Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
09-00-20]8 Ο
Μ ουσια»
Μ λ Μ
Μ λ Μ
09184974)
μαρια»
ΕΣΤΙΑ
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές
κυρίως στα δυτικα καί βόρεια. Άνεμοι στα
ανατολικα βορειοανατολικοί 3 μέ 5 μπωφόρ. 4
στα δυτικα νοτιοανατολικοί καί στα νότια
βορειοδυτικοί. <Η θερμοκρασία έως Ζ9β.
Παρασκευή 9Σεπτεμβρἰσυ 2016
"ωακείμ καί'Ἀννης τών θεσπατόρων. Σεβηριανσυ μαρτυρσς
Σελήνης Πρώτο Τέταρτο
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.02' - Δυσις 7.42'
Αριθμ. φύλ. 40548 | Τιμή ].50 €
Ἐρατσσθενσυς ι,τ.κ. ]]θ 85. Ἀθήναι. ιηίο@εειι8ηεννε.ατ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400. Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482. Συνδρομες: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
5 Ι 5 |
Ανταπατεε νοχυρωτη
υψ0υς 11 δις Ε | Ε |
ΜωΜω,“τΜΜΜ η μ0σ ια Ό' γεια
ΜΜώΜψΜΜΜ
ἡ Μ ω α ὁ Ι Ι 5 ο Ι Ι Ι
Μ ε Ν
ζ ° *Μη ΜΝ Υπαρκτος κινδυνος επιδημιών απο τους μεταναστες
ΜΝ ὡΜΜΒΜΝ ΜώΜ Μ Μ
#ύΜὡΜω Η *Μωαβ καθημερινα Είναι χαρακτηριστι- ~'|Εντασις καί πανικός έπικραΜή πλεον και εξόχως επειγοντα ειναι κο οτι. ενω απο το 1974 η ελονο- τει στην συμπρωτευουσα μετατην
τα περιστατικα λοιμωδών ασθε- σία εἶχε έκριζωθεῖ από τήν χώρα έζέτασή έργαζομένων σέ νοσοκοΜ ώ Μ ὁ Ε ΤΜ ω Μ ή” νεῶν πού ἑξαπλώνονται στόν πλη- καί ή Έλλαδα χαρακτή ριζόταν ως μεῖο τής Θεσσαλονίκη ς. οἱ Ι 5 έκ
ω Μ* ω.  Μ θυσμό τής 'Ελλαδος. Κύρια πηγή «ἑλεύθερη ἑλ0ν0σίας»¦ μέχρι τίς τών ὁποίων εύρέθήσαν θετικοί
Μ:Μ Μ Μ Μ Μ τους οἱ μετανάστες καί οἱ πρόσφυ. 31 Αύγούστου φέτος έχουν κατα- στήν επικίνδυνη ασθένεια.
ω · Μ ἡ Μ Μ ε ό ι όνον από τ 'ν Συ ία αλλα ΥβαΦεἶ στὴν χώρα μας 73 Κρούσμα· ¦ ι ι ι - ¦
Μ Ύ Ξ χ μ η ρ = 7 Η Ελλ
ως ή' Μ Μ Μ ι “Μ και ἀπό τὰ ω ως. Πακιστάν καί τα. °Εζ αὐτῶν τα 69 ειναι εἰσαγόμε- . ¦ ας° ἶτην ΡαΡο“σ9 Φαβ η
ΜΜΜ τοῦ ἈΦγανιστἀν. να. ὁριζόμενα ως τέτοια μέ κριτή- σΠ= ευρἔσκἶται ανοχυρΨἶη αλοιΜ Μ ή ψΜΜ > | Η ξ ξ Ι ρω τό ἱστορικό πρόσφατου ταἔιδι_ μωδεις ασθένειες. Χωρις ενήμερωΜ.ώΜἡ Μ ΜΜΜ Ασθενειες οπως η ήπατιτιδα ώ σέ ώ ὅπου ἑνδ ϊ ἑλΩνοσω. ση. χωρις εμβολια. χωρις περιοριΜἡ Μ ΜκΜΜΜ Α ή ελονοσία καί ή φυματίωση χ ρα ημε στικα μέτρα προστασίας οἱ έπιδήῆΜὡ ύστερα από πολλές δεκαετίες έπα- γ Ἀντιστ9ίχωΞ ὲλἀχ]σΕα Ζ4ωΡα μίες θα έζαπλωθούν ανεξέλεγκτα.
Μ .·“°¦ Μ .Μη π”Μ° Μ ὁ νεμφανίζονται στήν χώρα. ῦΕπίσή- εχουν παρελθει από την εγγραφη . ι ¦
ῆ κ μες ανακοινώσεις από τόν°Ιατρικό «κραυγή» ἀπογνώσεωΞ καί ἀγω' οιΗωξεις ασθἶ”ιἶς ξεχαΤΜ ω Μ “Μ μ ψ Μ Η* Σύλλογο Ἀθηνῶν πρό έλαχίστων νίας τῆς Περιφερείας Βορείου σμενες απο δεκαετιες θα «ξαναΜ Μ ΜΑ Μ” Μ ¦ ι , 7 ι ι - Α· Ι ι ' :χ ι . χτυπήσουν» τήν θύρα των οἰκιών
.ή ήμερων κρουουν τον κωδωνα του ιγαιου για την μεγα η συχνωη ι . ι . .¦ ΜΜΜ χ.Μωω Μ·Μ , ° ¦ ι ¦ . , κ ι ξ Ι δ Α ι των Ελλήνων. και. οσο κινουνται
ω κινδυνου: «Δεν υπαρχουν εμβολια τα ρουσματων ηπατ"ι ας που ¦ 3 . ¦ ¦ ¦ ι
ὁΜΜΜ ΜΜν 'ΠΜ Υιἀσ0βαραλιοιμώδη νοσήματα στὰ αποκαλύπτονται στα κέντρα φι- Οι ἶἔ ΑσιαΞ μεΈαΥασΤεΞ= θθ εζήΜ κέντρα ὑποδομῆς μεταναστῶν[ 1 λιοζενίας καί στα ὁποῖα δέν ύπαρ- πλωνΟνΤαι· Το αμαρτωλο Τρι·
Μ ΜΜ- ΜθώΜ χουν διαθέσιμα Φωλια. Περι- γωνο τών<Υπουργειου Μετανα Μ' »Μαλιστα τό ύπουργεῖοἱΥγεί- στατικό ἡπατίτιδας Α κατεγρἀφη στεύσεως. Ύπουργείου ἱΥγείας
“ΤΜ ΜΡ ωἄ $= ας νίπτει τας χείρας του καί στέλ- καί σέ Ι3χρονο παιδί. μέλος ὁκτα. καί Δικτύων ΜΚΟ θα φέρει ακεω ω'Ν ἡ'Μ νειτίςτοπικές αρχες στίς ΜΚΟγια μελοῦς οἱκογενείας μεταναστών ραία τήν εύθύνή για τό έγκλημα
ΜΜ` ὸΜΜ· να προμήθευθεῖ». Ἀμήχανία έκδή- στήνἈργολίδα. τό ὁποῖο διαμένει πού συντελείται σέ βαρος τών
ΜΜΜωω ΠΜ λώνει σχετικα καί τό αρμόδιο για πλέον στήν Ἀθήνα σέ οἰκία τού Ἑλλήνων. αλλα καί τών ἴδιων
 Μ τήν αντιμετώπισή τών επιδημιών Δήμου Ἀθηναίων. τών προσφύγων.
Μ αν ή Με] ώ Μ Μ
Μ Η ώ Μ ω ω Μ
ΜΜΜ Μ ΜΜΜ ε ε | 5 | |
άΜ““Μ“ Η Ελλ π τ λ
ὴΜάχ·ωΜὑ:ΜΜ ε 'Ι ε 
η Μ ΜΜΜ !
ΜΜ6ΜΜΜΜΜ κινειται ιπ ωματικα
Η Μ ων Μ ὁ κ. | ~ ~ Ι Ω # ~ |
ΤΜ ω “με ή· “Η Συνοδός των Ἀθηνων και η Διασκεψις της Ροδου
ΜΝ· ΜΜωΜΜ
Μ Μ Μ. Μ ω αν ΣΗΜΕΡΑ πραγματοποιείται στήν ῦΙορδανία. τόν Λίβανο. τήν Λιβύη τε δημιουργεί έρωτήματα ή ταυτόΦ Μ Μ Μ ώΜω Μ Ἀθήναή Σύνοδος τών μεσογειακών καί τήν Τυνησία. χρονή διεξαγωγή των δύο ΣυνόΜΜΜΜ ΜώΜΜ Η θα χωρών τής ΕΕ. τήν οποία συνεκα- .Η ι .λ ¦ δων. Ἀντιπαρερχόμενοι ὅμως τό
ώ¦ ¦ Β" &ὁ|" ¦ ώ λ .Ἀλ¦ἔ Τ . Μ ¦ ανα ηψιςτετοιων πρωτο- ε . . θ. . .
ἔἶε9 ε ης σιπΡας' Παω)! βουλιών είναι επιβεβλημένη δε- σἙΊμἶΨ αυτα .α υπογραμμίσουμε
 οι ηγετες τής Γαλλιας. τήςῦΙταλι- δομἐνου τοῦ γεωπολιτικοῦ ρόλου τήν αναγκη για πραγματικες προΜ Με ας. τής Πορτογαλίας. τής Κύπρου. . ι ε ¦ . ¦ ¦ τασεις συνεργασιών καί διαδικαΜ ε ¦ . . , . που. εκ της θεσεως της. πρεπει να ι . , ¦ ¦ ¦ . ι
αν ΜΝ της Μαλτας. καθως και εκπροσω- ι ε ¦ . ¦ . ι τ ε 3 ¦ σιων και οχι για απλα ευχολογια.
πο τ~ κυβε ν 'σε τ~ <Ισπανί- ασκειη ΠΜ) καιτον οποιο ενω· ὅπω συν ' θω ίνεται σέ ΣυνόΣ0 'Μ Μ Μ Μ Μ Μ" α:Ἀ:Ξ χθές ΡἔοἙ)αγμΜο_ τε δείχνρυμε να λήσμονούμε.°Επί- δουἑπολιἔκῶΞ ἔγετῶν τίς ὁποῖες
ΜωΜωωΜθ ί ε ¦ τ ι . σης. θα ήταν σκόπιμο να διεξαγο- ¦ , ¦ ¦ .
ΜΤΜΜώ ωΜω ποιεκ9ιδΨσύεΨἘυπωρ7ων Εὲφ- νταν σέ κλίμα λιγώτερο πανηγυ- δεν εχοιἶν πρ98τοιμασει¦Ψ Ψηα“..¦ΜΜε“Μωε να; :ταε.κι:ιιι::αα σε  :ιιι:ι:κ:::ει:
θερότήτα Τήνπρωτοβουλία έχειὁ με αναδειἔη πρακτικων προβλη- ατων σέ όλη τους τήν έκτασή
 . . ί. ι . ματων. χωρίς πολλές θεωρητικές μ . . ¦ ¦ ¦
ΜΜὁΜ“ΜὡΜ“ υπουργός Εξωτερικών. Νικος Κο- ἀπεραντοΜγίες και το βαθος. Τετοιοι συνεργα τζιας. καί μετέχουν οἱ ὁμόλογοί του ' τες θα συνοδεύουν όλους τούς ζέΜ από τήν Ἀλβανία. τήν Βουλγαρία. Σέ τέτοιες περιπτώσεις. βε- νους ήγέτες πού έρχονται. °ΕλπίΜ Η _· τήν°Ιταλία.τήνΚύπρο.τήνΣλιοβα- βαίως. ειναι σκόπιμο να παρακα- ζουμε οἱ έλληνικές αντιπροσωπίκία. τήν Αίγυπτο. τήν Ἀλγερία. τα θήνται οἱ πρωθυπουργοί. μαζί μέ ες να μήν περιορίζονται σέ πολιΖ ΕΗνωμένα Ἀραβικα ῦΕμιρατα. τήν τούς ύπουργούςῦΕζωτερικών. ὁπό- τικούς καί συμβούλους.
| Τ Ν ε |
Σημερα ης ημερας
ΑΜ ρ | 2 | 9 |
Ἡ:::ῳ καί ὁ επί  
κεφαλῆς του Γραφείου Προϋπολογισμορτῆς ταΜΜΜ·Μ ΜΜΜ- ῶ0Μ·θΜΜ· ΜΜωῳ“ω
Βουλῆς, κ: Λιρργβοβσς, ΜΜΜ ψΜἡωωωω ωαΜωωΜ ψΜωψωωῳ
δἔΞύ“ἐἐἶ“ώἔΕΞΡύἔ$ ΜωΜΜΜ *ω* "Μ“”Μ"”Μ“ Μ“ΤΜω””
. . . . . Μ τα π"- Μ Μ Μ ή ”να βγειστις αγορες. Μ'ΛΝΜΜ -πΜΜἡ“"
Με ωΜ-ΜΜι=ἴΜ ΜΜἡἩ_*&Μ Μ
...ω-Μ" Μ Πω Μ _Μψ|Μ "ΜΜΜ”
Μ ωπΜΜΜ Μ κ α
η Μ Μ α Μ Μ
ΜΓΜ Μ“ΜήΜ ΜψΜΜ°Μ ωωΜωῆΨΜ
. . . . ΜιΜωΜω
Σαρωτικες αλλαγες στην ΜύΜΜὐΜ” Μ“ω”ΜΜ κι-·ωψΜωΜΜ ὐ·ΜΜ"ΜΜ
λειτουργίατου Γυμνασί- ΜΜΜὺΜΜ ΜΜΜ ή*ὴΜΜ Μ_ωΜΜήϋ
ου προβλέπει Προεδρικό βὡΜ ΜΜωωω
. Μ ΜΜΜ".Διστσνμα Μ· .ω Μ Μ" Η Η” ωωωΜω Με ω" Μ
Μ ΜΜῳΜ""“ ΜωΜωω | |
ΜΑΜ ”η Με Μ Μ Μ Μ ώ”
ΜΤΜ Μ““ΜΜω Μωω ΜἈΜ””“Μ Μωρό ψ
. . . ¦ αΜΜωῷΜ ΜΜωψὡκω Μ Μ
Η Τουρκια αιτεφασισε °ω ·ωΜΜΜ ΜὺΜΜϋΜὑ
να διατηρήσει τήν θε- '-|·"°ω"|"'Μ _ -ΜΜΜΜ ωωΜΜ_*
, λ η 'η Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ" Με'. Ό
ρινη ωρα καθ ο η την ΝΜΜ ΜΜΜή ΜΜωΜΜ
δε κ · ·ν _ ωΜΜωωΜ Μη·
ιαρ εια του χρο ου ΜΜὰπΜΜΜ
Μ· Μ"Μ¦ -Βωωωωαω ωωσΜΜ-ωω Μ*
Ἀώ“ ω” ΜΜΜήΜΜωή ὐΜΜ ωωΜωωω
Η Μῳ"$ Μ ΜΕΝ"... ΜΜήΜΜώ ΜωήΜ” Μωωωωωω
  ακωΜωΜ ω"° ΜωΜΜΜψ Μ""ΜΜ
Τό ω Μ ή Μ ΗΜ 'Μ
Η 7 Η Ι 70' 'ΒΤ
ΑΥΡ|0 ΣΑΒΒΑΤΟ '|0.09
2 ΛΕΥΚΩΜΑ Α ΜΑΣ'
απο τις αρχαῖες·
ἶσήμερα .
·Τό παγωτό-έργο τέχνης είναι τό κεντρικό θέμα τού Μουσείου τού Παγωτού πού έγκαινιάσθηκε πρίν από λίγες ήμέρες
στό Μανχάτταν τής Νέας Ύόρκης. Καθημερινῶς,
ἐκτός ΤρίΤηΞ. τό μουσείο
έμπλουτίζει τήν δραστηριότητα μέ έκδηλωσεις όπως συναντήσεις
«παγωτομανῶν σχεδιαστών». Ἐπί μονίμου βάσεως ύπάρχει μιά πισίνα
γεμάτη παγωτό καί ένα
δωμάτιο σοκολάτας όπου
οί έπισκετιτες μπορούν νά
«βουτήξουν» τουλάχιστον τά χέρια τους.
ο Τήν απαγόρευση τού
δημοφιλούς διαδικτυακού
παιχνιδιού «ΡοΙζεΙΠοΙ1
θα» ζητεί δικαστήριο
τής 7νδίαςΙ τό ὁποῖο κατέληξε στήν απόφαση ότι ή
έφαρμογή αὐτή είναι βλάσφημη καί προσβάλλει τό
θρησκευτικό αίσθημα των
ίνδουιστῶν. Καί τούτο διότι στήν ἐξέλιξη τού παιχνιδιού έμφανίζονται είκόνες από αύγά σέ τόπους
θρησκευτικής λατρείας.
Εύνόητο είναι ότι οί δημιουργοί του «Ρ0Ι(εΙΠοΙ1
θα» αγνόησαν τήν παραγγελία τού δικαστηρίου νά παραστούν καί νά
απολογηθούν.
· Ἐξαιρετικῶς δημοφιλείς
Τα ένδοξα
πλοία μας
οί τουρκικές τηλεοπτικές
παραγωγές. Ντουμπλαρισμένες στά ίσπανικά
καί στά πορτουγέζικα
οί τουρκικές σειρές έχουν
Ι2 έκατομμύρια τηλεθεατές, μόνον στήν ΑργεντινήΙ ένω ή τουρκική παραγωγή «Χίλιες καί μία νύκτες» κατεχει τήν πρώτη
θέση τηλεθεάσεως στήν
Χιλή. Ό λόγος; 'Όπως διαπιστωνει σχετική έρευνα οί απαντήσεις ποικίλλουν. Ό πιό σημαντικός
όμως φαίνεται πως είναι
ότι οί τηλεθεατές αίσθάνονται περισσότερη οίκειότητα μέ τά παλαιομοδίτικα ρομαντικά σενάρια
των τουρκικῶν σειρώνΙ
από ό,τι μέ τό σέξ καί τήν
βία πού κυριαρχούν στίς
παραγωγές τού Χόλλ υγουντ.
· "Ενας μηχανικός πού
ταξίδευε από τήν 7νδία
πρός τήν Βρεταννία μέ
ένα αύτοσχέδιο όχημα
τροφοδοτούμενο αποκλειστικά μέ ήλιακή ενέργεια
έπεσε θύμα κλεπτῶν στήν
Γαλλία κατά τήν τελευταία φάση τού διαρκείας έπτά μηνών ταξιδιού
του. Άν καί εᾶε διασχίσει
πολύ πιό επικίνδυνες περιοχές τής πρόσω Ἀσίας
καί τής ανατολικής ΕὐρωΜε. ὁ μηχανικός Ναβήν Ραμπέλλι διεπίστωσε ότι τό πορτοφόλι του
μέ Ι.000 εύρώ καί τό διαβατήριό του εᾶαν «κάνει φτερά» από τό έρμάριο
ασφαλείας στό ὁποῖο τά
εᾶε αφήσει. Τωρα περιμένει τήν έκδοση νέου διαβατήρίοιη προκειμένου νά
στίς χωρες τής Λατινικής μπορέσει νά περάσει στήν
Αμερικής αποδεικνύονται Βρεταννία.
| | 9|
Διαβαστε τα αρθρα
<ἑΗ Τουρκία ἐν τρικυμία»
Σαράγτσς£ Καργάκσς (σελ. 3)
«Νόμος καί τἀἔη»
ΚώσταςΧριστίδης (σελ. 8)