Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]0-09-20]Β Ο
Μ σκίσω
Μ Λ Μ
Μ Λ Μ
0918-1974)
(19761997)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΝεΦὡσε,ςμἑτοπ,κἐςβρο_ δ Σάββατο -Ιζιιριαπή 10 - 11 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ- Φυλ- 40547 ί Τιμη ί .50 θ (με Το βιβλιο 4€)
χἑς στό °Ιόνιο καί τὰ Μαρουσι καί μεμονω- κ Πρό ως ὑψὡσεως- Μηνοδὡρας. Μητροδὡρας, Ἐρατοοθἑνους ι, τ.κ. ι κι σε, Ἀθηναι, ίηίο@οετί8ηονν8.οι
μένες καταιγίδες τό μεσημέρι-απόγευμα.Ἀνε- ΝυμΦοδὡρας τῶν μαρτύρων Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
μοι βόρειοι 3 μέ 6 μπωφόρ καί στά νότια βαθ- . ι _ Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
μιαῖα δυτικοί <Η θερμοκρασία έως 31β ά ό ό Σεληνη Το ημερων
ί ί ύ ή Ἀνατολὴ ἡλίου 7.03' - Δύσις 7.40' "Ετος ]280ν
Ἡ Ἑλλάς
όπισθοδρομεῖ
ωΜΜΜὁΜΜὡ
"Ενωσις σχίσμα
στήν Εὐρώπη
“Η ἑπόμενη ημέρα της Συνόδου τῶν Ἀθηνῶν
Ο ΤΡΟΠΟΣ μέ τόν ὁποῖο ὁ πανίσχυρος υπουργός Οἰκονομικών τῆς
δή μιουργεῖ, τό προσφυγικό-μεταναστειιτικό, πού δέν αντιμετωπίζε
τής οἱκονομικῆς έδρας τῆς έμβληματικής «Ποτ» από τήνῦΙταλία στήν
ΣΗΜΕΡΑ
2 ΛΕΥΚΩΜΑ Α ΜΑΣ'
Το ένδοξα
'Πω ή Γε · ι · ι ι - - - = · ι ι ι
ρμανιας, κ. Β. Σωυμπλε, σχολια- ται στην βαση των Συμφωνιών του Ολλανδια παραπέμπουν σε μια βιΜ Μ 'Μ Μ Μ Μ Μ ὁ Μ 6 σε τήν Σύνοδο τών Μεσογειακών Δουβλίνου, καί τό πρόβλημα τῆς ώσιμή προοπτική γιά τήν“Ενωσή.
Μ Χωρών της Εύρώπής στήν Ἀθήνα συλλογικής ασφάλειας, πού παρα- .Η Ε, . ¦ , ε ¦ ι ξ “Η ως· ρω Τοῦ ΜΜΜ( ζ ο"
 ύπή ρζε καυστικός. Ταυτοχρόνως μένει κενό γράμμα γιά τήν Εύρώ- ε η αυτη ωρα να¦ε ε- ^ > · > ->Μ "τα Μ α Μ Μ ὁ .¦ ι . . ¦ . , ι . , ¦ λιχθει σε ομοσπονδια με κοινη νο- απ "ς αρχαίες ι ¦
ή ομως εξόχως μικροπολιτικος. Η πή που πλήττεται απο την τζιχάντ οθεσία Φο ολο ία Με εθνικ ι
Μήν Μ φράση «όταν μαζεύονται σοσιαλι- καί τόν διεθνή ανταγωνισμό στήν μ 7 ρ γ 7 ρ η
στές, σπάνια προκύπτει κάτι έξυπνο» δέν παραπέμπει πουθενά σέ
σχέση μέ τά εύρωπαῖκά ζητήματα
γεωπολιτική .
Πέραν αύτών, ή Εύρωμεσογειακή Σύνοδος στήνἈθή να, μιά πρωτη
διοίκή ση, κοινό τραπεζικό σύστημα, αύτόματο μηχανισμό αναδιανομής πλεονασμάτων καί με ριδίων
εύήμερίας τύπου <Ηνωμένων Πο
ΜΜ· ΜΜΜψ αιχμη9 ΑΐἘιθἶτως° διαΦαινἶται Σε έπίσημή προσέγγιση Γαλλίας,ῦΙτα- λιτειών Ἀμερικής. Ἀντίθετα, ή
 σαφήνεια οτι ή Γερμανια, ειδικως ¦ ξ ι ι ¦ ¦ . ι , ε ¦ ,
¦ ¦ , λιας, Ισπανίας, Ελλαδος,Πορτογα- Ευρωπη αυτή μπορει να «αποσυΜὁ-ΤΜ“ οι Χριστιανοδη Ηοκρατες° .Μικε- λίας, Κύπρου καί Μάλτας, αποτελεί ναρμολογήθεῖ» καί νά επιστρέψει
*ΜωΜΜ Ἡ Μ ἔἶΞἔἔΞἔἶἔἔ€Ξ :ἘεΞἔΞοἶοἘἶ αφετήριακή βάση για μιά διλήμμα- στά έθνικά κράτη, παρακολουθώΜ°ή*|Μω-κ , ι ι γ Η ι ς ι τική, δομική καί υπαρξιακή συζή- ντας τήνπορεία τοῦ=Ηνωμένου Βα οψει των ομοσπονδιακων-εθνικων ¦ . ¦λΜ ι .Ε ι λ ι Σ ι ι ι δ
Β | Μ Μ , 7 γῶν τῆςχώρας ἐντόςτοῦ 2017 τησή για το'με ν της | σι ειου. την συνεχεια, μεσω| ι” ' Μ¦ Εφ. 86: | 8" ' <Η σημερινή πραγματικοτής, οπου μερών συμφωνιών, τα εθνη-κρατή
||°|°"°° -ἔ|¦· ώ¦ | ω ἡ <Η έν λόγω στάσις τής Γερμα- τά ελλείμματα καί ο αποπλήθωρι- νά συνδεθούν καί νά συγκροτήω.| ως8“'ω 8|Μ°α Μ ΜΜΜ" νίας δέν αποπνέει κλίμα αἰσιοδο- σμός του Νότου, μέ κατακόρυφη σουν μιάζώνη έλεύθερου έμπορίου
 | Μη .·'"'Κ ζίας γιά τήν ανάγκη πού ύφίστα- αύξησή τής ανεργίας, αποτελούν στήν οἱκονομία καί αλληλεξάρτηΜ ω Μ ω ω Μ Μ ται ή Εύρωπή νά αντιμετωπίσει τίς τά πλεονάσματα καί τίς νέες θέσεις σης στήν αντιμετώπισή κινδύνων
έΜ άΜ ωΜν σημαντικές προκλήσεις πού έχει του Βορρά, δέν μπορεί νά έχει προ- καί απειλών, μεταξύ τῶν οποίων ή
Μή ἡ ΜΝ Μ ένώπιόν της: Τό «μέτωπο» τής δή- οπτική. Ούτε έζελίζεις όπως ή έπι- τρομοκρατία καί τό μεταναστευτι Μ* μοσιονομικῆς πειθαρχίας, μέ τήν πρόσθετη φορολογία, ύψους 13 δισ. κό.“Ενα ειδος Βρεταννικής ΚοινοΜ ύπανάπτυζή καί τήν ανεργία πού εύρώ στήν «ΑρρΙο», ή ή μεταφορά πολιτείας έν ὁλίγοις.
ΜΜ Μ ΜΜΜ
στον Μ Μ Μ Μ ώ Μ
ω ' |““= | Μ (Η €Ε | 5 | Π διότι τό κοριτσάκι ήταν
' ψ- υ νό. Ἀκολούθ σε θύω'ω" ΜωΜΜ' ' ' « σπα» ανοιγει 5' ;,“α,,αμαρ,,ρ,Ξ, κα,
ο Μάνα , , ς ~ Μ ω..μ¦άὁρ,ιΜο¦ΜωψΜωωΜωω τ τ π λ τ Μ- κτή ΜΜΜ πρός Το
Μ ο α ο  η Διευθύνοντα Σύμβουλο
θα Μ ψ τού κοινωνικού δικτύου,
 ¦ ¦ ς ¦ , , . . , πού ἀναφέρει: «Άν δέν
ψΜωωΜ. ως Την Δευτερα αφιερωμα στα Σεπτεμβριανα (1955) λ:,ζΟἔό:ξ:3“Ζἔἔ μπορείτε νά ξεχωρίσετε
 λΙ_Ξσμὁ ἐξοβελ?ζΗ Τώρα τήν παιδική πορνογρα“Μ“ ἡ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τό α ιέρωμα τό ρικής αλλάκαίτής έζωτερικῆς πο- λη, καί ή «Ἑστία»κατέθετε προτά- ¦ . , . φία από μιά φωτογρατο καθεστως Ερντοχαν
 ὁποῖο θά δημοσιευθεί τήν προ- λιτικῆς τής χώρας, καί ούσα στα- σεις ακόμη καί πρός τόν Ἀνώτατο ¦ ) ¦, ι ¦ Ξ τρία-ντοκουμέντο ένος πο* , , , , , , _ , , , Ποιοι είναι αυτοι, Ο Σαιξ , _ ~ ,
Μ · σεχῆ Δευτέρα, με θεμα τα Σεπτεμ- θερα προσήλωμενή στόν εθνοκε- Ἀρχοντα. Ύπεδεικνυε λύσεις και πηρ καί ω ἄλλο, κλαπ λεων. απλωΞ προανετε
 βριανά του Ι9ἶ5, έγκαινιάζουμε τό ντρικό χαρακτήρα της, ή α«'Εστία» διεθνείς έκστρατεῖες ένήμερώ- κού ω ὁποῖο, ἐφ› ἑξῆΞ δέν Τήν βλακεία»...
Μ αν Μ ἡ Μ ανοιγμα τῶν αρχειων τῆς <<<Εστι- αποτελεί μοναδική πηγή πλήρο- σεως, αποσαφήνιζοντας τις κρα- ἔχουν θέση (πό ρεπΞρ_ ) | |
Μ ας» τῶν πρώτων μεταπολεμικῶν φοριών γιά τά γεγονότα πού δι- τοῦσες ἰσορροπίες καίτίςανθελλή- ΜΜΟ Τῶν θεά-Γρων ή; · 5095 προσκυνημαΜ δεκαετιών. °Εκπλήζεις αναμένουν αδραματίσθήκαν τήν περίοδο νικές τακτικές ισχυρών δυνάμεων Τουρκία; ~ιΞ-¦-σ¦Ι μέ κυβερ_ 'Με ΠΠ? ΜΜΜ Κἔἴδ“·
Μ Μ Μ Μ Μ τούς νεώτερους αναγνώστες αλλά αὐτή, καί όχι μόνον. Ταυτοχρό- τήν συγκεκριμένη χρονική στιγμή. νήτική από τίς ναζἶ“" να μἶΙνο“ν ο! |ρἶΜΜΜάΜὡΜ καί τούς ἱστορικούς έρευνητές τῆς νως, πιστή στήν σχέση της μέ τούς αρχές Οκτωβρίου, πού να' Ο Με7αλοΞ Μο"φΤηΞ
περιόδου. Διότι, όπως γνωρίζουν,
ὅσοι έζησαν έκεῖνα τά χρόνια καί
διάβαζαν τήν «Ἑστία», πρόκειται γιά τήν έφήμερίδα ή οποία αν
ἑνός δέν «μάσήσε» τά λόγια της,
αναγνώστες, καινοτόμήσε σέ έποχές κατά τίς οποίες ὁ συμβιβασμός
αναδεικνυόταν σέ μέσον έπιβιώσεως. Δέν δίσταζε νά κατονομάζει
τόν ρόλο πού διεδραμάτιζε ὁ διε
Ἀνοίγουμε τό αρχείο τής
«Ἐστίας» κρίνοντας πώς τό ύλικό
αὐτό θά συμβάλει στίς ἱστορικές
έρευνες καί θά ένισχύσει καθοριστικά τήν προσπάθεια έζορθολογισμού τών κρίσεων πού κατατί
άρχίζει ή νέα σαιζόν, στά
ανά τήν χώρα θέατρα θά
παίζονται μόνον έργα
Τούρκων συηραφέων.
Καί από αὐτούς όμως
τής Σαουδικής Ἀραβίας,
Ἀμπντουλαζίζ αλ-Σέιχ,
τούς απεκήρυξε χνωματεύοντας ότι, ώ; σιίτες,
«δέν είναι μουσουλμάνοι», Μ, τούς χαρακτή
:5“ ι ι ι εαι υνταιοιοντενοι
Μωη α 'κ Ψ” :ἔνΞΞ8ΞἔΞΞἔεΦῳε τα" ρω)- θνης παραγων' θενται τά τελευταία χρόνια - συ- ἔοϋ::ο¦ ω οη¦ρἐφεϊ5Ξό_ ρισε «υίούς μάγων»~ανα' ί Δέν εἶχαν ακόμη σβήσει οἱ νήθως πρός λανθασμένη κατεύ- π όπωΞ απούΞ ἀναφέρΞ_ φερόμενος οτούςίεοεις της
Διαθέτοντας έμπειρους αναλυ- φλόγες πού εἶχε ανάψει ὁ τουρκι- θυνσή καί μέ αριστερόστροφες Το", Τά έργα Του; «βλά. εταιροαστρικῆΞ θρησκείας.
Ζ τές, αριστους γνώστες τής έσωτε- κός όχλος στήν Κωνσταντινούπο- σκοπιμότητες. πτουν τήν έθνική ἑνότή- η (Ποία προϋπῆρΧΞ ΟΤὁ
τα καί τήν αίσθησή συνοχής καί συσπειρώσεως
7ράν. Βεβαίως, καί ὁ ήχέτης τού 7ράν, Ἀγιατολ
| | | πρός τό κράτος». Τουλά- λάΧ ἈλίΧαμενείδἐν χάνει
Σημερα «Κυριε ΙΙρωθυπουργε...» 
τόν ὁποῖο τήν αντιλαμ- την βασιλικη ΟΙΚΟΥΞνΞία
βαΊ Μι Τό χαθω-ω; τής Σαουδικής Ἀραβίας
Μ ω 9 | ε | «σατανικό οίκοχενειακό
ΜΜΜ Ευγνωμων ο λαος ·ΜἐιαθέμαΜΜν δεν»
Προθεσμία μέχρι τέλος χρηστων του Ρεοεί›οοκ Ι χ ~
'Οκτωβρίου έχέιἡ Ἑλλα- ἔχει δημιουργηθεί ἐξ Ο Το ονομα του τραδα για' να έίσιτρόξέι τήν Μ Ψ Μ τα Μ Μ· Μ. Μ ω Μ Μ Μ Μ Μ Η Μ χο ἀφορμῆΞ ή; ἀπαγορεὑ- γουδιστοι7 Φρέντυ ΜέρέΞΞΞμαΉἔἑ Μ ΜΝ Τὸ Μ Μα ἔΜΜ"'ΤἙωἑ Μ ή ἘΜωΐ=ωἔΜ"ὺ"' *ὡ'ψὑ πως νά δημοσιευθεί μία Μονοί. Τοῦ συ7Κρ0Τή. . ' _ _ Μ Η φωτογραφία τής ἐποχῆς ματος «Οίκω», θα δοέτιι κέφαλης του Ε8Μ, κ. Ή ΜΜΜ Μ Μ ὡΜ ΜΜΜω“Μ ω¦¦¦ 'ω, ¦ω#°ῇΜὺ Τοῦ Πολέμου Τοῦ Β¦ε-Γ. θεί σέ έναν αστεροειδή
κ. Ρένκλινγκ. ΜΒ ω Ψ Μ"·Μσ'ωὴ|"Μ'""" Μ ω Ν Μ ή Μ Μ Μ Μ Μ ω ω Μ Μ νάμ. Πρόκειται γιά τήν ἐπ' εύκαιρία τής συμπλήΜ Μ το Μ ψ Μ 'α ω Μ Μ Μ Μ στη· στα· Μ Μ. ΤΘ ΦωΤ07ραΦἴα ἑνὁΞ κΟρΙ· ΜΜΕ 70 ἐτῶν ἀπό Τῆς
Ο" Μ ως' τα Μ, Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ ω Μ ἡ ΜΜψΜΜ' τσιού πού| τρέχει” νά ξε- γεννήσεως του (5 Σε"Ελληνές κατασκεύασαν αν ω Μ Μ· Μ Μ Μ" Μ ΜΝ Μ Μ Μ|”|°'" "Ν" ΜΜΜ Μ Φ“ΥΞΙ απο Την εκρηξη πΤΞμβρΙΟ“ Ι946) ΠΡΟ·
και ι·ιαρρυσιαζουν στην Π η· Μ Μ. ω Μ Ν Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ ὡΜΜΜ'Μῇ μιάς έμπρηστικής βόμ- κειται για τόν αστεροειδή
4Ε9 μη 8Π0νδΡωμ8νΟ Η .Μ ή Μ Μ Η Π Μ Μ Μ Μ τα ω ω Μ Μ μ ψ ναών". βας ναπάλμ. Οί διαχειρι- Ι7473, ὁ ὁποῖος ανέκαλύΜ ΜΜΜΜ ΜΜ.ΠΜ ωμωΜωω πιυκΜΜΜ ΜΤοι7Ρ8ωὺοοιω- φα Τό ι99ι. ἔτοςθανάἩ Μ Μ Μ "ο" Μ ω Μ ω ἡ Μ Μ ω. Μ Μ ΜΝ χόρευσαν τήν ανάρτησή, του τού τραχουδιστού.
η 2% Μ Μ Ο Μ Μ Η Μ
ΜΜΜα ΜΜΝΜΜΜ Ἡχωωτ“Μμ Μ.ΜΜαΜ “Μω““Μ"
Μ Μ Μ η" Μ Μ Ή Μ Μ ΤΜ
να έξοτιλίσέι πύραυλο Μ Μ Τα' Μ Μ Μ ἡ Μ Μ Μ Μ ω ωΜωωω ψ °Η °Εστία
μέ θέρμοτιυρη'νική κέ- ωκωωωωοῳ ΜΜωωψΜΜ Η" Μ 90 , ,
φαλη. Συνολικη καταδιῖ π Μ ω Μ Μ Μ το ω Μ Η ΝΝ Μ Μ Μ ”Μ"Μ"ϋ καθε στα!” χ Β _
5η οπο ΗΠΑ, Ρωσισ κσι ωωψωωΜ ΜωΜΜΜ Μ6ΜΜω ΝΜΜΟΜ== στήν _ __ ,ΐ:;..
ολλε<Χωρε<- Μ· ωωΜΜΜ ὡΜ Μ ΜΜωΜΜω» Μψ%Μ πό πιω ΜΝ τ/
ΜωωηΜΜ ωωωΜωωψ ΜΜωωΜΜ ϊ$ὴΉ ο Ξ <.__,Μ :ί
Η %ΜΜω ΜΜ.ΜῶΜΜω ΝὡἩΜΜήΜἔ ΜΜΜΜΜ"Μ νω“η“ΜμωωΜοω
 ω π ' Ν Μ Ν Μ Μέ κάθε ἑτήσια συνδρομή. δωρεαν ολες
Ό Ι Η 'Ο Ο' ]°θ
οί προσφορές πο(ι Μαλοιροροῦν μὲ τήν ΕΣΤΙΑ