Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Η"""
ΚΑΙ σ Ωω
' μπα ναν Με. και
α παρων” μπακ ααα”,
.5 πακιαπαπκμας ακαπαμ·
_ Μας να ΜΜΜ”
κπς πραπανπαπς Ι
Τα μονοπάτι
πρι· ωπνει αςπν
κατακτπαπ και· 7αα
σερί πρωτααππματας
Η Μιρκα απανκπαπ ααα
απαμπιακαα αα ααα ααμααινααν
και πανω". απατα και ααα ας
καπαα:αιας πωπω
Η Α"ΑΝ'|'|·'¦'|
¦'|'° """ΕΑ°!
ιι καμπ” πινκα φαω καν καριακα
και” ακα καμια ιαπ ανανιακικπι. να
νκἑρμπι έρκανκαι μαζεμένα ακα Καραιακακπ με αεκ ιαπι. Μακ ι8αι. πωπωπιω Παπ· και αι Μιραιῶπς καιωκαι να απαααιεααν και οπως αι·
ειναι ιι καρα0αια αμα” κας Εππααας
"Ε Η | ¦Ε'
Ο ΡΕΝΤΗ!
Επιστρέφω
αιιμ8ρα τα πρωι και
αι τακακια· Με·
ανεις · Για πρώτα
παρα αςπν Εκπααπ από χθες και
α πααι8ναια
"ΡΟ¦Α"ΜΑ
'ΑΕ 'ΠΑΡ'
0 ΜππΝ“
απαωρπαε με
ΜΜΟ “Ο ΜΙ·
ωρα ααα ο ιπμαρα σα σαπιπαπι π ααα·ραιααα ως κακαανααπς και·
`|'ραΦἔ· ο Διαπν:π: ΔΕΛΛΝῖ καεαιαα 76)
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/μκιις: ο. ΝικοΠαῖῦπς
ΜΜΜ" Σακάκια: ΣΠΑΝΕ ΜΑΚΡΗ:
ΠΕΜΠΤΗ Β ΣΞΠπΜ'Ρ|0' Με Ο Α'. πως
α ΜΜΜ
Πως παώναια κατά
ταν Μαι και· καις. και:
να απανω”. ακα .επ
Μπας·
ΓΙΑ "Ο "ΒΑ ΠΑ'ΡΝ°ΥΜΕ ΑΑΑΑ
'Ξ ΧΡΟΝΙΑ "Ο ΠΡΩΤΑ°ΑΗΜ ";
κι η πανι αιιαι
 · αι απνππιπκαι
ι ' ααιιανιιε απ
ια παικπανπε
' ι·ανιιιικι:ιαπ
.ς κι και· ιι καακιιι ιι
ΡΕ¦|'|'ΑΑ
"|(Ρ|Ν
|'|ΑΝ"ΡΑΤ|Α!
αι Μπαμ” ωπΕαις Μαν πρακαΜααι Μπα κινιπαααιπαπ ανια Μις ων ωρα·ραπκιικ·ν· Μ και πιω με κκ ακιιμΜις καν
ΜΜΜ να ΜΜΜ σα ·αμἰι·ι ναν καΜ ντέρμπι αν Μπαμ" παπα κι· Μπα
ι· Ρ'Α°£ ¦ΓΑ Α'¦Κ°Μ·ι
αν :ι μπάρακ· ππἑαν μια απακππρπ ηπα
απααών παν σαν ακα· κπν παραμικρπ αναμνπαπ από ·κακαιικι3ς· και ·πἐκρινα·. να αι'α·π·
μα ως αιιαπ·Μπς ειναι κακανανραμμ£να
στα ΠΝΑ κι" απνμπιακων
' 'Ωραια όπως... παπακακΜνα α Μπαραι π μαΜ ΜΜΜ καν ααα
ΜΜΜ να Μπακ"
ακα ΜΝ. παρ' ααα
πω ιι ααα" και·
Μαι· να Μι αιππα
παν αμααα και· θα
πως" Η” κανκρα καν
παρω και· Μαι · και απ
Βια αΜῶς μακακικπ
Μα Μπα·
πωπω .|  Ϊ -` .
αν· `
καν και
α Μπα ~
Η" ΗΡΩΝ ΜΑΝΟ Η! ΜΝ!. θ"°' Β °ΑΥΠ|'||ΑΚ°¦ ΜΜΕ ΑΝΕΤΑ Τακ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΑΤΡΩΝ με
α πΜρικανας Μ ΜΜΜ· ι7 Μακ
και Με· μ· πα καπαμέρα ω Μπα απιαπο ΜΜΜ και· αν· πιο θα ακαρικ·αανΜας αι πωπω* ο Μακ ι·
ως Μπακ· ααα πω κΜπαα
α Μπηκα. παν ααα περναω α ως
ΜΜΜ ΜΜΜ Μ ΜΜΜ" ικα85 Μαν κα ακαρ ααα πμΜι
ΑΕ" Ξ"Α|ΞΕ Ο ΠΑΠ" Ο Ο ΜιΜωπκ
“πει να καν Μι αινα αινα α· μια
αν·νι·κικπ ααα" α Μπακ ·νΙρν·ια ααα καν
παπα: αν ριμπααανκ και αμαν” ια ρ.. 2 αα..
ι κα.. ι και". μ· Μπακ αρωμα πανια αι
ΜΚΟ· "ΜΑΚΗΣ ιιιι και ΜΜΕ πω
ο Εανκρακαμκνας α αιιπανΜι ι· α.ι και
Ρ' καιρακρακιιμακα ανα κια” απα ααα απαας
κας απο" ααα αικαν παπι μπαμ·ρια·ικα
ανα απατα Μπακ ααα ΜΜΜ
Η! "Μ Η" "ΠΕΑ" Ο' "ΝΠ"
και ενας παικαι'ι ααα νια καν Μαννα Μπωπννκπαααιιπαα ο -ιι αμααα ΜΜΜ· ας σα·
ναιααπμαιικπ Μπα ααα καν Μαια κας
πιανω καα πραιαραα·. Μπα· α Μπας
Μιραπαααας. ααα αιωνιακπκ· ικαναπαιπμανας ααα ια αρὑκα και: ιπς πως καα.
_ .Ειμαακα ακαμπ ας παρω
πρα“αιμααιας ο 'Μαν α πωπω μας "αν”.
πναππκα ΦΩΣ·
ειμαι α κακα
καρανιανναπααπας.
ναννιι·πκα ανις 8
Σεπκαμπριαα και· 20' Ξ.
κατα α πατερας μαα.
α σκιας και α παππαας
με ρῶκαααν ακα και
·ακαας:- και απα κα
πριν” να Μπαρ μαιι
αΞιινπααν κατι απΜ. κα
Μακη". αναππαα και
νια πανια απ αναπὡ
μανα ναν οπαμπιακα.
ια αὐχαμαι και νια
καας από. Ξανακ8ικκ.
ΜΠΟΝ: ΜΡ”
καρανΙαΜπααπας
Μπάρας). Μακ
παπα εκανε και καααια Μπα αιαακια·
° °π'Μ|'|'ΑΚ0¦ Μακρη"
κας να κρασι· αν” ακι- γ
ραια και Ξεκιναω ππ6αν '0
ιιραααναΠις ανα ΙΕ· ο
Τπν Καριακα παΜι και
ααα” απο. και”
ακα Μαρια
' __¦ι .. 
ΓραΦ£ι Β ΓΙΑΝΝΗΣ °'Αερ": (°ΣΗιδ° '°?
απαραις ακα κανα”. Μαι
Μ πικαπ. μακραν Μπακ
η Ν Μας α Τα κρανπμας·α ειναι
· - · παμανα·'απαι ΜΜΜαναν
ΔΥΟ ¦ΕΑ|ΑΕ¦
|"Α """ ΚΑΠΡΩ¦" "Ω"
Παν ι· κατανααια π ανα" σας απο.
ακα ' κακπναρια μια πωπω· αρνακι"
ανω και ακα ι' καιαναρια σας πια
καμια και· απατα·- α πας ακαν α· καταναρια. αααα σα κανναρακκαιια·ααν
Μαι αι αγαπω: πινακα. πνἱα παρααιιπ. Μαρκ". καπαρνας. ΜΜΜ.
ῖρακκνκς. παναρααραικας
ΜΜΜ: από απ ΜΜΜ εκσππωαπ και αναπιπικα κα πρόνραμμα
κων ο αμιπων (2 κπς Α'. 3 κπς Β' και
α κπς Γ', αεκ ¦Μ'Δ·¦ ·-·
'ενας ανθρωπας ΜΜΜ καραας.
α πρώπν πρύτανπς και· Πανεπια:πμιαα Ααπνῶν ΧΡΗ¦'°¦
Κ'"Α¦ παω ανα ·0Π¦·
ΜΜΜ απ μπαρ” να Μκιαακι α Μας. Η παπα” α
ΚΜ σε· Μ ααα Μ
Μωωω και αμκ ·π- νεα
Μιναα·αακααν α ΜΜΜ· ια
“Μππμα' και· Μ ααα ααα
μιιΜ και παιαας Μας Μ;
'απ πιω· ·ω Μωαβ να παμπα·ππμα νια Μπα Β ΝΠ'. παω ειναι
και-α ο α ΜΜΜ ααα πει
“πατα Μ Μικ- αΜ Μαι
.Μακ και ανπ ωω να Μπακ καιω".
Μι ΜΜΜ" και “σαπέρναμμκκα
ΜΜΜ” νια απο ια κούνια' α Όπα να
Με. Μιας κι" ΜΜΜ ΜΜΜ. ααμα
¦ αςπν καποια να παπι α ακαν ΜΜΜ. ω
' και" ΜΜΜαΜΜΜαιςαΜ·Μ
Μ απανὸραων Μ να ειναι παταω κας
Μ Ο 'Μι ΜΜΜ· ΜΜΜ ο Αν
ΜΜΜ-παω ων Μ ααα απαμπιακαα να κακώς ΜΜΜ. ας μας
ΜΝ ααα” Μι·
ικα μπν ΜΜΜ" αι ΜΜΜ και
πένα αι έριανιαι “και 'πέτρινα
παπα. σας· κανα α οπαμαιακας
σαν Βια· κραμακα. Μαν παπαρο~ και αι παικιας α και επιαας αι τα
κ κ κι ΜΜΜ καν απαμπιακα
αν έκααν καμια αὐαα μ· ναν
κανναππ Παρινακπ. α αααιας
αν· ένα παπα Μαιας
η απικ·ιρπμαιιας. Μαπιακπς.
με παρέας ακα αμερικανικα
κρπμαιιακπρια “απο πριν
πωπω μ· καν απαμπιακ6
α Ακόμα. κι· απαα·ικαιικα
π ανω και· αραἑαραα και·
οπαμπιακαῦ. ανά αύρα οι κακπναρικς κιναι καν ωρα·
ι Μιαςκνινα"αΜς μπακαωςωωΜ.ειΜ απαρ
·μι·ιρα Η” Μπαρ α Μ Με αν”
ιι απανω. ΜΜΜ απο·
Μαν Μπα αΝν ΗΜ α Μ
κα και να να πωπω· και να μας σαπρΕ·ι. να πΜΜι ααα καν ι·ιρα και· Μ
και Μ ΗΜ και να να ΜΜΜ.
|'|ΡΩῖΑθΑ'|'ΑΑῖΩ' ""¦ ¦||¦Α
Μια μανα μικρα. και· και πωπω να καμια·
ένας ιπκρας παν Μαι Τα ρπκαααμκ α·
και” κι” Μακ. ναι απ εμεις; και
α "τα” και α 'Μαιας Νανα" ·εαιρπικα
και* α Δεν πρέπει να κα·ααν. Νανα" Μ
αιμα. Μαιααμα. αμα και αναπα
¦ΟΒΑΡ¦¦ ΚΑΤΑ"¦Α|¦¦ ΓΚ'ΡΤ¦|Κ" Π
ο αραααρας τας ααα ιμ· αιι- 7 ή 7
Μις καν α' ραΜαινικα δ"Ψ%Μ
ανα·μαι πικαπ· πως  ' "8."
ηΞανΜς- τα αααααανικπ Μ' κ Ρ"
. Μαρια
ΜΜΜ παν κππρααπ κας κ "° σ'
κανι-κ. ααα παπα· πιω κας ν" '° °£ἔ%”'
καΜρις κραι·μακι·ςι Ϊ ΑΠΡ' κ"
ππΜπικα ΡΞΠ°ΡΤΑ2 "Η ἱΞΑΙΑΑ θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα