Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βροχή φόρων από Οκτώβριο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
νννννν.ηαίτοτηΡοτἰκἰ8τ
Σάββατο 10 ΣεΠτεμβρίου ΖΟ16|τιμΠ: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | Κ |·| Κ Α| Ε |'| | χ Ε' Ρ |·| Η Α Τ| Κ |·| Ε Φ |·| Η Ε Ρ | Δ Α Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.157
κ 4  κ κ
Πητσστακης - Καραμανλης - Αντρέι "ασλσβ
 Άρθρο στη «Ν» του Πρέσβη της Ρωσίας στην Ελλάδα
Β|0Ρ||·|ΧΑΝ||(|·|Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τι Πε ριέΧει το 30 κύμα των φο ροειοΠ ρακτυ<ών μέτρων Που θα εφαρμοστούν έως και τον Ιανουάριο στο Πλαίσιο του Βου μνημονίου
ΒροΧΠ φό ρων αΠό Οκτώβριο
ΑνησυΧία ότι οι νέες εΠιβα ρύνσεις δεν θα αΠοδώσουν, καθότι Πολλοί κΠρυ ξαν «στάση ΠλΠ ρωμών»
ΑντιμέτωΠοι με το τρίτο κύμα φοροεισΠρακτικών Χειρησεις είτε σε «στάση Πληρωμών» είτε σε Πολύ
, μέτρων του Μνημονίου ΙΙΙ θα βρεθούν αΠό τον Οκτώ Τα μετρα μεγάλη οικονομικη δυ σΠραγία, με αΠοτέλεσμα τα
σ Π μ ε ρ" σ τη Ν βριο του τρέχοντος έτους έως και τον Ιανουάριο του Μ ΑύἶΠ0Ρ των φέρων ΠΠ Κ(1ύ€Πμ“ ληξιΠρόθεσμα Χρέη Προς το Δημόσιο να έΧουν εκτι201 7 εκατομμύ ρια φορολογούμενοι, Στο οικονομι- Μ Αλλαγες (πα τελΠ Μωαβ) ίπ" ναΧθεί στα 90,5 δισ. ευ ρώ. 'Ηδη έΧουν Προηγηθεί
Μ Αύξηση των φόρων στα τσιγάρα
Μ ΕΠιβολιί φόρου στα ηλεκτρονικά τσιγάρα
Μ ΕΠιβολΠ φόρου στον καφέ
(εφαρμόζονται αΠό τον Ιούνιο) αυξΠσεις στους συντελεοτές ΦΠΑ, στην μΠίρα, στη συνδρομητικη τηλεόραση, στην Παρακράτηση φόρου εισοδΠματος
κό εΠιτελείο της κυβέρνησης υΠάρΧει έντονος Προβληματισμός και ανησυΧία για το αν θα αΠοδώσουν
όλα αυτά τα φο ροεισΠ ρακτικά μέτρα, καθώς οι εΠι
Όλα τα φώτα
“ Μ Φο ολο κό τέλο στη σταθε η τηλε ωνία
στη γ|ορτ" τ!Ίς  βληθείσες έως και τον Ιούνιο δυσβάσταΧτες φορο- Μ Φόβος (ΞΠ μερίσδΩΜ ρ φ και στην ειδικη εισφορά αλληλεγγύης, ενώ υΠΠρστο Παρασκην|ο ομως___ λογικές εΠιβαρύνσεις έΧουν ηδη οδηγησει τα Πε- Μ ΑύξΠ0Ἡ ΦΠΑ σε Πολλά ἩοΊό ξαν αυξομειώσεις στα τέλη ταξινόμησης των αυτορισσότερα νοικοκυριά και τις Περισσότερες εΠι- κινητών και στον ΕΝΦΙΑ για το 2016. >5
Μ Χιλιάδες εΠιχειρησεις κλείνουν
Μ Η ετιίσια διαρροιί εισοδιίματος ο _ τα ε” ΣΣΣ
στα Βαλκάνια φθάνει το 1,5 δισ,
Μ Εντείνεται η μετεγκατάσταση
εΠιχειρΠσεων σε Βουλγαρία, ΣκόΠια,
Ρουμανία
Μ Σε έξαρση βρίσκεται το ΠαρεμΠόριο
και το λαθρεμΠόριο με τη Βουλγαρία
Μ Τεράστιες καταγράφονται
οι ελλείψεις στις υΠοδομές
της Βορείου Ελλάδος
Μ Η ανεργία στους νέους ξεΠερνά το 50%
Μ Καθυστερουν οι αΠοκρατικοΠοιησεις
ΠιτιΞΞρΠ `ι 
Μ Σταθερότητας
Πνεται θεσμός η Σύνοδος των 7 ευρωμεσογειακών Χωρών
Στην Πορτογαλία το 2017 η εΠόμενη συνάντηση
σχόλια
των Γερμανών
[ΜτσεΝυρ] Η συζητηση για το Χρέος μόνο μετά την ολοκληρωση της β' αξιολόγησης
Έκρηξη ανησυχίας
“Με ι Με.: Με Πιέσεις για τα 15 ΠροαΠαιτούμενα
Την Παγκόσμια ανησυχία, όΠως και την αυτονόητη
καταδίκη αΠό τη διεθνη κοινότητα, Προκάλεσε η
ΠέμΠτη και μεγαλυτερη Πυρηνική δοκιμη Που ΠραγματοΠοίησε το καθεστώς της Βορείου Κορέας, ενώ
το ΣΑ. του ΟΗΕ συνεδρίαΖε κεκλεισμένων των
θυρών, χθες αργά το βράδυ, Προκειμένου να αΠοφασίσει τη ληψη μέτρων. >20
Την εΠιτάΧυνση της ολοκληρωσης των 15 ΠροαΠαιτούμενων για την εκταμίευση της δόσης των
2,8 δισ, ευρώ ζητησαν Χθες αΠό τον ΥΠΟΙΚ Ευκλ_
Τσακαλώτο οι ομόλογοί του και οι αξιωματούχοι
της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια του ΕμτοἔτομΡ,
διαμηνύοντας ότι η ολοκληρωση της β¦ αξιολόγησης
αΠοτελεί ΠρουΠόθεση για την εκταμίευση Πόρων και
τη συζητηση για την ελάφρυνση του Χρέους. «Χάσαμε
  ο   Χρόνο, δεν μΠΠκαμε σε λεΠτομέρειες για τους λόγους
  420  >4 της καθυστέρησης στο ένα η στο άλλο ΠροαΠαιτούμενο, ωστόσο το μηνυμα μας είναι Πως οι διακοΠές
τελείωσαν και ΠρέΠει να βιαστούμε», δηλωσε ο ΠρόΤ|    εδρος του Ευτοἔτουρ, Γερούν ΝτέισελμΠλουμ, Προ   σθέτοντας ότι ο κ. Τσακαλώτος γνωρίζει ότι ΠρέΠει
   >9 να τηρηθεί το Χρονοδιάγραμμα γιατί είναι θέμα εμ
Πιστοσύνης Προς την ελληνικη οικονομία. >3
[γερμανικά σμόλσγα]
Θετικές
αΠοδόσεις
Σε θετικό έδαφος εΠέστρεψαν
Χθες οι αΠοδόσεις των γε ρμανικών 1 θετών ομολόγων, για Πρώτη φορά αΠό τη συνεδρίαση μετά το βρετανικό δημοψΠφισμα
υΠέρ του ΒτεΧίτ και εν μέσω μαΖικών ρευστοΠοιΠσεων, μία ημέρα μετά τΠν «ψυΧρολουσία» της
ΕΚΤ Προς τους εΠενδυτές. >ί 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα