Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η ανάπτυξη στην ατζέντα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηειἴτεηιροτίκί.ετ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευη 9 ΣεΠτεμβρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.156
Κυριάκος
Ηητσοτακης
Προεδρος
της Νέας Δημοκρατίας
Με ρικ1ί Χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας εΠιδιώκει ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
Η ανάΠτυ ξη στην ατζέντα
Ο Μάριο Ντράγκι Πιέζει τις εθνυςές κα βερν1ίσεις για φιλσαναΠτυ ξιακές Πολιτικές
σημερα στη Ν
«Ξεφουσκώνουν» αργά
τα ληξιηροθεσμα του Δημοσίου
Μόλις κατά 396 εκατ. ευρώ συρρικνώθηκαν οι
ληξιηροθεσμες οφειλές του Δημοσίου ηρος τους
ιδιώτες, καθώς, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία εξόφλησης των ηρομηθευτών, δημιουργηθηκαν και νέα
χρέη. >ί 2
Κατεβάζει ταχυτητα
ο ανεπτυγμένος κόσμος
Χαμηλώνει συνεχώς ο ηηχης των ηροσδοκιών για
την ηαγκόσμια οικονομία, καθώς ο ανεητυγμένος
κόσμος κατεβαζει ταχυτητα. Συμφωνα με τις τελευταίες εκτιμησεις του ΟΟΣΑ και παρά τις ηρόσφατες
ενθαρρυντικές ενδεΡξεις από τη Βρετανία, το Βιεχίτ
και το κλίμα αβεβαιότητας θα διατηρήσουν υπό
Πίεση τόσο τη βρετανικά οικονομία οσο και τις οικονομίες της Ευρωζώνης, με την κραταιά Γερμανία να
είναι ένα από τα μεγαλα «θυματα». >26
ΕΡΧΟΝΤΑ| ΤΑ ΠΡΩΤΑ
|'|ΡΟΤΡΑΡ|Ρ|ΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞ|Α|(ΟΥ "ΟΠΟΥ >ιο
ΑΡΟΓ|ΟΑΟΤΟΥΗΤΑ| ΠΕΝΤΕ ΧΩΡΟ'
ΥΤΕ|ΟΗΟΡ|||(ΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΕΤ'||(|ΗΑΥΗΩΗ ΑΠΟΒΑΗΤΩΗ >12
ΑΟΥ|(Α ΚΑΤΣΕΛΗ: Ο| |'|ΡΟ|(ΑΗΣΕ|Σ
ΠΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖ||(Ο ΣΥΣΤΗ|'|Α >9
Αγορά αυτοκινητου 2009 - 2016
ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΧΑΝΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ >ιι
'άκωβος“
Πάργα ωτος
αντιηρ6ε μος
της Παπαστράτος
Έμφαση
στην καινοτομία
και τις νέες
τεχνολογίες >16
Τη μερικΠ Χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, με την αφαίρεση
αΠό το δημόσιο έλλειμμα των κρατικών δαΠανών για την εκΠαίδευση
και τις εΠενδύσεις και την εΠίδειξη
μεγαλύτερης ελαστικότητας Προς τις
Χώρες Που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό Προσφύγων εΠιδιώκει ο Πρόεδρος
της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην
ΠροσΠάθειά του να τονώσει την αναιμικΠ οικονομία της Ευρωζώνης και
να αλλάξει το βαρύ κλίμα Που εΠικρατεί λόγω των ανησυΧιών σΧετικά
με το ΒτεΧίτ. Παράλληλα, ο Πρόεδρος
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι άφησε ανοικτό το ενδεΧόμενο Παράτασης του
Προγράμματος ομολόγων Πέραν της
καταληκτικης ημερομηνίας του Μαρτίου 2017, όμως το γεγονός Πως η
ΕΚΤ υΠοβάθμισε οριακά τις Προβλέψεις για την ανάΠτυξη και τον Πληθωρισμό την εΠόμενη Χρονιά ανάγκασε τον Ευ ρωΠαίο κεντρικό τραΠεζίτη να ασκησει Περισσότερες Πιέσεις Προς τις εθνικές κυβερνησεις,
καλώντας τις αφενός μεν να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά ταυτόΧρονα να υιοθετησουν φιλοαναΠτυξιακές Πολιτικές αυξάνοντας τις δημόσιες δαΠάνες σε
έργα υΠοδομών - έμμεσα υΠονοώντας τη Γερμανία. >Ζ, 3
Μάριο Ντρ@κι
Ζητεί αΠό τα κράτημέλη της Ε.Ε. να εΠιταΧύνουν την εφαρμογη
όλων των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων,
αλλά και να συ ξΠσουν
τις δημόσιες
δαΠάνες
σε έργα υΠοδομών.
Ζαν Κλοντ Γισυνκερ
Εξετάζει Παρεμβάσεις
οι οΠοίες θα τονώσουν
τις εΠενδυτικές ροές
σε μια Πε ρίσδο
εΠιβράδυνσης
της ανάΠτυξης
στην ΕΕ. εξαιτίας
του Προσφυγικού
και του Β1·εΧ1τ.
[ΔΟΥ]
ΥΠέρβαση
στόΧων
σε εισΠ ράξεις
ΣτοιΧεία, αΠό τα οΠοία ΠροκύΠτει ότι οι εισΠράξεις ΦΠΑ
Που ΠραγματοΠοίησαν τον Ιούλιο οι 118 ΔΟΥ της Χώρας και
τα Ζ Ελεγκτικό Κέντρα υΠερέβησαν τον οτόΧο Που είΧε τεθεί
με τον κρατικό Πρού Πολογισμό
κατά 79,6 εκατ. ευρώ η κατά
'7,7% έΧουν στη διάθεση τους
οι υΠηρεσίες της Γενικης Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Τα
στοιΧεία αυτά αξιοΠοιούνται
ηδη αΠό την κυβέρνηση για να
υΠοστΠριΧθεί ότι τα φορολογικά έσοδα κινούνται σταθερά Πάνω αΠό τις Προβλέψεις του ΠροϋΠολογισμού κι ότι δεν υΠάρΧει κανένας κίνδυνος υστέρησης και ενεργοΠοίησης του «δημοσιονομικού κόφτη». >1 1
['οαάε|ιοΝε] Αρνητικά τα μηνύματα αΠό το εξωτερικό για το σΧέδισ εξόδου της Χώρας στις αγορές
Οι εΠενδυτές αΠσστρέτρσντάι την Ελλάδα
Την ώρα Που η ελληνικη κυ βέρνηοη
φέρεται να Προωθεί οΧέδιο «δοκιμαστικΠς» εξόδου στις αγορές και οι ελληνικές τράΠεζες Παρελαύνουν σε μια
σειρά τοεά5ηονν8 στο εξωτερικό Προκειμένου να Προσελκύσουν εΠενδυτές, οι ξένοι αναλυτές βλέΠουν την όλη
ΠροσΠάθεια έως και σαν... ανέκδοτο.
Χαρακτηριστικό είναι Χθεσινό δημοσίευμα του ΒΙοοηιρετἔ, Που εΠί της
ουσίας ειρωνεύεται τις διαρροές της
κυβέρνησης για μικρη έκδοση ομολόγων, ενώ και τα μηνύματα αΠό τους
ξένους εΠενδυτές αΠό το Πρόσφατο
τοεάεΙιονν της Η8ΒΩ δείΧνουν τη σαφη αΠόσταση τους αΠό οΠοιονδηΠοτε ελληνικό τίτλο. >4
Μικρά αποκλιμάκωση της ανεργίας
26 ο--ο-**
Ποσοστά ανεργίας (%) 2015
|αν. Φεβ. Μάρ. Δημ. για. Μαν. |ούλ Αύγ. Σε". Οκτ. Νοέ. Δεκ |αν. Φεβ. Ματ Ληρ. Μάι. |ουν.
2016 Η
[ομαδικές αηολυσεις]
ΑΠόφαση
καταλύτης
Καταλυτικές θα είναι οι εΠιΠτώσεις στις εργασιακές οΧέσεις,
εφόσον το ευ ρωδικαοτηριο δεΧτεί την εισηγηση του γενικού
εισαγγελέα, ο οΠοίος Πριν αΠό
δύο μηνες έκρινε ασύμβατη με
το ευρωΠαϊκό δίκαιο την υΠοΧρέωση Πις διοικητικΠς έγκρισης των ομαδικών αΠολύσεων
αΠό το υΠ. Εργασίας. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα