Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο ΤΟΥ
ι _7ῖ:'.κ “Α Η ~_
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑΒΗΝΑΙκΩΝ ΕΜΗ ΜΜοΙε υ.ΦνΜΗν 2828 :ΠΝΑ Ιω ο
«ΙΙΕΙΑΙΕΦΗΙΙΕΣ»ο ΗΑΗΑΗΗΗΑ'Ι'ΗΗΣ8ΗΗΕΗΕοοοε 
ΜΙ ΙΙΗοΕΦΕΗΕ κό · 
Στο ΑΜΗΝ ΜΕ95-58 ΕΙΙΙ ΙΗΕΙοΗΙΗΗΕ ΜΝΑΣ
ΗΜ ΙΗΗ Τα ΜΝΗΜΗ
Τ3·Τ9
ΝτεμΗ°Ητο με 12 Η.
για τον ΝΙΙμΙιρΙς ΜΜΜ
Ο ΑΡΧΩΝ): ΤΟΥ "ΝΟΗΜΑ"
ΜΡΕ|ΡΜ ΝΗΜΑ' ΠΣ ΜΠΕΡΝ
Ε ΑΜΥΝΤ'ΚΠΣ 'ΜΥ πΡΩΤΑΒΑ"ΜΑΤ0Σ Ι . ϊ: Ε, Π" ΒΕΠΑΜ'|Κ|| Η" "ΜΜΟ Ι Α ' · · ΣΤΑ ΠΡθΜΤΕΜΜ
Μ ΜΜΜ "Α Η "Η Σω" _ - Τ0Υ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΙΣ 5ΙΙΙΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΝ Τ0Υ ΑΜ ΤΗ ΣΜΗΜΑ
Η ,.ἩΗἴμτ] ' ἐν 
 3 ΚΥΚΛ0ΦΠΡ0ΥΝ
γ - ΤΑ Ε|Σ|ΤΗΡΙΑ Με ΑΓΙΑΞ
- ·· ·
Ρ γ _ «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ» ΕΤ0ΜΑΖΠΥΝ
.φ Η . Η  ' = 'Ι ΠΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΑ Τ0Υ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
. _.Εἀ
9 -. ως.
Η κ Ε 7
· Μη. _
Ή: ·` ` : _ . .
ΕΙΙΗγΗοΕ ΓΙΑ ΕΜΗ ΗΙο ΗΕΜΙΗΗΕΗο Η· ΗΗΙΗΙΗΗΙΣτΙΗο ΠΑΝΑΒΗΝΑΪΚ0 ο ΕογΗΔοΣ. έ
 ΕΠΕ|ΤΑ ΔΗΩ το ΜΕΡΗ ΤΜΑ Ηογ ΙΙΕτγχΕ ΕΙΙΙ ΤΗΣ 0ΑΛΑΝΔ|ΑΣ = =
_ΚΑ|Τ'ΑΤΠΝΧ0ΥΑΤ Ο
 ΠΠΑΝΑΒΗΝΑ|Κ0Σ! Η 
ΕΜΗ ΡΕΙΙοΡΙΕΡ ῖἐ ΜΜΜ·
Τ"Σ«ΠΡΑΣ|ΝΗΣ» Ξἑί Ι , “- 
ΧΡΗΣΤ0Γ|ΑΝΝΠΥΛΗ _ · _ Η·
Ϊ 'Ί ' -` 
ΕΝΑ ΠΕΤΑΛΙ' ΕΥΧΑΡ|ΣΤΠ ΓΡΑΦΗ ΠΕΑ ΒΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΙΡΗ ΔΙΑΙνΙΑΝΙΙΔΗ ΗΝ Η ΘΑ ΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΗΣΕΙ ΝΕ Η οΗοΙΗΑΙΕΗΩΗΗΜΗ ΕΑ:
ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΔΙΗο ΕΝΘΕΤΟ ΓΕΜΑΤΗ ΕΥΧΕΣ ΗΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΗ ΕΠ, ΙΟ ΜΒΜ Ι7 ΕΕΙΗΕΗΙΗΡΙοΗ
 ” ; 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα