Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και σΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
.7 @ΜΜΜ ·ι
 ΜΜΜ"  | |
 'Ψ τ '” Ἡ “
' ` . ιι ' - Δ
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔκΔμ·
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 210 - ΑΡ¦ ΦΥΛΛΟΥ 5082 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.Η.Ε.Ε 0.20 ΗΜ
 ολοκληρώθηκε
ζ  »- ·;· η] η Εμποροπανήγυρη
- “  ξ Του Λγἰου Μαμα
και συγκἑνΤρώσε
9 και φἑΤος χιλιαδες
Ι ει·ιισκἑι·ιΤες 98
Δεν ΠρὸκειΤοι να ύιΤύρξει νέα μεἱωση
εΤιονἑλσβε ο ύΤιούργὸς Εργοσἱας
- Τι εἱιΤε για Τις ειΤικούρικὲς
Γ. ΚαΤρούγκαλος:
Μαύρη Τιροιιαγύνδα
Τα Τιερἰ νέων Τιερικοιιών
912 οΤις σύνΤύξεις 94
Φουλ ειΤιἰθεση εν όψει ΔΕΘ
ΝΔ= Το <<μαὑρο>> και ο κ. ΤσἱΠρας
αγανακΤοὺν Τους ΠολἰΤες
ΙΤαλἰα= Το <<χώριὁ
Των αιώνὁβιων>>
αιιοκαλύι·ιΤει
Τα μυσΤικἑι
Της μακροζώἰας
ΕΤιἱσκεη αι·ιοσ·ι·ος
Του Ει·ιιμεληΤηρἰου
Μουδανιών Τουρκἰας
ΥιΤολογισι·ης <<ἑμαθε>>
να μιμεἰΤαι γραφικούς
χα ρα κΤηρες ανθρώι·ιών
Εκδηλώσεις μνήμης για
Τα θύμαΤα Του Σινούκ
σΤο Δήμο Σιθωνἰας 99 _________________ ._.›7 σΤο ΠορΤο Κουφό 99