Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέα βάρη στα ακίνηταRecognized text:
ΕΥΡΩΜΕΣ0ΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝ0Δ0Σ
Διακήρυξη των Αθηνών
για μια καλύτερη Ευρώιιη
ρ γ · ί,- .-' 
ι-“ '
"ε ῖί σε
»Κοινή βούληση των «επτα» για αίσχυση της συνοχής της
Ευρώπης. Στην Πορτογαλία η επομενη συνάντηση ΕΜ. 9
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 10 - ΠΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Υ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5 ο
ΟΙΚ0Κ0ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20338 - ΕΤΟΣ 690  Μ Ε Ρ  Ι Α
Ι|||'||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||'||||||||'|||||||| |||||||||||'|||||||||||Η'||||||||||"||||||||||||||| 
««Ε|'|ΙΔΡ0Μ|·|» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤ0ΙΚΙΕΣ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ν έα Βαρη στα ακίνητα
Χαρατσ1 500 ευρώ κατα μέσο όρο για «Πρασινη»
ταυτότητα και βεβαίωση αυθαιρεσ1ών σε όλα τα κτίρια
Χιλιάδες ιδιοκτήτες δηλώνουν · ο  “ _` ;.. Ϊ η Γ' <._
||||||||||||||||||||||||'||||||||'||'|||| αδυναμία να Πληρώσουν //`·  · _ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε0800800Ρ Ακυρὡνωτω κληρονομίες' εξα|- "|"Μ°|"ΜΜ=|"ής
' ' Ο Ι λ ρ λ Μ ης
ΑΠσΠΙ00 μηνυμα. Πας του υψηλο” καπως κατοχης για κατοικίες για καταστήματα
ν ν Τουλάχιστον 200 ευρώ η ειτίσκε- ' ” -- Δ · . ' 'Ϊ :η 
«Κλεισ[ε ολες ψη μηχανικού για την ηλεκτρο- Μ” κ" Μη Β ε β " Η· σ η
τις εκκρεμ0τΠτες» νικη ταυτοτητα στα ακινητα αυ9ΜΜ η ν" Π τ η Π _
›Δεν ΜΜΜ να χαθε¦ω0ς χρόνος Στα 250-300 ευρώ το κόστος σ Χ ε δ 'ο ι· Π κ ί ν η τ 0
διεμήνυσαν στην Αθηνα οι υπουργοί για την έκδοση τιιστ0ιιοιητικου πω κυρίου 70-90
οικονομικών ›ο Ευκλ. Τσακαλώτος «νομιμότητας». Εως 400 ευρώ · ' Ξ: “'ι^ὶ·'““·!ῖ"3 “Μ 
δεσμεύθηκε στους δανειστές για ειιι- γω νέο τοπογραΦ¦κό Γί "ομως
. Ευρεση ΜΜΜ Νέα . Ελεγχος σίες
ΜΜΜ των 8|αδ|κ“ωων :Μ 3 Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ σε Πε- Φιν Πολεοδομία: ΝΜνΝΦ·ώ ΜΜΜ- · ΜΜΜὁ
ρίιιτωση ψευδους βεβαίωσης των 7 _ ·> Ι ή.  Δ
στοιχείων του κτιρίου Με -5  “”“~ 
ΜΑΡΚ0Σ ΜΠ0ΑΑΡΗΣ
Να αλλάξουμε οι ΣΥΝΑΞΕΙΣ ματσουκα" εα: 76% Μια το πιο ΜΜΜ-«ΦΜΑ»
δ · ¦ ¦ Α Β'
ξ¦ς ἑἔ=ἑσ妓ς Π ερι κοΓιες κατα 7% στις κἔἔὲιιἴἑἶἱἰφε,
ἶ ειιικουρικές και το 2017 ;ΞἩἐ;ΡΜ
 τουιιουκατὲρρευσε›,
Μείνε· ο ΜΜΜ»- ›το δευτερο πακέτο Φορολογι ξ ΪἡςΜ^γΜ ΕΞ =` κών μέτρων που προβλεπει το
Χ ως ΜΜΜ ΕΜ" 600 Μ μνημόνιο για νοικοκυριά και ειιι“” χειρήσεις τίθεται σε εΦαρμογή
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚ0ΓΙΑΝΝΗ 400 _ απο την 1η Οκτωβρίου Μ 8
Ερχονται ιιιο
· Ι _ . _ _ ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΜΜΜ 2°° Μ· ο Μ Με Μουν
γ|α ϊη χωρα ο. ϊ η , Ε. Σ· ός! Μ λ Η ν
χικ επικου ικ σοντο υπ ν ειπε ον ^
›Δριμεία επίθεση | “ (Πριν ?ωνμνηβον7ων) - Μ # | ισ0 0ΥΙσμους γ
· κ“τ6ἑω:λρἔθυ“ἄ 0Ι μιοες εταιρειες
νου ατι ει η - . .
πως της ΝΔ Τον Το|ελλεἑ=ιὸα του ΕΤΕὲ το 2016. ΑἘαλυτικα ιιαραδειγματα. σου ›κ[ν8υν0ς εξαΜῖησης Κω ΜΝ
κατηγορεί γ" @στα ηταν εκατ. και εν μειορει ειχνΙουν την «εξαφανιση» των Πληροωρησης μεταξύ των ω
λα ψεύδη Μ12.Β να καλυΦθει Παρα τις ΓιροσΦα- συντάξεων στα χρονια της οικο- γαλλασσομένωγ »τη Βουλη ω
τες μειώσεις κατά 40% νομικής κρίσης παο μείζον αυτό θεμα πασα