Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και αΤα πέρίπΤερα Της Θεσσαλονίκης
ο ΜΜΜ"
 '=ῳ|" . Έ
( Τύπος Χαλκ|δ|κής
· Δ μ Δ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1ο - κγρΜκΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ" 2016 ΕΤΟΣ 2Ίο-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5084 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.|.Η.Ε.Ε Μο ΕΥΡΩ
 ο ωσεί  “ 'Ως 31 Οκτωβρἰου διοθὲσιμο Το 2,8 δισ. ευρώ
 :Μελ Ρτοεἰοεηεγ οξ Ε "  " ¦
Με Εοτορε8η υη·αηχ ¦
· ε ν λ·
Ρ _ __ ι Τ
.· . Ω .ε _
ι).- | ¦ ·_ · ·_. _. χ Ι
π.- . ¦ | ν μ Ι γ
;· Χ 39,8 ύ ο - μ
° .Η αλλο Τελε|ὡνεΤε
·' με Το προοΠο|Τοὐμενο
' Ι Συνένωση
Εγγραφες ' _ ` Ξ ΤουΛνΤ|περ|φερε|ὁρΧη
οΤο ΔημοΤ|'κο η  Χολκ|δ|κὴςμε
Ωδε|ο Πολυγυρου  ' ι _- Τον ΟυκρονὁπρὁξενΞ
30 ΑνΤαμωμα Πολ·Τ·αΤ·κων
Συλλόγων αΤη Νέα Αφησ·α-ΣαρΤη 99
ΠρὡΤη μέρα αΤο σχολεἰο: Πως να Ποὑμε ανΤἰο;
ο Αυξημένα μέΤρα ασφαλεἱας
γ|α Τα εγκαἱν|α Της 81ης ΔΕΘ
ο 1 Θεσσαλονικη=
ΔΙΕΘΝΗΣ Φ ύ ρ | ο 
Το 30-40°(ο Των καρκἰνων ' Χ ἔἶΕΣἔΗΛΟΝ|ΜΣ Το κἑν'|'ρο
θα μ“ορο“σε να ““οφε“χθε| “ Ν - 5 000 αοΤυνομ|κοἰ στο Πω'
Εε Την αλλαγη Τροποι· ζωης ' 93
. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .