Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ο Ε 999
- μ ”
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Λ
ΕΤΟΣ: 46ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 13223
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ Δ|-|ΜΟ|'|ΡΛΣ|ΩΝ
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 73? Ρ: 210 38 17 331 - 210 38 17 281 Β: ἰΙΙο@οτθΠθτ.8τ Ψ: Ψ
Νω.ἰΙΙοἀἰΜορωεἰοΠ8τ
..π-:#4  μ 1 ο·
.   ο: Η: -- ·
:Ἡ_Ξ.  :Ξ Η 'ο 
 Η. = .1ἴ-Ἐἑ --“'.. Ι::
Νικόλος Κληρονόμος, «Μ
Σ 'ΔΓ "
ε θέο την Ακρόπολη», Λιθογροφίο 2005, 70/75