Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Με τι κριτήρια ειιὲλεξε τον
_ Ρ Μαϊστόροβιτς ο ΜΠαγεβιτς
||Μ|Ι·|')|^ Ι :|ι·|-Μ|Η·ΙΜΜ.;  Δ
'/||·^Ξ 'Ι||||Ι^|ῖΙ| Ι ·Ι·|'| Η ΡΙΑ/ι
Β στα
. , - :Ο
ιιΛι·Λ;κι Υ||'· - Λι· ·ι›γΛΛωγ ΜΝ. η ζ ν; Ζ? λ.”
›ιιιι·Μιιι·ιωγ.·ωι“ - ιιΜιι '.ΗΙΞ· η“>;ῦ· ,
7. ν . ι'_ 7._τ[' ν ι
7' ΔΑ “χ ' Ί 7 ' 'ΑΔ' η · ι ι ·
Ί' Ί· "Δ Λ_ $ἰ· ' 'έ Ε· ·
ἰ' γ ' 'ΥΓ ·$ἰ'ἔ 7 Δ
“ 'όἶΔὁοκὡη δοκιμασία” κι `
ῖΞἑΜΜΨΜΨ Ψ , Ψ
”ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ “ “
ειιιΧε·ρημα θγ|8'ῳ
οικου
Με μὲ»
·   ° > . | ο .
    _  Ετο¦μαζουν γεν·κἔἐΐ'ε: χτίσιμο Πιερ
απου» στην Ελλ(Ι θαλάσσ|Ου ειιιιο
στην Αθήνα και παρα
. ι'τιι...
κεντρο" σϊην  Ι Σω. 4.8
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥ“ ι' '(0 ΓΙΑ... ΠΑΝ Ε Δ Ο ι ' ·
 ¦ . ν .
Ξ; Ι | ι ' Π Ρ Β Ανηωικιη Πω( “Η νιι“
Δ Δ ΜΜΜ ιη θα Η: Μι·Μ·ιν
· · · . · -- Τ ΡΗ «ΑΠΕ|^ΠγΝ»   
μια τηιι[3ωΝηιω
· Μι· ΜΗΝ Μην
- ΓιΜι?¦ων μ: κι μια νιωμω
Ι μη Η” Η Μ·ιρινιιι·η
Η: Γι! |μ_ Η Υ ιι:  Δ· ιι “Γ  ΠΑΟΚ Σεῆ.7 ι < ¦ - ε “ΜΜΜ Σεῆ.9 :ι -  Μη
-μ .μ ι: σι ο; Ι · | | :ε.ἑ.*“,· ν
στα τιιι.“ιωω Τ|νΡζε| Την ' · ' ^ ΜΜΜ Ποκερ ^ “ ^
 τον Τζιμπουρ “ ' σνονεωση του ' '