Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Μαύρο" τρόικας στη... φιέστα του Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σι Η ΠΠ ι.
ΣΕΜΕΕ
ηιιιιιι;οΦιΕΣ
ΕΠΑ ΣΑΝ” 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠ|ΣΤΗΜ|0
ΓΗΕ|ΙΕΗ|£|(
ιιιΣ κγιιι>0γ
|'|Λ-¦|'||ΣΤ'|'|°
Επεσε-κκ
ΜΣΜΜ-Μ
ΠΝΣοΕΕτΤ β
'ΑΜΕΣΩΣ Εειτἱ"ωΗοΠ 50'.μτἱοΕιε
ΕΣΑΑ κι.Ειι-ι
“Η
ΝΕΤΑΤΡΕΤΝΤΕ Το ΝΑΝΑΗΝ@ ΣΤΡΕΣ
ΣΕ θΕΤ|ΝΗ ΕΝΕΡΤΕ|Α 
. ι = Χε
.Μ Παι6ικό στρες
επιτρέψτε το στρες
Ματ: θετική ενέργεια
. 'Π
ῆ ο ΜΝ Η: το ωιωωω
ΜωΜ#Μ
ΤΝΩΣΣ ΝΑ' ΑΓΝΩΣΤΕΣ |ΣΤΠΡ|ΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
Γ _ _ ή | | |
|  | Ενα μοναδικο ιστορικο λευκωμα
| ΕΜΜΣῇ | ΕΑ Χειρος ΧρήοΕοω Κ. ΖοιιιιοΟνη
ΣΕ ΣΧΟΑ|ΗΑ
| ΜΝΗΜΕΣ |  Π .. ..
ι&2ΕΠ ι ι=.ΣΣινι8“
ΜΝΗΜΗ ¦¦||ς("Τ"ἶδ':|ὁ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Ρ ' |Σ ΕΝΑΝ `(Σ-·
ΣιιιΣΕιιιΔΑ9   
ΣΥΑΑΕΝΤ|Η0|
ΤΟΝΟ'
ΦΗΡΑ
Μ·Ι·Μετα:τγραε.Μ
εμενα
ΗΗΕ ΕΝΑΝΗΕ|'|ΝΝ/Ξ η
 __ εξερευνητρτα
-. ·.ὲ.  ό' :η 20 ο" ι“κγιιΜΣ
ι υ τ  ΞΑΝΥΝΜΦΝΡΗΤΑ ΕΝΕ|ΣΝΑ|Α
. . Ι ' ~
μικρη
ΝΕΤΑΤΑΗΤΤ|ΣΝΕΝΑ ΣΤΑ ΕΑΑΗΝ|ΗΑ
Ο ΕΣΕΕ [(@ρ[email protected]Μ5
ΕΩΣ ΑΜΠ
ΝΑΘ @ΨΕΜΜΑΤΑ Ξ!  Η ΣΗΜΑ] 22€ ΑΤΗ ἙΤω@ΣΤΗΤ Μέ ΤΗΣ ΠΜΣ@©ΡἔΣ έ@)
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΕΠΕΛΕΞΕ!
ΤΗ ΜΕ|ΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΦ|Α
Π ΣΕΛ|ΔΑ "2
ΜΝΑΣ
ΝΤΕΜΗΣ
οι ιιιιιιΕι·ιιιιιιιιΕΣ
ιιιιιιιιιιιιιιΕΣ
ι, ΖΩΝΕΣ .:
= ΣτιΣ ΑΔΕιΕΣ τν
ΚΑ| ΤΑ ΠΑΖΑΡ|Α
ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ
Ο ΑΠΛΟ' ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ| ΜΑ' ΣΤΑΡ
ΤΩΝ ΣΤΑθΜΩΝ Μ|ΑΟΥΝ Γ|Α ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ
ω Ό ΜΕΤΡΟ Π. ΠΑΡΑΡΑ
Ξ «Αυθαίρετα η χορήγηση μόνο 4 αδειών»
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 2Ο-25 & “ΤΜ Πζ©@Ξ [Κ©©Ξ”
ΙΕΝ|ΝΑΕ| ΣΜΗΜΑ ΡΟΗ ΑΝΝ ΤΟΥΣ ΑΑΝΕ|ΣΤΕΣ Η|Α ΝΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΟ
“Μαύρο" τρόικας
στη... φιέστα του Τοίι·ιροι
Ο' ΕΥΡΩΠΑ|Ο|
ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑ| ΜΕ
ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤ
Γ|Α Γ|ΕΡ||(ΟΓ|ΕΣ ΣΕ
ΥΦ|ΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ,
Ε|Λ||(Α Μ|ΣΟΟΛΟΓ|Α
Μι κΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΦΟΡΟΑΓ|ΑΛΛΑΓΩΝ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-'| '|
ΑΤΑΚΤΗ ΕΏ7ΒΤΞΡΜΠῖΠΜΠ
ΥΠ©Χ@ΡἩΞἩ
για Ελληνικο, ΑΔΑΜ-ΤΕ
και διοικήσεις Τραι·ιεζῶν
αι·ιὁ Ξένους
ο κΑι οι ΣνΕκοιΝΩΝιΕΣ
Μ Στο γΕιΕΡτΑιιιιΕιο
ΣΤΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ
ΑΓ|ΕΥΧΟΝΤΑ|
Τ|Σ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΛΛΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑ|
«ΑΤΥΧΗΜΑ»
ΛΟΓΩ
Ο||(ΟΝΟΜ|ΑΣ
Α  ΤΟ Γ|ΑΡΑΣΚ|·|Ν|Ο ΤΟΥ "Δ|ΑΖΥΓ|ΟΥ" ΦΩΦΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ
[Τ ΣΕΛ|ΔΑ "5
 Ε .
Δικαίωμα εργασίας και
σε παρατμαομς μετανάστες
' ιιΑΑ ΜΙΑΣ
ΑΜΕΣΗ ΜΑΝΑΣ
Η' ΗΝ@@ΕΣΝ [ΒΙΕΝΝΗ
ΑΝΝ|ΙΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τ|Α ΤΗΝ ΕΥθΑΝΑΣ|Α
Ο( Α _
ι . Η".
Εφ,
ΜΜΜ νομική
φόρμοιιΑα
για το δικαίωμα
στο θανατο!
_. '2
ΤΗΕ ΤΗΝ ΜΜἶΝΠΝΠΜΝ ΜΠΟΜΠΑΝ
χ ” 
ΟΛΓΑ κΕοΜοΓιΑΝΝι-ι Τ] ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ | ΣΕΜΝΑ Τ3
“Ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΙΩΧΝΒΙ ΤΟΥΣ ΕΙΙΒΝΔΥΤΒΣ,
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ"
Ε] ΣΕΛ|ΔΑ "9
Ω κΩΝΣτΑΝτιΝοΣ κγι=ΑΝΑκι-ιΣ Η ΣγιιΕιιιΕιΕιι ι ΣΕιιιΔιι ιι
Α _ “Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΒΤΡΑΕΙ ΠΛΕΟΝ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΙΙΡ "

Τελευταία νέα από την εφημερίδα