Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ιιτιις: ο. ΝικοΗο'ι'6ιις
Χ το ταιρι του πονοοπνοιτου το· του πως “ως
- π του. τπν πρῶτο 0ο” που ιπποπκε νο
συκωτι το κοΟπκσντο τπς ο Η ντο υποοπιτροππ τπς ΚΕΔ του" στο ·υυγοιο· τους
' οντπι00μπτους προς τις συγκεκριμένος
ομοας Μικράς ο Δεν τους οριο· στο
ΜΜΜ τπς ως σγ"ιστικπς τπς Σουπ·ρ ~
1 Μπος. οπος είχον τπτποτι οι Μαιας ν
' τους μεσο Μπους.” πριν οπο πως πμερτςι
ΠΔΠ"Πῖ
ΜΜΜ" οπο τους οριομους ο τους
:ποσα ιπτιροιω. ο ·πτΕονορος
πρττοπουπος πρικοπ·ν›. ο πνορτος
ιιοππος ΜΜΜ. ο Απεεονορος
οπμπτροπουπος ι”ιἀτιοσςι τοι
ο 'σοππς Μπάκος ιΡΜμνουι ο
τον ιδιο τυτπ σο το· το· ο Σκυρος
ΜΜΜ ικο·οποςι. οππο ουν έχει
πιροσιι το ογονιοτικο το”
στο ΜΜΜ» του σντιπροέορου
κοι νομικού συμβουιιου τος οπο
σουμπισκος. σοπορον ι·ιππιιικον:
·° Κ.
εισσγγεΜσς
στον ειοιιγιισιι
του γισ προσωρινή
κρστποπ του κ.
Μορινσκπ νομιζω
ότι κάνει ενο
νομικο
ᾶΠ"°Ι·
ο· ο.τι Μ ΜΜΜ -οι ποιοσρκΜς επιτροπ·ς τπς
οπυμΜου που σου". οντος μτΜτπυον το κανεισ
·πιροππ ποιοορτ·πς Μος τπς οικογρσοιος ιποοιομο Πορτο.
γΜτσι μονο ς . στοιττΜσΜς Μος τοι πιο πιω" που Μπιτ" οτι
ΜΜΜ ΜΕ ότι μόνο οπο τον οπυμπιοκο κοι οπο
τΜς το· Μοτο.” τις τπππνιΝς ποοοσΟσιρικος
ορμπν··ςι το" πως τπ- ορ·ς. Μπι το· οπο τον πονοοπως. Μ τπν υπομονιι νο που. τοι καπως" στο συμποΜΜΜ τπν πιω οιο- που" ότι αν υποοτουν τοσοΜΜπ τπς υποΩοπς Μ Μις "κοκ που νο στοιτις ως ΜΜΜ ως κο· πιο“τουν τπν εμπποκπ του
αν προ·σινουν ο· ΜΜΜ υπυμπιοκου το· του κ. Μορινοκπ
ποιοι· οποιοι πιο" Μ ο· ·ντρντι·ς που πικαπ· ι·
ουΜρον οπο συτο· Ηιρογῶγπσπ σγῶνο·
Φον μποροι νο ΜΜΜ" σποοκι8ις κτιρτιγόγπσπς ογὐνο το υποτιτου" οιοιτπτικο που· οισισιτών. οπος προκυποουν οπο τπν ποροκοΜοποπ τον ιι" του ογὐνο οπο τον ΜΜ ο ο κ. Ησρινοκπς. τοι
'Η .ιο οποιος
τον ' ι του
μονκο ουν Μι τπν σποιτοιιμονπ γνώσπ γιο οτΜογποπ
σκοπών· οτι ο· ουγκεκοιμ·νους Μονος υπιιρ8ιν
οιοιτποτο Μπι πού ο" μπορουν η οποττπουν
κοιταω ο· κσνένο ΜΜΜ οργσνο. που· πως"
ο· μιο ποινικπ Μικοοιο· `
°ΛΝ ιι σΜΜυΕ·ι το· ΜΜΜ' ι·ιΛινινικσν
στο ΙΜΙΑ· το ο Ποσο" ο 6ΞΜ·ι£ ΣιΝΜ0Μσ'
ΑΠΟ το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ Η ΠΡΩΗΝ"
ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΣΚΑΛ0Π0ΥΛ0Υ
9 , ΠΜ
Σ|ΔΝΡ°Π°'Π°Ι
των σντιποοο
ο Μονος @Μο
ιοτσπροτιοςι.
ο οποιος το· κυριΞοι πωσ· ποπ· μπιτς
Ο τπς ο". οριστπη
στο εντος εορος
πωπω τπς μ· τπν
Ξον·π ο Τπν προογουωνπ σγωνιοτιιοι
ποριοοο οιπυουντ
οτπν πρτΜρο το Αεκ
- ππστονιος ιτ-οι.
κσνοντος Μου
Μ υπερ τον
γππ·οουτ·ν
ο πως τιοΜπουπος Μτκσνιισου›
το οιοιτπτ·υοτι το
μστς ΜΜιαος πονοοπνοΙκος ο
ο Μονος Μο· το·
ορισττι ξονο στο
πως “ως ποικνιοι
τον -πρσσινον- με
τον πωπω· γιο τπν
·ιπ ΜΜΜ" του
ατινου πωπω·μοτος που απο·
τον οΜοπι
Η· 'ΠΠ'οκ“π ιοΜμιποτα - κυριοι. μεσουοιο τρων. ΜΜΜ
ο Γιοννπς Μπουτικ
οπο τον
ΑΜΠ-ο Μπορω(
του ΜΑ ΙΕΡΕ'ΕΤ|
στι· ΙΜ ο
ο Μονος. πως
ο οπυμπισκος στις
το” καει μ· το
Μ· το· ο ΜΜΜ'κος υποο€ιοτοι στις
“ιι/ιο το 2ΜΜς
Μουν" ο Μέχρι τις
το”. οτπν κσι γινΜι
π “τους Μ ο' γύρου
γ· Η πωωοππμ.
οπυμπΜς κοι Μο το
ω". πως" πωπω
Μις ως. Μο
ΜΜΜ κο· οι ουο
ογοντς τους στπν
τυροπιγκο (ιο/ιι στο
Μια ο” στο που
Μις στπ υπ σγ·νιοτ·ιι τπς οι ιτυππιο ιΞ/·ιο.
οπου ο Μόνος πιω" 0ο οιΜι τον κυρ-οι των) π τπ Μυτορσ Μπι π πρότπ μονομοκπι ΜΜΜ-ου · πονο0πνοικου στο ΜΜΜ
ο ΜΜΜ" με τπν άνυρΕπ τπς ευροπιγΜις
ιι προτκ πτοιιιττικιι
ιωοι: Μυριο - κυμπ.
Μουν ποτού' 
κι. Με - ΜΜΜ.
Ο Η" ¦"ΛΠ·'Μ ιοοτσι κσι οι ΜΝ.
τος Μ τροπος ΜΒΜ στι· Μινιι
Μου. που έγινε στο ΜωπΜω ωροπος κοι
του υφυπουργοιι ΜΜΜ απο” κοντονιι
Ϊ“τπιοττιι υπο νπιιι·ττττ
'πππποππι
οι τκπσγες στον Ξπο ων
0ο γινουν τυπικο τον ιπ οπτορριου. οπου στο του· του
ιοιου μονο ο 'εξι Ξνώοτις τπς
.σγτιποπιτ·υσπς· πέτυχα τπν
Μυσττ ρποπ τον σρτσιροσὺν. “Μ απο" προσουγιι που £κσνον στο πισιτπτικο πικοοτπριο επιποποὑ
μτντς ότι αν τι" οποτε'
πωπω επιτροπιι
ΜροιτιιοπΜν τους οπο ΗΜ
τπς εωπτπΜς Επιτροπής
τπς σμοοπονοιος πονττ ιΤο- Η” Με Με” Η
πωπω; Μπρουκ. ΠΜ· πιο· Απο πιπ τα οι
πως. οικονομι·ιις ΚοοοιΒ· ΜΒΝΕ' ο Μπιτ” γιο
πιοπς› οΜκομτνοι οτπν πεοι- γ" φαω·- πιο οτ
οπμπ ·κορτσ Ντικ· · Ἡ πιο" ω τιι μοτοτκπ
ιοιο σνομεν·τοι γο προς" Μ" ως. Μ α ο"
οπμτρο ο ΜΜΜ τυο ΞΜ Μι μπω! νο τον
Γιωργος Πιστζιτπς. ωστε το ΜΜΜ ατομο τοι στον
μπν κπρυτο·ι έκπτωτος ιι· οΜΜμοι ο Μ
οιοπιστωτικιι προτπ του γτ- Μ οι αυτος τπς
που γωνιά· ΒΕΜΠΟ', Μος Μι νο που·
- οικου οπωοοπ οπο
τον “
ο ΔΗΜ"πιο ΔΠιιιιτ·ιον ἔ .
ιοεπ. οι
Π"""Ι|° Ο(Ίι<|| Ί'Ι
πω γιο το ουσ ορΜΜνΜ ΜΜΜ
ΕΠΟ! οπνιοι ¦Υ¦'|'||Μ|Τ°¦π
Με μιο Μου οκππριι ονοκοινωοπ
ιι “ΒΥΡΑ 7· ποιρνει θεοι· γισ τις εεε
Π'ξ8|ς των Ἐ£ῇ£"¦°'ω' πμερῶν
·ο πως” οικω τοι σο που· Μ ενομτνοι τοι
ουνοτο5 ο ·σντεΒου γιο τπν κυριοκιι Μουν
οι οργονομτνοι πως· του οουπου. τονΜσς
πος το ΜΜΜ· Μος ποντοι το οσων- ο
ποριοςομοοττ οτι το ονοιιοτο τον προτογονιστὡν
ουτπς τπς ιστοριος αν 0ο το Ετκοοουμτ ποτε·
κιτ" Η' ΕΜΠ" "Μο"ΩΠΠ°" Β
τ·ιιπικο πωπω" ο οι τα _
του οπουπιοκου συγκοτοΜγογτοι στις ι
6 τοπικα του ·ΜπνιΜ προωιιοτος Μ με τπν ιστοοΜιοσ . Ι
Μοτο!" Μοτο τπν οπουπ του
ΜΜΜ που μου μ· ΜΜΜ”
ΓρσΦει ο ΓΙΩΡΓΟ: ΧΑΛΑΣ ισεῆιοσ Η!
ιι° "ΚΙΝ"
ΕΙΠΑ' Ο, Ϊ' 3
ΕΨΑΧΝΕυ '~
ο πωπω: του Μοιπυνο παρον κόστος
Νεος σντιμττὐπιοτ
πως τον οπυμπιο- το
το τσι σκισγροΜι “
τον πουποιππ·Μο Ρ
Αμεριτονο τον
ηριιοροπτυκον·
|'| ΡΩΤ°Σ
ο οινκπιπκοτ
¦'||Π¦ΡΩ¦¦ Τ""
=οΜ==ί-=“# ονε0· γιο το οικο°Ψ .' στικο ατομο" που
==β_%°Μ= έχουν προκυ·ει ο κο·
κι ομσοο π - πιοκ ο συνοκιςει νο Βρισκττσι
'π τοπ ομσοο τι· ο·- οτ ονοικτπ γρομμπ με
Ἡ.':2:::Ἡ ι“ν;Μ:Ἡ;“ς
οπου ο ο υτ τγσν
Ἡἔ=·ἶ%= Χθες ”6ου οι 'ι8ιροιώπ πιο τοι· τες. ·οπσντωντος- σε
οπμοσιτυμστο που
αοποκοΜπτουν· τνοιοστο" τπς οπο· γιο
τις τεπτυτοι8ς
. εΕεπιΞοιςι
κ χ .
οπου ουκ" κτ τιι
· οποιο ο ο νεος οπυμπιοτος
οποκοπυπτετοι οικου ο κοι το μοτς τπς
Κυριοκπς με τπ 'όρου σου το πρῶτο
τον" οπο το επομτνο ογονιοτικο
μοντεπο τον προτοοππτών ο πωπω·
τις μ·τσγροΜς ο που” Μπεν". που
τους τα γιο που” Μο οΜκππρπ
τπν ομοοο στπ ΜΜΜ του
'""¦'·' '"'”¦' ο Ο πορτογσ·ος ττκνικος Μι κρονο συμμκτοΜς
οπο το πρότο μοτς στον πορογουσνο
ο”. Μπουτικ νο τον Μπα στο απο· ο
Ανοικτή στομπ τοι π ΜΜΜ του στπν
πιο" οντιτου Ντέγ- ο ΜΜΜ ομως
ο· πρότπ οπσπ τινα ο ΝιγποιονΝ
ο" ω ο· Νικο· ο ττπν.“ ΜΝ τπς
_ Δ ι ¦ ιτοοος κοστος. κοριν τοι ΜΜΜ ο
ι .α ' Μάρτιν· τους στο και· ο 'πόντο σοι
τω οπος τπς τούρκος ο τους
τι" μος' οτις οοκπσ·ις πικαπ που
οποκππρὑνοντον με τπν Μποπ
του ΜΜΜ οτπν ΜΜΜ πορΜιι
.7 η '"Τ|¦¦| ω οπο"
πιο ο· πΜνΜ'
Μος: ο Διοπντιιι ΜΜΜ ιεπι6ο κι
Εκει πονπτυτι και τα.. πιο '
ΜΕΝ ο 'οσο στο πιμσνι στν
πετρα τον πρῶτο ΜΜΜ
°';° οτο προτοοππμο. προ:" · ¦ΜΝΜ με Χοροσ" ποπυ μτ το ππσνο
ἐν "ο" ω.” τους γιο τπν πρεμιερο του
"| °Μρ Μυροπο Λιγκ Ποιο εκτος με
τιι Γιουνγκ ΜΜΜ
Η"'"“η °' ΚΛΗΡΩ=¦'¦
ΤΩ" "Ε'Ρ||ΚΩ" ΠΡΩῖΠ°|ΗΠ|ῖΩΝ
ιι ο· κστπγορω Μινι· το τοτροΜυΜο των· το μ· Μ
ΜΜΜ πιο/ιο· εττινοον π ο' τοι π ι- ο ΜΜντικο κπΜΜ οπο
τπ Μινι· ΜΜΜ που όγκο στο :το τσι ως οι ΜτΜτ
ιουοομιπους πο' τοι π Π'. ΜΜΜ π Γ' κοτπγοριοι στπΜΜ ο
ο το ·πορύν· σου" το· ο πΜρος τπς Μ!" 'Μος ΑΝΝ-κ.
γιο ΜΜΜ μοτοπνσοροροΜυμοτισμοτου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα