοιἔέ . ··
με τΠνΑστυνομὶα ' 
και αλλο ΑΦΜ
ΑΠὶστευτο θρίλερ με μυστικοι38 εφοριακουε και τον αρΧΠγὸ τΠ8 ΕΛΑΣ. σε ραλο εΠαΠτΠ · ΣΕΛ. 54-55
ΗΜωΜΜ