Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιεα@οωιιετ.εκ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡΔ ΦΥΛΛΟΥ 9°3Ί - ΕΤΟΣ 32ο · Τ|ΜΝ Ί ευρώ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ 20Ί5
ΣΤΟ|ΧΕ|Α ΣΟΚ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30%
«οι επιθέσεις δεν πρόκειται
να κάμψουν το σθένος και το
 Η κρίση εκιόξεν σε
 Τις ανιακιονίες
ΚΟΝΤΡΑΣ ,ΣΥΝΕΧΗ/λ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΝΔ.
<<ΦωΤιες>> για μια ακόμη φορα
αναψαν οι Τηλεοπιικές αδειες
Σια 23¦4% ο δείκιης
ανεργίας Τον Κούνια
Μισο Η ΜΟΝΗ/τικ σ Ξ Ρ
ε” :.·ί.ι`
ΠΡΟΒΛΕψΗ ΤΗΣ ΕΜΥ
Αναβῇῆθηκαν
οι εκῇογὲς της ΕΠΟ
ΝΕΜΟ μ ωιιιαΞιι2 ΣΤΗ ~ι ΜΜΜ
τα ΜοιΣιὸ~
ΠαραΤαση
κ α κ αιιἄα ι `ρ°ἶί α ς
Νεες αιικλήψεις για το
αυτοκινητο μεπς ε ω ς Τ η ν κ Η ρ | α κ η Μἔ..Μωωἔἔἄ
φιάλες αερίου Θΐἔ
ΜΒ ΗΜ °