Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ΚΟΣ υ|".|'·ἰ|·(Ε|ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ | |
| ) Ι Ι Ι
ς ό |
Δ ι |
| Δ Δ
' Η · 1 Ι 'έ Ε _' η' : ·
ί 4 η' Ο = 'Μι : |. Η ΔΔ- [1
η ηη 3 'Ι "Αμ Ἡ" “ΗΗΕ Η ΔΗ·
Ε 3 Ἡμ1 Π
Ε _¦ 8  π.κΩΝΣτΑΝτ·Ν·ΔΗΣ Ξ
 ,ζ ' "ΜΜΜ Ι
,ι Ϊ.” δ σ Μ |°ΜΕ ί _
ΧΧ¦ “ Ύ ΐ ι Δ Δ
η· ` ' Ϊ 'ι Ι | | ι | Π Ν
 τ.κογΒοπογΛοΣ Ί Χ Λ' Ε
. ι ΕΜΠ ως ϊ”πΜκΜ ' ' ' " ο
ν· _ ~ . · ΜΒΝ°ΔΡ°"°Σ ΚΔ' Φεῖ°Σ
Μ! ν Ξ 'Μ ΜΒΜ· Ξ» _ ΠΑΠΙ” ΚΛΕΜΜΕΝΗ “πωγκΑΜΜ0Σ '
Ξοχ·κ0
ΠΑΝ|ΣΧΥΡΠΣ ΚΑ| ΠΑΝΕΤΠ|Μ0Σ ΝΑ ΠΑΡΕ' ΞΑΝΑ ΤΑ ΣΚΠΠΤΠΑ Π ΠΑΝΑΒΠΝΑ-|.ΚΠΣ 8||ΡΕΠΡΠΠΠ8, ΚΑΤΕΒΑ|ΝΕ| ΑΠ!! "ΠΠΣ ΣΤ0 Ε
Γ|Α ΝΑ ΑΠ0ΔΕ'ΞΕ| ΠΠ" ΟΣΦΠ ΠΠΣ ΗΤΑΝ. ΕΝΑ' ΚΑ Η" ΕΛΑΠΝ|κΠΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΕ:: Μ: Με: η:::ΕιιυΙΜ““
 σέ» 3%;; ια πω.  . Με
Εῖ0|ΜΑΖ›Ε| ΠΑ Το ΕΛΑΠΝΠ(Π ΠΡΠΤΑΠΛΠΜΑ 0 ΣΤΡΑΜΑΤΣ0Ν' `
“ @Η  Ε 3: “ · @ΜΕΝ · Ε 7 “Μέ
<ΕΜΞΜἩΜΕἶΝέδ·οΜΔωτΜωωΜΜΤΝ@ἐΜ Μ.· Μ@πΜο Μαρ Ἡ,
γ .Σο η η Αχ Ε
|'=`·
 Μέ .3 ἰΆ·¦_Ξ 
 ΚΥΡ'ΑΡΧΠ_
8 Ι =-  ἡ·ΚΑΠΟ0ΛΚΑἑθΜΕΜ'ΞΕΣΕΧΡΩ@ΕΒΒ!Λ9ν`κ“Τ- · κ· 5 
μ . ' ι· `τ '- ` _ (έ _ Δ' γ "7  
 Β Ϊ_°7 .ῖἱΓπ| _-Ξ:Β__-- 8- Μέ έ·^ ~ · έ? εἴ Ξ κι' : 1 1 
,Ι  ϊ “ 7 μῇ_]ἑὲ¦ Ξ Ι =.|. Απ.=' ,-:`·γ
Ο ῦ “ ω ΑἔῆΡλΪΜδῇΜΜΕΜΜΜΕ Α " Η Ρ ' “ “Ι ' Ε:
¦ λε · 'ή “ .- Κ ι:νΑ7_`_.¦- ν· . .
 · Ε Ξ! “ ϊ· Ἡ ΜΠ@π·ἐω > “ 'ΑΑ 3Ϊ;έ
ΙΡ - _- Ἡ · _ , · ·. ' ` π ν;Δ ` :ος β ΕΠ. .Ύ
· Ο 4 έ ' ·Ἑ ^
ΜΕΓΑ!! ΜΜΜ Μ· Η “ω ΕΜ ω ΔΕ+ΜωΜ Η Μι. ΕΟ ΜΜΜ ΕιοΝγΜο ω
> Ε ή › έ· | 4 ' .· ` _ > Π _ Ε 'Ω · ν < ΖΑΝ Μ· " Ε · 7 Ε : Η
ο ΕΥΧΑΡ'ΠΠ ΜΜΕ ΠΕΑ ΒΕΛΠΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΜΝ ΔΕΜΕΝΗ Δω
ΣΕ ΕΝΑ ΜΜΟ ΕΝοετ0 ΓΕΜΑΤΟ ΜΕΣ Με Δω·ΕΡοΕΕυ. ΠΜ ΜΝ 30 ΙΟ ΜΒΜ η ΕΕηΙΕΜΕΜυγ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα