Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγο
ί από τους πολλούς
και όΧ1τιολλό
ζ ς _ ._ η  Ο Γιώργος
  ' 7:; ἴ . " Αμβροσίου
 `  ` '  σχολιήζει
νδ | | τι Ρ < 'τι '
ς απο τους λιγους μ μ Ο Μ 3
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 73? - ΕΤΟΣ 13ο ΚΥΡΙΛΚΗ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ θ¦50 ΤΗΛ: 24410 80888
ΜμΕίιυτι
` Ώ ύ ` Ι
. μ ` ΕΡ
@ο ὲ η ο Π;) 3
"7` 7///¦ ΧΚ Ο 7//¦ Χ" 7/7/
Ο Κίνδυνος να μήν εφήμερεύει όλο το μήνα ή
παθολογική κλινική του νοσοκομείου
Καρδίτσας, λόνω έλλειΨής νιατρών
Ο Η ενοποίήσή των δύο παθολον·ικών κλινικών¦
μόνο προβλήματα δήμιούρνήσε τόσο τους ασθενείς. όσο και στους γιατρούς και νοσήλευτές
Ο Προβλήματα υπαρχουν ακόμή στήν γυναικολονική και τήν οφθαλμολονική κλινική, τήν
Μοναδα 'Ι'εχνήτού Νεφρού. ενώ ή Ψυχιατρική
αν και ενκαινιαστήκε μέχρι σήμερα στερείται
προσωπικού
π 'Ί __
σ Χ . ή χ τ Μ ΝΝ //·
ΠΔ ΜΔ 1 ω η
/ μΜῳ  Δ ή `Ν;' ' 
Ο Τα τελευταία χρόνια ο
θ Ο«Στον αέρα» 40 ΚαρΠεριφερειακός τύπος 
7 διτσιώτες που έλαβαν
ί «νοτιεήεί» ντα να
στείλουν τα παιδια τους
σε παιδικούς σταθμούς
Π ΟΛν και πήραν έγκρι
σή¦ δεν μπορούν να
νραιμουν τα παιδια τους
διότι ή δυναμικότήτα
είναι μικρότερή...
δέχεται μια ανευ προήνουμένου επίθεσή¦ ο
Λήμαρχος Στυλίδας
Λπόστολος Γκλέτσος
ζήταει τήν στήριξή των
τοπικών ΜΜΕ... Ο Σελ. ο
Ο Δειτε το ¦
Νεοχώρι ¦
Καρδίτσας και ¦
τήν λίμνή Πλα- ¦
7 στήρα από τμήλα ¦
με τον φωτονρα- ¦
φικό φακό του ¦
τ. υπαρχήνού τής ¦
αστυνομίας ¦
Γιαννή ¦
Ραχωβίτσα μέσα ¦
από ένα ι
Οοεεήα... ¦
λ .ν:ΡΜς
Ακτ>Μο η 
. Προτιμήστε τα συνεταιριστικα Ηταν/2ουΠοπγεοο-κσιυΠ88.Μ
Ἡ°·0Ἡκά Προϊόν" μας τηλ.: στη] 723υο¦ τα 24440 976
Ο κι. ι2
ἔ τι... δέωωσΜ  ἔτι. 5  Ξ ΜΜ- ΜΠε5 στο νέο εσοχή των Μαίου
' Ι χ
χ ο ) Χ τ Ι _ έ
Πιτ οτντοο1ο/ουῳου Λε Μ ω ΜΧ
1 ) ΥΠΕΥΘΥΝθΣ= ΑΝΔΡΕΑΣ ποΥΜΕτΑκΗΣ
οθλητικό5 συντόκτη5, ε|κονολήΠτη5, ηχολήΠτΠ5, υηεύθυνο5 δημοσίων σχέσεων 7
    Ιθεσσσλίυ κο'   
μιντισκο σύστήμσ πουνσλλσζα! ¦ 
 Μανωλ6κπ9-ττ Γ', υ όραμα. τ:24ι0258772, ε-Μι:ιητσ@ωωΜεωή Δπως]στήνουν.οι· 'Εκ ΓΡΑΜΜΗ.
Ο Μ κ _|_
οι!” ορ