Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Βροχή θανάτου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι - .-. '-·.¦· ο "χ · ° ' |^”ῖ "“ Ρ ^“' ἡ ·
ο τη·  · '-7' ·.“,Ἡ“π·-““:“Ρ.ι ··^ Η “νο ~ ·` .- ή: ·> ·γ·.“-°· · ·. >- π _.1·,·>.ττ·2~ η - άι ν:: - 7··~<.  “κ “ήν-ν- -·:;
. - ~ ¦ . . η ι . Ν. η η η ¦ , ¦ ·· -¦ . ν - η ι
|ι... ¦ ..>.. ¦“ 4 ι .·__.-“ “ ¦Αω :ι¦ι:- -. _. - ν .ω οι - .-.-· ..Ψ . οι _- ¦ `.“_· · <-,.__. ¦ω__·.“ »ια .μ>¦ :._ .` 4 _:.“, .1 _. .
.ι _; ι `. _; . ;ι ._ ιι
ΑΠὁ τον ΦαμΠρ
στον.. Λε Παπ
«Η χώρα έχει προωθεί από
την ηγεσία της και παραδόθηκε στους Εὲνου;». Η πρώ
σΜῳασηΜ.9
Εξεταοτι1κΙι"-Παρωδἱα για τον «φιλοι του Μαρινακιι» ·“ · ΥπὁΦ°ποε
·ζ;ζ;ΪΞΒῖΪὲἶ;.ἶ©ἔἑἶΞζ2ζΡ;ΕἑΪξζΞῖΞζἶβ.ΞίΞἑΗΞΣ=Ξ Ξ;:;_;:Π;1-ι: Π 4 · καθ' 
_ . . . . . μή πω ω.ΜὰΜ
 ` .ΜΜΜ τον “μια
·«Γατοὐλιι888»· οι`_(αγριοι:και εριοτικοἰ σε αλλεε ΠεριΙπὡοειο) βοολειπὲ8 -· κι
Τονοι νερού - συμφορα σε Νέα Μηχανιώνα, Περαἱα¦ Αγια Τριαδ α! Χαθηκε γυναικα
Β Ρ " ΕΜΥ: ΝΕ" ΚΥΜΑ Μ" ΣΗΜΕΡΑ!
, Μ'ἶ Ο? Δραμα 9
“Τα-Ψ > 'κ Η. ..3 με Μο
., Ο* η ποιιωοθεανοΧοΜ
, ._ - ' Χ
· Μονταςτανερονο
σε ΠΒ°°Ψω°  ο.
Νικαια |
εισβολλουν οπίτιτου
ΣκΠνὲ8 αΠο ιΙιν ΑΠοκαλιΙΨΙι: Χωριο βυθισμένο οιι8 λαοΠ88¦
αιΙιοΚἰνΠτα στα θαλασσα, οκοφτι στα στεριο! ΑΠοννωοΠ...
ο·ικ->`···` ·. να Η ή! `·ι _ ·“π-·
_¦_'ι,.__ .'.# Ι¦ _ _<
ι , _ _ _ .
¦ . . ΠΙΝ σο Κ σω·““ ›- ΜΜΜ
έ ν ι ι Στοαΐα πουπροΚολοιΝ Ψῶωγιοωοςμο- Ι _ ¦ Ι Βατικανο! Ι γ . ΣΕΜόαΜ_ - 
. ' Μ και οικογένειέςτο πουσοψωΝ | . ¦ . ο. . . . .
· ' Ι Δ _ ' ωπὡσΜςω247Μωςπ ἱί· . ι ι Π Ε ΣοΚσαιν·Ορθύδο- ' ξ μιν Ποια·μ η η ' χώρας.0ιαΜωςγιαΜγοφαΜ£ι5 " ί " @ΜΒΜ-:Ώ Χ .
Δ Πεινοὐν τα ΕλληνοΠοιΙλα