Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ ΣΨΝΕΝΤξΨῖΕ|Σ
“Τι ΤΜ τι ΜΝ
'ΜὡΜμε Η
ΜΜΜ νο ΜΜΜ το 248 εκστ.
ΜΜΜ: Με·
ΑΤΑΞ|Α
.Ο ἑ85, η Ετιιτροτιῇ
ΤΜ τι ΜΜΜ!
Ο «γισφοε». το Βογοιιοοσοο¦
τι... γούνο¦ το κορύβι κσι το
νσύῆο σου Μειωσα!
Το Με·
τα· Μ.
Μ ΔΕΝ ΠΜ
ΔικσιώΒτικε στιύῆύσσ στο το
διοικοσκσ Βικσσσιοισ κσι στο το
ΣύμβούΠιο Με Ετιιιφστείοε
Μ 50 Μ ω
τι Μ ΠΜ!
Κωνστοντσι<ύτιούῆσε κσι ωστε
ιισ'ρνούν μονοι Με το ΜΒΜ
σού. Μαν πόσο!
Αούῆύτσ
συνειδητή ο
στιοφσσιι τιιε
οικογενειοε νο
με κοστισει
ύψιιῆύ νούμερο
στον Βιογωνισμο γισ σε
σΒειεε
Το ιισκω μωων
θο ορισσκοτιοιΜ
τον @Μοτο
στιγμή - Το «πρώτο
Βέκιο» Μεσε
ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ: 958 ' ΕΥΡΟ: 2.50
ΠΑ. Μ. ΙΕ
το Π0Α|Τ|'(0 ΚΑ| το ΕΣΩ'(0ΜΜΑΤ|Κ0 ΚΟΣΤ0Σ ΟΔΗΓ0ΥΝ ΣΕ ΚΑΒΥΣΤΕΡ|·|ΣΕ|Σ
ΧΑ' ΧΑΝΕΤΑ| Μ|Α |Σῖ0Ρ||(|·| ΣΥΜΦΩΝ|Α
ΔΦνι·ιιιιιΣι-ι ταρω
”Υφεση, φόροι. μετσκεε στο σ2ῆτιττσ
και σρι·εοτ|ε των σμσῆσγων στο ύψη
·ΕΒὡ κσι τὡοσ ιισοστιοιτσύιιενσ. διοικήσειε τοστιε2ὡν. Β' σειοῆονιιση¦ σιιιτοωνιο γισ
το κοεοε και ποσοτική κοῆσσωσιι εωε το στα του 20%
Ντι ετκσΒσρισει ο κτιριύκσε Ι|8 θέσω του...
γ “-^瓦¦ Η Με- Έ, Σ
¦-σῳ σ¦ Ε: μεσω-: “ο
·Η γ ήηρ^ῇ
'η η ·-πβῆ ^Α
:Ξ Με σε.- το .ο
φοτο “ο ῳ¦μ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΡ|ΝΑΚΗ - ΨΥΧΑΡΗ
Το ΑΡΓΟΣ κοι οι Ϊ
Κ0Νῖ0ΜΗΝΑΣ ΚΜ0ΓΡΠΣΑΣ!
 “ “ ΜΑΝ ο ΜΑωΥ20Σ
  ΠΗΓΕ ΝΑ ΠΑΡΕ' ΜΝ ΜΑ!
· [Με σωρού οι σύγκρουση Μαύρο - Μοομτιοῆσ)
- Οι Ματσειε, οι οποσκύσειε. τι τισστσσιι σου εγινε
στιν κιβερνιισο! σε Με
)ιιι ι7//·!·'>ι τ Ντιν χύνω ,τιμ Μ· ω
' ιιιΝιι'λ~ι ·# ~ιἔ“·'
 ἰ 3 εκστ. ευρώ για το φορεμσ Με Μεριῆιν!
.  31 μιούργοἱστο` 
ε -.  . ο τιΘεσσσλ
για Μσἑιν' ;
Τα σκοτεινύ σημειο Με
αροτσσιι3 Δσσκσῆοιιοιιῆσύ.
ο μιογισκοε και οι σντιρριισει5
'Δημοπρασία απο τον Μπα ΜΜΜ
Ποια με αιχμή του δορατοε το σύγχρονη
τεχνη και τουσ ανερχόμενου$ καλλιτωεε
' 8.96 εκατ. δολ. στα ταμεῖα των ΜΜΜ Πανω απο τισ εκτιμήσετε τα περισσοτερα ΙοΒ
- Μαγεψαν τα έργα του ού ΜΑΜ ΜΜΜ
ύ 'πἱτ
των νομικων · Φ
Μ ε· Μ 8 γ ι·  .τ “