Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἔἔ'Θΐ0Τ“
Εκδότη5: Κωνσταντινο5 Μητση5
ΝΕΕΣ |'|ΕΡ||(0ΠΕΣ
ι ι ΣεπτεμΒριου 2οι 6 · Δρ.οσηηου979 ι Τιμη Ι ευρώ
ΣΤΗΝ ΚΛ|Ν|·|... ΤΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓ|(ΑΛΟΥ
|ὁιΟκτπσιο: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΔΕΒΕΤ
στιε επικσυρικέ5 συντόεειε
ψαπι6ικαιστι5 κυριε5 Σεποισυ5θα έρθειπῆυπητερπ Οι κρίσιμε5πμερσμπνιε5
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
Κόφτη5 σε φόρουε
και όαπόνε8
Με αναπτυξιακό
και ρεαπιστικό
πρόγραμμα στη
ΔΕΘ ο Κυριακοε
Μητσοτόκη5
το. 6
κγΒεΡΝπτπ
Στη γωνια σ ΤσἱΠρΟ5
Γεμότοε αγκόθια ο όρόμοε για
την υποόόση και τη όευτερη
αξιοπόνηση
οικσΝοΜιΑ
Με θα ρυθμιστουν
τα ηπειπρόθεσμα χρέη
Τι πρσΒπέπει το κυβερνητικό
σχέόιο που υπόσχεται παγωμα
όηων των οφειῆὡν
το. το
8ιηΔεο
Ρεκόρ πενταετια5
Πανω από ι .οσα οι συμμετοΧέ5
Σεπ. Ι 344, Ι9
ε ω”
ὰ . η Ξκ.ἐΔ
Παγκόσμ ιοε τρόμοε
νέο πυρηνικό . μεγόῆηε ισχυοε, δοκιμη που πραγματοποιησε την περασμένη
Η Πέμπτη ο παρονοῖκόε όικτοτσραε ατε Βόρεια8 Κορέο5 Κιμ Γιονγκ ουν. προκα
πεἱ παγκόσμιο τρόμο. Η δοκιμη αυτπ. η μεγοῆυτερη και ισχυρότερη όσων. έγινε δεκτη με αποτροπιασμό και έντονο προΒππματισμό από τπ διεθνη κοινότητα. που
όιαΒπέπει ότι π Βόρεισε Κορέα από ένα κρατσε εκτό5 όιεθνοό5 νομιμότηταε μετατρέπεται σε έναν όιορκό σοΒαρό κινδυνο γιο την παγκόσμιο ειρπνπ. Από ένα προσωποπαγέ5, σῇοκππρωτικό καθεστὡ8 στο οποιο ηγείται έναε ψυχοπαθπ5 δικτότσραε, που
ειναι δυστυχὡ5 προφανέ5 ότι είναι ικανό5 για το παντα, και φυσικα για τα χειρότερα.
του
· Τωρα μπορειτε να μα5 όιαΒόΖετε καθημερινα στον ιστότοπο νννννν.νιααιπι.ετ
Σεπ."
ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
”Ενα5 γεννημένσε ηγέτη5
Τα σρόματα και
η δυναμικό
προσωπικότητα :
του σπουόαιου
επιχειρηματἱα
εξακσῆσυθουν
να εμπνέουν
του5 συνεργατε5 του
το. 9
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΜΚ»
“Τα προσφυγικό και Ποπ
στο προσκηνισ»
“ Γραφειο
ΓιΑΝΝΗΣΛΟΒΕΡΔΟΣ
“Η κυβέρνηση έφτιαξε
τη όικη τπ5 όιαπῆσκπ»
ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΛΚΗ¦
ευρωβουῆευτη5
τπ5 ΝΔ,