Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-_'·······Ό·.ι
`:·······:_ω
·`··...·· ·'
'··········",.
. '··ο········“.
"ΟΑ'ῖ|" "'- ”ΜΑ
Η εμπορω" σε" Ιων|.ι /-· Τ
Μονς· ΜΜΜ σε ΜΒΜ <^ .,
κι" φωσ Μω“Μως `
ΜΜΜ η·ω·ωΜ· ΜιΜ·Απως·ὐ Μ···ωπ
ιωΜΜηω.ω· Με." κι· Μ··αω·Μ .ωω
ΣΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑ «ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΕ Το εχοΡ·κο κΑ·ΜΑ»
Γυρἰζουν την πλὰτη στην
ΕΜδα οι επενδυτές
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝΤΟΝΙ·ΙΣ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ 'ΙΟΝ ΠΙΝΙ)8, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
- «ΟΥΤΟΠΙΑ» Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ · ΧΑΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΙἈΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
'ΜΜωμωΜω· ΜΜΜΜΜΜΜ ε
· Μ“ηΜΜ ΜΜΜύΜ5ω·ωΔΕθ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΜωηΜωΜ ΣωκΜωαΜΜπΜ
Μ Μ' αΜΜςΜΜ ωΜαΜ@ΜΜΜ
ΗΜαΜο·ΜαΜΜ.Μ “ωωω.ωκωωΜωω“
ΜΜΜ" ΜΜΜΜΜωωὡ σεΜΜΜαωΜΜΜ .
Μ ΜωΜΜωΜΜ ΜΝ. 08' Μ
' Ίο (Μόνιμο Ικ›ι·θο
ἀδιτιλὡκι ο ΜΜΜ»
Πουργος μού ιο βήμα ως
ΔΕΘ οΠευθωΠω σε...
)Λυπ›φογοιΝ. Σε οσοικ
δεν θυμοιΜω. δεν ΩΠΛΙΥΕ. σε οσους δεν ζουν σε
ουσ] ιο κώμα. ΜΜΜ
Πω κιθομεμοο νο ΠΗβιὡκ›υν. κι· διοιομοθοον
ο· Ζω. νο ωωφωωκ
το “)οι·κὰο“ Μι ιοφιω
ΜΝΗΜΗ. ΠΑ εδώ όμως.
Δεν ΜΜΜ  ψἐμο
το. Η ωοπωξ“ θο Μακ·
δω ωραίο ΜΝΗΜΗ».
ω· ο οφτοο δικ· ι'ιωνιοα›
σιιώι“π Το £Ιιίοομο
ιπακείο Που Μίνωα μείωοο ιοο ΑΕΠ από |.Ι"ζι
τον ιε)£οωίο χρονο δικ·
ωπ·ωωπιμΙζουν ιο μου
(δος κι; πμ0βΆομο“κ
Η Φακο οκ .ΕΜ <
_ «καρο ΔΑΝΕΙΑ 
β_| “ |.
κ ζ;ὁ°
- “απ- Μέ; ” β Δ “
/| γ | Ι __
.- ·“ .- “ '
Αχ ` Ἡ
 .  Ο Ί Ο .·;
,  ”Αχα ,4  ¦--··
>ΠφωδΜοΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜαω
>ΑνΜΜνΜσωΜΜαΜωωΜ
αΜ-ΜωπΜω££ωΜΕΚἘ
.ΙΣΚἑ,5
Ψἰθυ οι-“ -ω““ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΜΜ:
Ι. ω ωΜωω.
ζ ί ' - ` ΜΜΜΜ
 - ζ ,· 2-Μη“Μω `
ο ποῆ£μος ΗΜ - ΡωσΜκω η
κι! | παμπ" ο' ΜΜΜ 7· ·
Μ ΤΟΝΕ!) Μέσο ΙωνΤ9ωων ΠΕΟ Μακ με τον ς ΜΜΜ. Η  Μ Μ
ΔΗΜ Που @εφε το 50(`ΑΗ στη ΜΜΜ. . τη Η π