Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΤΩΝ ἰ"°Ρ
Δ/ντιος: ο. ΝικοΗοῖ6ι·ις
Διονονντήτ ΣνντοΞΜ: ΣΙΦΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΧΑΜΑΜ ιο ΣΗ'ΞΝ¦ΜΥ ΝΒ · Λ'. '6054
ι·τΜ τον· νον αν ντο·
απο" πονο στον Μωβ
τον ·Μπνι·ον ποσονο στο" στον
ΜΜΜ ο Μοτο··ι~ν πρωτο"ΜΒΜ
·νοο·ιΜ·ι τον ΜΝΗΜΕΙΟ νοοει
'08οι οι οΜοι μοιρο
οχοτοοοιπτων στοιχε|ων ως τον ΜΜΜ" Μοτο οοΜονο τπς χώρος ο Επι
οννοπον 8ο ποντοοππνοτων τιιΜοος. πονο· ο Πονο0πνοικος. Η ο ο". 8
ο οΛΥΜΠΜΚ0ῖ οχοι κοτοΚτήοτι το νο. 0 ΜΗΝ. 2 ο Πλω( και Ί ο ΑΕΛ
οποιον το 58.75% των ΜνονΜωνι ΜΒΜ·
ζοντοι το νποΠοιπο 87 ο 20 έχει
ι·¦¦|'ΔΠ
Μ°Υιι
Με τι·ιιν·οπι·ο
ινικοΜιΔον
Από νονος τον οπΠοοο ο 08ννπιοχος ιιννοτἰω ΜΝ οτι
μονο τπν ονοοΕπ Μονο οπνοἰο οΜο τοι οντιι τον
Ποιοοιο. ο οποίος χονοοῶντι νιο τονς ον τἰτνονς. ονοντι
34 τπς Μονος. ο τος Βοοοοηονίτπς το· 4 τος Λοριοος
“τα ο· ·ὶΡωοοΜντοι- 0ο ο 7
κΜνοοονν τπν ΜΜΜ." Αν. Μ. στο” ΜΜΜ·ονος ιοτοριτον μισο' απο το· τον ΜΜΜ ΜΜΜ
χος τον Μονο" ε"°| ° ω".  στον Μποπ τον
νπιονος τον ΜΜΜ" να”. τιτοον. ο· “τι τον των”
το ο Αυτο ο" οἰνοι οΜο οπο τον ΜΝ" Η Μποντ
Γ το ο οννοχοικνο πωτοοιιπ- ω '° ΜΜΜ Μ· ι . . Χ
νοτο. που το" π ονοοο οπο 'Μ. ή" Μ “ΡΜ
το ιο" μου τοι το των "ΜΜ° ΜΨ
σοχο: ονοιτο οινοι το· ιι τοτοττποπ τον κνποΜον. ο"
το η” ΜΜΜ" τοοις ονοοος οχονν τοτοαοοι νο τονονν
ντονπο: ο τνοιοοχος
τον οπ·πνιτοο ποοοωοιοον Μουνοτα Μι. ο πονοοπνάτος. ο οποία ν·
*¦ Μποντ" Δ
.ε:ιν·..ι.ντ::::2:ν
:ονεοο ποιπον νινοτοι ιι νοντοο ντο οπο ποντο·ππνο το·
Μονς ο Αν το χοοοττοοονν
οι αννοοοΜντοι·. ον οινοι το
· ο ΜΜΜ χοντΜιιτ τον '°“' ω" ΜΜΜ 10ο το τεΜντοιο Η ποντοι ”να” “Μα Η. ΜΜΜ ή".
Η °ΜΜ·Μ ”ΗΒΗ" ΚΩ' ο ποοοΜ τικ ονοοοτ Μοτο· πο- Ο'. Η" Η Η'. Η Μα" εννοω". των προκο- "η η ΜΜΜ Μ "ο" "ως
κοοπτοτο οτπν τνοοιιοοο η:: £=::“·“ :0ἑΜ==· Μ“·=° Μ·- ιοιιτι"ο οτοντοντιποΜνς.“ οιωοιιτοαΜΜΜω
οεποοζοι τον Μποντο ω ΜΜΜ ...,.Μ¦ 'Μ' 'Μ ποντο- ιιοΜιιν ονομα
τι ποιοτπτο τον νοκ·- νποοχοι το· νιο
κι· τον· ο· οπιοονον'ο το· τττε- ποοοοοτιι οποοντπ τοι
Μαι τοι το · ' τον "ο
οιοχοονιτιι: τον 08ννπιονο
νονονονον Οοο οτπν το"... νειονοο ο νιιτντο ο" γ ϊ ιστο το τοι οννοιο·ποπο τον ποντονοοο κοντο οτονν απο το" Μ Π ° Ρ Λ ° ° Ντινο νέΐο·ος αν Μονο' νο
απτο στο Νντπ ο τον ποιροεοι των ο Διοτι ον
Μόνον· νο" οντος τονς
νποοοοοο εστω τοι ένος. αν νο
πτον οντος ιιον τινοι οπο τον
ιοονοο τον ως των. ονττ 0ο
είχε τοσους τϋτΜς πον τον
τονιοτονν ποῶτο τοι νο
ΣΤ" Β' ΕθΝ||(|·|
Μ' ΣΧΞΔ|0 ΑΝΑΤΡ°ΠΗΣ ΣΦΑΚ|ΑΝΑΚΗ'7
ονο οοονς ο· οοωοοις τοττιτος το·
“να τπν οιονποπ οτι τονς πρωτοιως" νιο το απο” νο-το πονο ο
:τπν Μο Ντινο το· οι Επιοννοοοι.
'οντως ο ποΙζ·τοι ιι “οπ οριοτοοο
ονο νο οτ Μαν το· τ πο ο _ οιοΜο ονΜοττπ
οτ·ιιιτιἑε οτι ο· Μνποχἑἴ ο ῖοοοι Ν!!! Μ 'ΠΜ ΙΜ Μ: Η” 'Η °ΝΜ· τοοποίον
"ω" "Μ Μ νων τος των νο τι·οπωοοι τις Μονς
οτι το Μοτο· 0ο παπι νο οιΜτονν
_ "ΟΝ ΟΛ"Π|"°
ΜΜΜ( 'Η νο τους Μο· Μη!
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Μ "ΟΝ
ΑΝΑΓΚΗ "Μ ΕΝΠ ΞΕΝΗ!" ο "Μ ΔΗΛΗΝΡ“¦ΞΙ 'ΛΗΞΗ'
νονος οπο το 5-0 τπς 0ιοοτος νο τπν
χοοπονιι τοι οπο τον· οι ποιοοιοτος
νοτοοον ένα χονονο τονιτο χνποππον
Με". “ον οποτποιονο οπο το Νο·
νπ·ονς οι" αοποοπ Μπεν πιο· τοι
νιο ποοτμοπ ν· το ποιο :οριο οι" τπτ
το 'ονπονονοιο Μνπτιονοο νινοι Μονο
ονοοωοτπνονο ο· τπν τοοτιοπ τον ποοοοοον τπςἙννοπς ο' Μος νο τπν Μου
τω" τοι αν νοοττιτοι νο Μι πωτοπ νιο τπν τοΜτικιι ονοτπνοτοτ Με·
ο τον οονι'οπο: τπν τονπ “τοπ
. οιποο τον ο ο Μαν
ν Δεν Η" ο ω ττοονιτπς εποπτεία ο Ετοι το πωτο0πιινο
οἴο=ο=ι=ν έτει ον; ιιΐἑ==κ== =· το· Μιτου νο 8Μοοι οτις :ο ΕτπττΜν η  ο" ··|ῖΒω “Η
οκ τπς το 'νέοι Μ ο πατατα το· 0ο ΜΜΜ κοντινές πιοο·η ων :των ~ ΝΝ!" Η Κ' Ν" ΝΠ
ον·ς νιο 0νΝπονιτπ “ποπ ο Κοι το Μτιονοχπ νιο νο οποχοΜοοι .ωχ - .η ; ω" σ" "ΗΜΜ°
προπονπτῶν τπς
ονοιονο νοτς οπονοντι οτιι 'ήπιο τον °νΕ0Λ
ποιον ποοΜπνοτ·ν “ΜΜΜ
° έ""'Μ Μ'Β ω"°". Β'
"ΒΒῖ" "Εἰ" ΠΕΒ ΚΥΠΕΛΛΟΥ'
"Μ"°'ἱΜ'Μ' 'Μ ΜΝ· "Ω Υ·Β'|°'”¦“ Πω· "Κ !'|'·
Μινι· ν· Μο" τοοπος τποννοπνοτιτοο τοποοΛ0ι Μι οι· ΡΜ! ο κοντο” Μ τον” οπο τον Με νιο τπν "Μ ν" 'κ ο Με· τωννΜ συκωποοιιέοο τον Μονοτος ο Μο Μπι· ιι οντοΜπ ο “8% :μ ' Μ' Μ:: πε.  νιον τπς ΜΝΗΜΩΝ
ποοιοοοτ·οονς οπο 25.οο0 π·οινονονν ονοιο των· ο” Νοποο "ως Μ "ΜΜΜ Μακ μ ¦" “πως “Μ“¦ Υ" Η "η ποοοοΦοιμκπς ονοΚοντονο 0ο ΜΙ ιι ΜΜΜ νιο τις τον τοποοΜν ο· την" τον"- οηοΜ+ἔ"“Νπ
. χονΜς ο ως. ιι πρῶτον τον το· οι". τοι οτοι ονο·Μ- οτι το ΜΝ(
"ΜΝ "ΜΝ” Ρ"  "Μ Η" 'ΐ&°=“ΐ' νωπονοντῦον τινἙ·Εοωο·νπ. το- οπτον το ποονοοννοτιονονο οι" 0ο οιονονοντοι
- τ . · ως παπι ν· τον ιο Μο Μπα νιο οι'ν·οο νοκ τον ο'·οοπς ο ο ο το τ
° °"""""'“· ° Μα· ° "ΜΜΜ κ" " "κ ' Μ α' ποοοτοοπ ονος ντονς ντο Ιονιο· τον νοονον ν· ονοοος νονο ο· =¦=Μ% εκ:
ποοποι νο οτ·Μνοοτ· ·τοι ο ΠΜποι νο Μοτονοοτο οτι “Πω .Μ Μ. "ΜΜΜ "ω ¦"¦_“¦ . Μ|Μ_ .
τινοοτ· νονοππ ΜΝ οχι νονο οτον οντινοτνππονντ οντονς ω. ¦¦¦"ω¦“¦ των ων Π". Μ" .¦ "Π^°. , ὰ . Μ'“'¦" "" Μ"'
των των ο Νο των!" το 'Μο Μι»! το· των ποντοι·- τιονοτοτ Μονο" το" τον Μπιτ·- νιτπτιι τπιτνοχιι '  '"ἔ:" "ΡΜ"
Μ" Ο!" "ΚΝ" Μ β "Πω “ο Μο τος Μποντ τοπον!” ο ποντοι ι·χιο- _ . ° ° "ΜΝ" °
ΜΝ" Μοπον- τοοονς οντιποπονς ο το ποντο- τοι ον ποοονοιν·ι. 0ο Μι ταις των" ο Πωσ”. ι . . στο" οννοπνον·ς
Αν:: απο Μ- νπιιιιο αν το κοντα νιτοντος Μονος οι" νΜπΜΜνο οπο τι οΜμι Ι ' οτονοιιιιον νο οινοι
οιονο ο οπννΜος ο νονο ονο τοοις ως ο Μο. νο τον ΜΜΜ νιιΜιο ΜΜΜ ο νου· τας ιικ- ' α Μονς ν' 'Ο Ψωνποοποι νο ποοωονν οἰοοι το·ος ο· Μο το ποιτνῦοιο- ·πνΜΜ ΜΜΜ" Μ τος ΕΜ ποοοΜον ο χοι οτπν
ωνποτιοΜ το ιιοι· των. οντος οι Μα
Μ Μονοτος _ “κι ιι Γιοννοιτοντ τοι
νιο το Μονο οννπτοο- ° έ;Ν”Σ ""=="Μ ιι Μαριονπ
Μ ο ο 0·ννπ-ος ' "ΜΜΜ" ' ι' .
ε"- °"“ ° Μω_ τοινος η” τον οΜΜ 1 ι
··“=··“··Μοω “ον-“ΜΜΜ ιτποε πνο Μονο:
“Μ““ΜΜ .νωνιιιΜ¦:¦ “°'°““
οιοννοι·ωω "Π°"°“Μ"““Μ   =Δ°··· ἔ'ΜΜ°=
'ΜΒ' Μ" Μ" ' Μ νποοονοο νο ειχε
ο ο"ο01 το" νΜτοι νο οιιοντπ- 7 . . _ ο °Μ
ΜΗΝ ια” "ι "ο" ο. 'ο Φον· ποοονοιοαι οννοιιτιοο το προνοοννο τον Π Η “° .
¦_¦ω“ .°_¦_¦ "ο "Μ ΝΝ” “  0·ννπιονον ο· Η. ΜΜΜ το· ενωπιντο: 59 ονο- ῖΜ°Μ Ο 9"
ΜΜΜ· '- " ο. "Μι ι νος οπο τις ο Μωβοίον ως ο0οπονπτπς.
ωΜ'Μ“"¦_ "6 ” "0. Μπι τις 'ο Αποι·ἱον. νο οΒΜ πωπωονοιο ντο πονοοιοονο ΜΜΜ" ' οννοχοντνο ποιτνΒιο το· απο οσον το
τος ποιινντ νιιοι¦ ιο τον Μι· ' . _ ·ΞΜηΜΜ< ·Μι·Μτ οντα τοσο-"οι
Μ" Μ¦”Μ< "ω χ ι. οπον οχονν οτοιννχοοι ι "ο νων.
¦ ¦ 4 ι ¦._ Δ τοοοτοιτ τοι ποπ· ονο- ο Με ο”.
. . ` > ¦ ντο ο νοοοοονιος οντος πονο"
Δ ......“.Μ-  ν
τονπερ ιιιτκο Ισπμεοω: - 3ο αγωνιστική ““““Μ' “ι ΜΜΜ
' ῦ ι '“ἔ“Μἴ"“' ω Μ·“““ οιοοιιτττ χχοιιο·
Μ - ΜΙ ινο.οο. Μπορω” νο νο το. ποιοι μονος _
==Ρ“°"=¦ἔ=Μ ΜΜ“Μ"χ (Μ. οινοι οι πιο ηεοντωτιτοί- τι· το νεο οννοο·οιο τον
σονιοςι ο ·οπ·οἱ: νορττνΞοικ ΜΜΜ. > ΜΜΜ· να το ΗΜ. που
κοοονΠΖοπονΜτ ονονονοτοι νο τον οποσοΜι 800.000
ποπιονιοτ . Μποντ ΜΜΜ) ἱΜΜ"°* σ" α" Μ οννπιτος πιο” τπν οοοονοοο ο Για το οποτο"'“Μ ΗΜ!. Μ Μ ΜΜΜ' "Μ Μ Μ Ρ ·νπτιιοιο τον ονοπνοτος τον Ἀπον τῦοοο. τον
Ἡ · ΜΜΜ ΑΜ” έ έ έ ο προιοντος τον οοννιιοων οοοπον τπτ Νιοντοοτιι. πον νο νινονν τπ
Μαι ΜΜΜ) ο νοο- "ΜΜΜ" ' 'Μ' Μ""'"'"' 'Μ "Μ" οτντονο έξω οπο το Σεντ πως ποοτ
Μι Νέα ινοοοιινω_ ι... Μπαντ". πιο· ετοινοιπτο τπτ Ναντ Μ ν 7
..ΜΜΜ .ΜΜΜ κο· ανο. νο- οτο ΜΜΜ τι· “Μ
Μποντ· Ἡ ο Κοι για! τοσο των·
Η· Μ. π οπο ονοντπ ΜΜΜ· τον
"θα” η°“” Ε"Μ0'Μ¦: ή' ΠΝ¦ΝΜΜ πιει ΜΜΜ 'ΜΜΟ. τον Μ ΙΒΝ”
Μονος Μπι- τ ΜΙ· ΜΡ·- · ΜοιοοοΕος ο οοχπνος οτι Μ ΜΜΜ" ω ,Μ "Η"
'ΜΝ, ' ΜΜΕ ".°"ῳ ο' η το Μο ΜΜΜ στοκ Μννπιοτονς
Εν0νινοοπς ιΠι·- 'ΝΠ' Να" ΞΜΜ ·ωΜ Μ Μ" Π 'Μ ε".
οιοςι. Χνοτοοος η το· Ο· ενω· οι πι·οποινιιττιτ Η ι "Μακ _Μ“"" Ν.
Μποοτοο· - Χ αν 80' 'Ν' οιπΜ ΜΠΕ!” “Ν Μ
νονιοςι _ · ο· · ι ονοννν ΜΜΜ στο το· εΜ
7 Η· ι . ο.
771 ι08 852 ι 67 3 7 _ ΓροΦει ο ΜΜΜ: οικον: οποιοι: ιο)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα