Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
· “ΡΜ ΜΟΝΟ @8 κογποΝ·Λ 
Ο “Ε ;“ ή '··<-κ_$¦; ἑ4¦;:<;:| Μη" ·οἔυἙ
ά' @Μ Δ'ΑΜΑΝΤ|ΔΗ Μ Με ιοτγχΕΡογΣ Στο «υ·ΑΜοΝο3 Με ΜΜΜ
ΜΕΤΑ ΠΛΗΡΗ ΡΟΣΤΕΡ
ζ ΤΩΝ '6 ΠΑΕ
Ό ._ ΝΑ' ΟΛΕΣ Τ|Σ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
' ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ' ΤΑ ΣΤΑΤ|ΣΤΝ(Α
' ΤΟ ΠΑΡΕ·ΔΩΣΕ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
' ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ 57
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ Α' ΕΘΝ·κΗΣ
ΑΕ"|ΜΕΑΕ|Α ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν. ΒεΑοΝΑκΗΣ
Α. ΠΛΑΤΗΣ
Η ΣγΜΕκπκΗ
ΕΤΗΣ'Α ΕΚΔΟΣΗ
) ξ ΠΑ ΤΗ 5ϋΡΕΗ |_ΕΑθϋΕ 
κΑοε ΜεΡΑ  «ΟΟΑ|.»
ΣΤΟ ΤΛΝΕ|0 έ Ο Ο Ο ,
ΣΕΛΙΔΕΣ ' ” η - κτ ζ Ο Ο 7- Η 
Τε ^ὲΐἐ" έ  7- ν χΡγΣοΣοΜΜωΜκ“Σ 
ΤΟΝΤΕΡΝΠ|Τ0ΥΗΑΝΤΣΠΤΕΡ . 7 ί· “ ' ¦ , .. μ 
ἑ¦ἐἐἩΞἐΞΜ  _οΜΝΜΗΣ.ΣπωΜγΜκ“Σ
Η ν· ΣΜΜἩ°. 
` ¦ ...στσ«χρόνιο
πολλό»τω
Δικἑφολου.
πορότην Μο
Ο (94·8Ο)οπό
| την ΤΣΣΚΑ Η.
ΣΤΟ ῦ|ΑΜΟΝῦ ΚΒΟΝ! '
«ΦΛΝΤΔΣΤ|κΗ ' ` Ϊ:ΤεΦΔΝιΔΗ
ΕΥκΔ|Ρ|£» 7. - Χ ΠΡΩΤεπε
 % - 5 μ κΑ|πΗΡε Η
 Δ  ΘχθΝ Ο: Το ΒΔΡγΤΜο ΜΜΜ χ
.... ( Η ` `
··Μ·Μ:
«Ε|ΜΑΣΤΕ
Το ΦΑΒΟΡ|»
6 .μ ΑωωωΜ ΓΗΠΕΔΑ
ΜΜί Με ΜΜΜ ΜΜΕ
7 7 7 ΜΝΗΜΗ το κγπω0.
τ ο. κικΔγκ0Σω
7 θΦ ΠΜοπΜΜΜΜ
Τ , Ξ δέ; _`
ΜΕΣΑ Μ'0Φ0ΡΙ0ΥΝΗΣ _ Φ' <<θὲλΟμεκ0νέ.Τ0ΧῖοίδΠ κο' ΦὲΙφΟ» Αρη5 -ΑγροτικοεΑοτ_(5 μμ.)
Π Θο δοκιμοοε| ο Μολὲδο Πανω οὲντρο