Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.Δ “ΜΕΓΑΛΕΣ τ!ἐ9;ΦοΡΕΣ
έκ κι;··<
¦_ Μείνετε
Συμβουλἑε κσι ι νεοι
ΥΝ πάντα 
Μείνετε νεοι γισ ποντσ
 μυστικο μσκρσζωἱσε ” · “Ϊ .
 :_ ·- ο ο η :θ ····························0·····
·ςΤ·“ΜΜνΜΜΜ . : 
.·:ΤιΜγ·ωΡωωΜΤΝ9Μ : 
 ¦_ Παω' σ.-πρσσΜσΜΜσυσσ
Τέποε Σεπτεμβρίου π ου μωνίο-ῇοιμπτόυοε
ΑΝΩ-ΚΛΠ)
σπα το μισθοπόγισ
· Ο 1 . .
“Με ω μοφωωμ8 Μοχσιρι Μι στο ειδικο οπών οι ΜΜΜ @σου ι2-ιΒ “θο κοτοργἡσω
ο 248 εφ· ευρώ επι66ιισΙσ αΠσνωνουν» γισ δυο χρόνιο οι μισθοπσνιπεε προσγωνἐ8 ων ΜΜΜ
σπὁσεσ6ειεο ΠΟΙΟΙ Ο! ΝΕΟΙ Μ|ΣθΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
“ω"Μωω Το ΜΜΜ, ερχονται σε το: το μιοθοῇωο Μπα τπτ Μι σωματα γο δροσοκέ5
3 5 Σεπτεμβρίου. Ηφάκο έχειιΜξει Μοτο ιοοΒὑνῳογιονοοὡοει συ ΜΒΜ.
< ΣΔ. 18· Ι9
Κστέισχεσπ σπιιν
και γισ χρεοι .. με
Ο'- Δ | Ι . Ι Ο 'ν ` `
«Το σχέδιο μου 1 'ι ι
γιο τον Ποιδείο» ρ ω ` Θ Ύ 
ΜΜωω““ω“ · . πισωνυρισμσισ ιισι στο
' ω ασε ' ' Ι
σ&ιΜ%Μ“ βσθσε... 6ιιισσσιρισ
ἶΜἔΜὅΨΜ '  Ποιοι κο· που θεῆουν νο μπουν σε
“ `; ω52 ` ι 5:.Ξε:›; -_;:τἰ¦·;· 4 . · ›“ ΑΕΡΗΑ. ΜΕθΑ,8ΤΑΠ τι. απτο-13
'« ημοφ ηφισμο» . . ι _ __» χω. η < _ πω”, ψ ___“_,“ῇ›: η”, ΗΜ ,μ_Μ¦__`_`
| 2 '·' γ 'Αυ' »γ "'Ξ' ι .'ι .Μ 'ΜΡ 'ιῇ¦“ “χ|!4 ' ›( ΝΒ::
γιο το νουσνιο  “  
>2 η” Π * ' Μ· -“:-·- Μ τ-_υὶ)“·“ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα