Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρώτο τεστ για τη δόση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠτη8ΣεΠτεμβρίου2016|τιμή:1,30€ Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:920·Αριθμόςφύλλου:26.155
Μ.ΠαἘτεΠ1Ροτ11ζί.ετ
Μ Γερουν Πτέισελμπλουμ
 πρόεδρος του Ευτοετουρ
Π0ΑΠ 5|·|0Ψ
Στο ΛοπΔιπο ,
Μαξίμου] Δέσμευση για εκΠλήρωση των 1 5 ΠροαΠαιτούμενων έως τέλος ΣεΠτεμβ ρίου
σήμερα στη Ν
τι·:ειι.:“ιΞιιτιτ Π ρώτ0 τεστ ντα ΠΙ δόσΠ
Την κατάχρηση από την πλευρά των καταναλωτών
ζ!'ἔἄἑἩ:Ξ::Ξ;Ἐ;ἔἩ$Ξἔ% η Το ελληνηςο Π ρογραμμα στο μικροσκοΠιο του αυ ριανου Ειη·οἔτουρ
οποία ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα των
παρόχων εισηγείται την επιβολή χρονικών και Η κι! βέΡνΠ0Ἡ δεσμεύτΠΚε έναντι των εταίρων ΚτΠ
ποσοτικών ορίων. Όπως είναι γνωστό, από τις 15 τΠς ΚΟμτστόν τπτ" εΚΠλττΡωσΠ Και των 15 ΠΡΟ'
|ουνίου 201 7 και μετέπειτα οι διακινοτιμενοι εντός ΞΠωτοτἑμΨων Φάσεων το αργότερο ιμέΧρι το τέ7ἑΟΡ 8000
της ευρωπαϊκής επικράτειας θα κάνουν χρηση των εΠτεμ Ριου- ωΟτε να γινει Π εΚτΠμτευσΠ ως Ο· Ε=^ · « »
κινητών τους με το ίδιο κόστος που πληρώνουν στη ως των Ζ·8 δισ· ευρώ· Αυτό ΜοτΨονε Χθες ανώτερος 6.072,9   
Χώρο τους· "ΜΜΜ Η] Με Πρωτοβουλία της αξιωματούχος της Ευρωζώνης, ο οΠοίος αναφέρ 6.000 _ 5.600.6
Κομισιόν που υλοποιείται σταδιακά εδώ και περίπου θΠΚε (των «ΚΜ δΙόθεοἩ» Κω το «εΠοιΚΟδομΠΠΚό 4.795.4
μια δεκαετία, αποκορύφωμα της οποίας είναι η Κλίμα» Που εΠιΚροτεί στις σ"ζΠΠτσεις· «ΕίΧαμε πμ' 41548 42245 _ “69 ο
κατόργ"σΠ του Καπως Περ|ονωγῇς_ Ν 3 φωνήσει τον Περασμένο Μάιο, στο Πλαίσιο του Εμ- τ ' '
τοἑτομΡ, ότι οι 1 5 ΠροαΠαιτούμενες δράσεις θα ολο, κλη ωθούν έχ ι τα έσα ΣεΠτε ίου, ωστόσο η
Μ ά ά ελλτἶνική κυβέρΞησηιμας διαβεβιάΞτΞσε ότι θα είναι
Διαζυγιο πριν Π|'|0 τον γαμο έτοιμη μέχρι το τέλος του μήνα» είΠε, Προσθέτοντας:
«Δεν θα υΠάρξει Πρόβλημα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αν Πάμε στο τέλος του μήνα, ούτε η Ελλάδα έχει θέμα έλλειψης ρευστότητας». Οι ΠαραΠάνω εΠισημάνσεις έγιναν με αφορμή την αυριανή
άτυΠη συνεδρίαση του Ει1τοετομΡ στην ΜΠρατισ- 12000 _ _ _ _ _ _ _ _ -ι_625,5 ·τ-4808 434"
Πριν ακόμη αρχίσει τους πλόες στο πολιτικό πέλαγος
ναυαγησε το σκαφος της νέας Κεντροαριστερας,
που φιλοδοξουσαν να καθελκύσουν το ΠΑΣΟΚ, η
ΜΠΑΡ, το Ποτάμι και οι Κινήσεις Πολιτών που
κινούνται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Στον λ , , | θ | | δ , _] '9968 4 97ο 8
απόηχο δημόσιων και παρασκηνιακών κινήσεων και - αβα' 9Που ΙἔΧωρα μοἙ ,ο εΙΥαΙ Ή ΡμερΠσΜ κτ Ω 685 5 _2_4θο,5 -2.4ί4,8
κυρίως- δηλώσεων, η προεδρος του πΑΣοκ Φώφη τ“ξΠ· (Πως ΥΙνε"“ οἶε ον ΜΜΕ οτ" υΠοΡ ργο ' ' -2.9οο¦3 _3 ΗΜ _ Εισαγωγές
. , . , Οικονομικων ΕυκλειδΠ Τσακαλωτο θα ζητηθει ενη- · ι _ Ε ,
Γεννηματα κηρυξε χθες τη ληξη του διαλογου που έ ωσΠ ΠεΠΚό ε ων Πο είο υλοΠοίΠσΠ των Π Ο 4000 ΜΒΜ 4ο] Ιβ Δ ξονυγες
είχε αρχίσει με το Ποτάμι, σε επίπεδο ηγεσίας και μ ρ μ ρ ς ρ (σε ασ· ευρω) '000100
αΠαιτούμενων ώστε να διαΠιστωθεί αν όντως η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να κλείσει την αξιολόγη- 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20ί0 2οιι 20ί2 20ί3 2014 2015 20%
ση μέσα στον ΣεΠτέμβριο. >4 6000
έμπιστων στελεχών. >2 5
Κ0Ν|Σ|0Ν: ΚΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Γ|Α Τ|Σ Τ|·|ΑΕ0|'|Τ||(ΕΣ ΑΔΕ|ΕΣ >25
Στην ευ θεία η εΠέκταση χρήσης του «Πλαστικού» χρήματος και της ηλεκτρονικής τραΠεζικής
ΑΚΡ|ΒΟΤΕΡ|·| ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Ι | |
ιι τγπτΑτοτι>λΦιιτιι απο Π ρασινο θεσμων για φο ρο - νομοσχεδια
|Δ|ΩΤ||(ΩΝ ΦΑΡΠΑ|(Ε|ΩΝ >9 Ι , , , ,
Στοχος Ο δραστικος Περιορισμός του φαινομένου ΠΚ; φοροδιαφυγής
Ευρωδικαστήριο
ΒΑΡ|Α ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , | |
Γ|Α ΚΑ|(|·| Δ|ΑΧΕ|Ρ|Σ|·| ΑΠΟ τις συνταξεις στο εργασιακο
επικιΝΔγποΜποι3ΛιιτΩπ >10 Μ ετ ό το ψ
ΕἰΒἩίΗΨἔ=%ΉΜ"Ξ Οι «κόκκινες»
γραμμές
«Δεν Πρόκειται να υΠάρξει νέα μείωση στις συντάξεις, είτε στις κύριες είτε στις εΠικού ρικές, εφό
σον έχουν ήδη γίνει» τόνισε χθες ο ΠΠ. Εργασίας, αλ
[επενδυσεις]
Πρωτιά
των Ελλήνων
στα 80ςοηα
Μίκι Πλοία
Πρωταγωνιστές στις αγοραΠωλησίες Πλοίων Παραμένουν
οι 'Ελληνες εφοΠλιστές και το
λά ΠαραδέχΠικε Πως οι νομοθετημένες ΠερικοΠές “ > -> _ ο Ι   οκτάμηνο του 2016 σε σύγκριέφτασαν έως και 40%. Ακόμη, θέτει τρεις «κόκκινες» ση με το αντίστοιχο Περσινό διάγραμμές στη διαΠραγμάτευση με τους θεσμούς για ο   οτημα, ΠΞρά το γεγονός ότι φέτα εργασιακά: τις ομαδικές αΠολύσεις, τις ΣΣΕ και το τος μειω ηκαν σημαντικά τα
«λοκ άουτ». Εκτός μένουν ο συνδικαλιστικός νόμος    >26 Κεφάλαιο ΠΟΠ διέθεσαν γΙ<1 αγ0
και τα Προνόμια των συνδικαλιστών. >6 ρές 8θςοηά Ιταηά Πλοίων. >1 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα