Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ο
Μ σως-Μ»
ΜΜΜ: λ Μ
ποιου”
Μ λ Μ
ανω-Μο
οποιο»
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΜΜώΜΜΜ
ψἩΜΜΜΜΜΜ
ωψΜΜΜΜΜὡ5Μ
ΜΜΜΜπΜΜ
 Τοπικἐς καί σπορα_    | .1 €
δικές καταιγίδες στό °Ιόνιο καί τα ήπειρω- ·. . . _ . )Ερατοσθένο υς ], τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ίπίσ@σειίεπσνν8.σι
τικα, κυρίως στα βορειοδυτικα.Ἀνεμοι στα Το Γενεθλι0ν Της ΘεοΤ0 κου Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
δυτικα νότιοι καί στα ανατολικα βόρειοι σ Σελήνη 8 ήμερών Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 0] 70870
3 με 6 μπωφορ. Η θερμοκρασια εως 30β. σ ο ύ ό Ανατολη ηλιου 7.0] - Δυσις 7.44 “Ετος ]280ν
| ~ ε | Δ |
Δια γυμνού α  η μοσποπιπη
9 ~ 3 Ι
οφθαλμού ασαφεια
τών Ἀθηνῶν
Τελευταία πρωτεύουσα στήν Εύοωπαίπή“Ενωση
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ είναι αμείλικτα:
Στήν ερώτηση τῆς Ευτσειαι αν
είναι ἱκανοποιημένοι μέ τήν ζωή
στήν πόλη τους, οἱ περισσότεροι
κατοικοι τών πρωτευουσών τών
28 κρατών-μελών τῆς Εύρωπαῖκῆς
φαση του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία
καί τα τρόλλεύ πού διέρχονταν από
τήν ὁδό Πατησίων μπροστα από
τό Πολυτεχνείο. Δύσκολα θα συναντήσει μια περιοχή τόσο μεγαλη όσο ή εύρύτερη τών °Εξαρχεί
σότεροι από 15.000 αστεγοι ευρίσκονται στούς δρόμους. Άγνωστοι
προχωρούν μέ ανεση στήν καταληψη κτιρίων, όπως αὐτό στήν Κανιγγος για τήν φιλοξενία προσφύγων.
ά Μ Έ ι > ι θ ι Σι 18 “ κ . ι ¦ ¦ Περίπου τό ένα τέταρτο από
Μή ω Με· > ν“ὶσἶως απηντησαν ετίΐα· ι ε _ (Ψ) σφι) ο νομος) ουσιαστικα° δεν τίς παιδικές χαρές τῆς πόλεως θεεξ αυτων, μαλιστα, θετικη απαντη ε α ο εται. - 3 ¦ ι ι
Φ ρμ ζ
ΜΜΜἀΜ Η ση ἔδωσαν έννέα (πως δέκα Κω ωρουνται ακαταλληλες. Εμποριο
Μ τοίκους. Τὰ πιό χαμηλά ποσοστά Περίπου 15.000 κλοπές καί δι- ναρκωτικών γίνεται σέ κεντρικα
ΤΜ Μ Μ ὁ ΟΠΑ Μ Μ ώ Μ η σέ όλη τήν ΕΕ απαντούν στὴν Ἀθή. αρρή|ξΞις ση μειώθηκαἔ στήν Αθή- σημεία, |ύπό_τό φώς του ἡλίου; Τό
ΜΝ ψΜΜα“ώ ΜΜΜ» να, όπου τό ποσοστό τών κατοίκων Ψ το 01? Σξεδον ·500 Κώς)! ποσοστό) ?05) ?ρ9σινοιζ παρ9μενει
Μ Μ ή Μα Μ Μ Μ ώ πού δηλώνουν ἱκανοποιη μέ νοι ?π9ῆριμματων εχοΨ κ?ταστραΦἔι χαμηλ?= ενω αΕομα ΜΡ (ΡιλΡδ?ἔεΞ
ΜΝ ή· ΜΜ Μ εἶναι 71%Ε δέκα μονάδες χαμηΜ_ απογακροαριστερους,'αναρχικους προσπαθειες, όπως αυτητης αναΜΜώΜώ Μ Με' τερα από τὴν προτελευταία Ρώμη. και αλληυεἔαραἔΕεεπντελΞσαια πλασεως του ΠΞΞιου ἔν Αρεως.
Μῆ Μ ΜΜΜ , Ι ~ ξ πενταετια. την εικονα τῆς ρωμι- απετυχαν παταγ ώς. ε περιοχες
Μ Μωω Μ , Ειναι πολ?`Ψ δυστυχως οι Μι' κής πόλεως συμβαλλει καί τό γεγο- όπως τό Γκαζι, ή Ἀγία Εἰρήνη καί
ραγοντες που επι εινωνουν την ν “ ι ρ γ ι . . - ε ¦ ¦ 7 ι _
Μ Μ Ν Μ ή , _ , νος ότι ο Δη μος εχει απαξιωσει τον του Ψυρρη, οι κατοικοι ειναι ουσι
Μ Μ ω Μ Μωβ π?ιοτΠτα ζωη εξω? νκΞρωτεωΡσα στόλο τών απορριμματοφόρων, έκ αστικα υπό διωγμό, λόγω τῆς αναρ της δωρα5 μας· Η εγ ΉμαΉΜΠ· του ὁποίου συχνα είναι έν λειτουρ- χης επεκτασεως τών καταστη ματα ειναι εμβληματικω χαρακτη- γία μόλις 20 ὁχήματα. των μέ όχλοῦσες χρήσεις.
 ρα αναμεσα σε αὐτούς. Δύσκολα
ΜΜΜ ἀΜ θα συναντήσει κανείς αλλη εύρω- Δέν είναι μόνο αύτα τα στοι- <Η ἱστορική πόλις τών Ἀθηνῶν
ΗΜώ Μ παῖκή μεγαλούπολη όπου τμήμα χεῖα πού διαμορφώνουν τήν ζοφε- δέν αξίζει να ευρίσκεται στήν τεΜΜ ήν "Τ Μ ΜΜΜ του κέντρου της θα αποκλείεται ρή εἰκόνα τῆς πόλεως. Σχεδόν δύο λευταία θέση τῆς Εύρώπης. ΔιαθέΜνΜῆ "ΜΜΜ συγκοινωνιακα υπό τόν φόβο έπι- χιλιαδες έγκαταλελειμμένα κτί- τει κανείς τό σχέδιο καί τήν βούληΜ θέσεων, όπως συνέβη μέ τήν από- ρια καταμετρώνται πλέον. Περισ- ση για τήν αναβαθμισή της;
ὁ ΜΝ σόι-Μ Μ
Μ Μ Μάθημα
ΜΜΜωΜ ΜΜΜΜ
' 5 | |
ωφΜωΜΜ °Ι_Ι
“Μι Μ Ευρωπη «πνιγεται»
ΜΜΜ ΜΜἀΜ | |
ΜἈΜήΜψΜ Μ
ΜΜΜ ψΜκ Μ
ΜΜΜΜΜΜ ς ¦ Ι ¦ ¦
ΜΜΜΜωΜ Ανεοματιστη πολιτικη στο προσφυγιπο
ΜώΜΜΜΜΜ ως·
 Μ ΔΕΝ έχουν περασειπολλα χρόνια δικασία εξόδου, αλλα όλοι σχε- δέν μπορεί να αντιμετωπίζονται
' από τότε πού ή Εύρώπη πανηγύρι- δόν προβαλλουν τήν περιφε ρεια- μέ σχεδιασμούς «έπί χαρτου» από
ΜΜΜΜΜὺ σε τήν πτώση του Τείχους του Βε- κή ή εθνική τους ατζέντα, ανατρέ- τήν ανεση τών γραφείων τῆς εύρωΜ ω Μ ψ Μ Ο πΜ Μ· ρολίνου. °Εκείνη τήν στιγμή, δύ- ποντας τίς κεντρικές αποφασεις παϊκής ύπαλληλίας.
ήΜΜΜ σκολα θα πίστευε κανείς ότι πολύ τών Βρυξελλών. Μήλον τῆς έρι- Μ ¦ ¦ ¦ ¦ , ,
ω ὁΜ ὁΜ ὁ ω ὁ . ¦ ε ε , _ ¦ , , _ _ ετα τα τειχη στα συνορα των
συντομα οι χωρες της ανατολικής δος ειναι το προσφυγικο μετανα ¦ ι ι .
Βαλκανιων η αγγλογαλλικη διΜΜΜ Ρ Εύρώπης θα γίνονταν ἰσότιμα μέ- στευτικό - ή έντασις του ὁποίου α ὰ ώ έ , ν «ζω κλα τοῦ Κα λη τῆς Εύρωπαῖκής 'Ενώσεως. έπρεπε να εἶχε καταστήσει σαφές λμ. η] γ ιη . , Ϊ ¦ ¦
.Μ ΜΜΜ" ο γ ν ι , . ¦ . . αι» οδηγει και εκει σε φρακτες.
ΜΜ Ομως πολυ πιο εἑωπραγματικη στους γραφειοκρατες και τους κο- ¦ ¦ ν 5 ¦
ΜΜΜ ΜΜΜ Μ Καποιοι θα το ονομασουν «ρεαβ θα ακουγόταν μια πρόβλεψις ότι ντόφθαλμους πολιτικούς, ότι ή ν ¦ ν 5
Μ“Μωώ στόν ΖΙο αἰώνα τείχη καί συρμα- πραξις απέχει παρασαγγας από λισμο». Καποιοι αλλοι «οπισθοΜΜ Μ Μ ὰ Μ ή Μ· τοπλέγματα θα ὁρθώνονταν για να τήν θεωρία. δρομηση.»· και.να φ οΥομα_
”ΜΝ ΜώΜΜΜ χωρίσουν τήν ενιαία Εύρώπη πού 5 7 “ . σἶι κανεις) αν ἶ"Μεὶτην ανερΜΜΜΜΜ α ΜΜΜ τότε ὁ α ατίςονταν 'Η Ευρώπη ειναι ενα συνολο ματιστη πολιτικη τῆς Ευρώπης. ¦Ο
 ρ μ ' κρατών μέ αντικρουόμενα έθνικα φρακτης στό Καλαί θα σταματήσει
πω “Ομως σήμερα, ή Εύρώπη τών συμφέροντα. Τό μεταναστευτικό τούς μεταναστες πού θέλουν να πεΜ#Μ «28» κατακερματίζεται. Καί ναί φέρνει τόσα πραγματικα προβλή- ρασουν τήν Μαγχη -όπου σημειομέν μέχρι στιγμής, μόνον μία χώ- ματα πού βαραίνουν καταθλιπτι- λογικώς «πνίγεται» ή ἰδέα τῆς ένιΖ ρα (ή Βρεταννία) μπαίνει σέ δια- κα στήν ζωή τών ανθρώπων, πού αίας Εύρώπης.
Σ ί Τ” ε ί
Μ | 2 ~ 2
Μ Το τελος του θερους
ά Μ Μ
Μέ ἡμίμετρσ προσπαθ€ῖ6ὁ Κ- κόΤρούΥκσλος  ύ "Μ Μ ο" ω ω 
να ισσκε ασει τις περι- ..
κοπές τών έπικουρικών, ὺωΜΜΜΜώπ ΜΜΜ Μ” ΜΜὴΜὴΜ
τις όποῖες θα ακολου- ΜωΜ*“ὴ “κι η; Μ Μ Μ Μ Ω" Μ Μ Μ αωΜωΜωω
ωσεί κ<ἔ πσρσκρστησις ω Με· ώ ἡ κκ Μ Μ· Μ Με 'Μω'°ω'Μ| | ωΜω¦ω
__Των (Νο ρομικων-Μ¦ Μ “Μ="ἩΜΜ κοΜκωΜΜ ΝῳύωΜΜ_
Μ ΜωωΜωω “'°'Μ“ωΜ““Μ“Ή ωΜΜωω· ΜΝ
'0Μ.Μ ΜΜΜω“ ΜωΜΜωωΜ ωωΜ ή
ΜΜΜ ΝΜΜ ψωμΤόΕὐρωδικσστήριοἐπέ- “ΜΜΜὴΜ ΜωΜΜη ωΜ)“ὐωψΜ ΜὴΜΜΜ
βολεστἡνἙΜόὸσπρό- “Μ“^Μ“ ΜωὴΜΜτο ΜΜΕ” ΜΜωῳω
Μο Υιό Τό ΜΜΜ Μ“ η Μ ι Μ Μ ω *Μ·Μ"ΜΜ Μ ΜΜΜ Μ Μ
απόβλητα. Με Μ Μή“ΜήΜΜ
Μ# ή· Μ η Μ ω ΜωΜωΜωω
Το εΜ ΜΜΜ Μ“ψ"ΜΜ πΜΜΜΜ Μ ΜΜΜ”Μω ω ΗΜ
Μ ψωμί Μ·“ΜΜ“Μ ΜΜὴΜψΜ ““ΜΜ·Ν
Στό έπίκεντροἡ δημι- ΜΜΜ“Ν ,ο ΜιΜωΜι
. . . . . Μ η ,ο Μ ΜΝ Μ
ουργισ ενος νεου Ταμει- Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ ω η
_ . . . ωωωωω
ου της Ευρωζώνης για ΜΜΜὴΜΜ Μ0ΜΜΝήὡΜ Μ_.ΜΜτην θωράκιση από νέες ΝΜπΜΜ ΜΜΜΜΜ ΜΜωΜω ΜωΜωΜὺ
κρίσεις. Με ψΜπΜΜΜή ΜΜΜΜὺ8 ”_ΜωΜ
Μ Μ Μ "Μ στη· ω ΜΜΜ Μ
τωωψωω Η. Μ το Μ Μ ΝΜ“λΜΜΜπ Μ ω"ο ι ιι ι Μι Η·
Γραφει ὁ Αθανάσιος Κοσμύπουλος* 
Το ΤΡΕΧΟΝ πολιτικό τοπίο παρουσιαζει μίαν αόριστη είκόνα, αυτό δέ όφείλεται στήν συνύπαρξη αντιθετικών καί αντικρουόμενών δεδομένων
όπως αυτό προκύπτουν από τήν πλέον πρόσφατη δημοσκόπηση που διενήργησε τό Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας.
Ἀπὸ τή μία πλευ ρα ή ΝΔ καταγραφει ένα σαφές καί έδραιωμένο προβαδισμα δέκα μοναδών
στήν πρόθεση ψήφου, όπως καί ό κυριακος Μητσοτακης προηγείται σταθερα ὡς ό δημοφιλέστερος πολιτικός. Παραλληλα, έννέα στους δέκα
πολίτες γενικώς, δέν είναι εύχαριστη μένοι από
τήν απόδοση της κυβερνήσεως, καί είδικὡτερα
από στους δέκα ψηφοφόρους της κυβερνήσεως δέν είναι ευχαριστημένοι από αυτήν. 'Η δυσαρέσκεια τών τελευταίων βέβαια έδραζεται σέ
τελείως διαφορετικούς λόγους από ό,τι τό γενικό συνολο, καί συγκεκριμένα είναι ένοχλη μένοι
κυρίως διότι δέν έγιναν πραξη όλες οί αρχικές
έεαγγελίες του κυβερνώντος κόμματος.
'Η παρασταση νίκης είναι καθοριστικό υπέρ
της αντιπολιτευσεώς. 'Η συσπείρωση της αντιπολιτευσεώς είναιπσλυ όψηλή, παρ° όλα αυτό απώλεσε μία μοναδα από τήν τελευταία δη μοσκόπηση. Ἀντιθέτώς, ή συσπείρωση του κυβερνώντος
κόμματος είναι σχετικα χαμηλή καί κερδίζει μισή μοναδα σέ σχέση μέ τό παρελθόν. 'Η αποχή|
λευκό καί ή αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένουν
σέ υψηλό επίπεδα, γυρω στό σαραντα καί πλέον τοῖς εκατό, όπου οίπερισσότεροι είναιπρὡην
Συνέχεια στήν σελ. 8
ρουστάζει αύτές τίς ήμέρες
στήν Μόσχα τό ακριβές
ομοίωμα τού μηχανισμού
πού έχει κατασκευάσει. Ἡ
παρουσίαστ ς γίνεται στό
πλαίσιο τού αφιερωματικού έτους Βλάδος-Ρωσίας. Ἀναφερόμενος δέ στό
πρόσφατο εύρημα ένός
δόρατος στόν βυθό τῶν
Ἀντικυθήρων, δημιουργεί
αίστοδοξία ότι «δέν έχουν
κατακλέψει τό ναυάγιο».
Ο Δέν είναι οί ήλικιωμένοι πιό επικίνδυνοι όδηγοί από τούς νέους. Αύτό
είναι τό συμπέρασμα
ἐρεύνης τοῦ Πανεπιστημίου τού Σουωνση τής
Ουαλλιας. Ἡ ερευνα δια- · Σήμερα Τό βράδυ' ἄν
πιστωνει ότι οί ήλικιωμένοι αντισταθμίζουν τίς
σταδιακῶς μειούμενες ίκανότητές τους καί τήν ταχύτητα αντιδράσεως οδηγωντας πιό αργά καί τπό
προσεκτικά Μάλιστα διεπιστωθη ότι οδηγοί ήλικίας 70 ἐτῶν προκαλούν
τρείς έως τέσσερεις φορές
λιγώτερα ατυχήματα σέ
σχέση μέ τούς ὁδηγούς
Ι 7 έως 21 ἐτῶν, αλλά περισσότερα ατυχήματα σέ
σχέση μέ τούς σαραντάρηδες (οί οδηγοί 40 έως
50 ἐτῶν είναι ή ηλικιακή ὁμάδα μέ τάλιγωτερα
τροχαία). Νά ληφθεί ἐπίσης ύπ' όψιν ότι ή πρόωρη διακοπή η; Μίκησης μπορεί νά έχει συνέπειες στήν ψυχική ύγεία
τῶν ήλικιωμένων.
Ο Δέν αποκλείεται στό
ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων, όπου εύρέθη ὁ περίφημοςμηχανισνόωστρα
λάβος, νά υπάρχουν καί
αλλά εύρήματα πού νά
αποκαλύπτουν μυστικά τής τεχνολογίας τῶν
αρχαίων Ἑλλήνων. Αύτό
ἐκτιμα ό Καθηγητής
Ἀστροφυσικής Ξενοφῶν
όλα πανε καλά θά έκτοξευθεί τό ρομποτικό διαστημικό σκάφος «ΟσίωΒΕΧ» τής ΝΑ$Α προκειμένου νά συλλέξει δείγματα από τήν ἐπιφάνεια
αστεροειδοι7ς διαμέτρου
μόλις 500 μέτρων. Πρόκειται γιά τόν αστεροειδή
Μπενού, ή ήλικία τού
ὁποίου υπολογίζεται σέ
4,5 δισεκατομμύρια χρόνια είναι δηλαδή ανάλοκι μέ αὐτήν η; οι; Ἡ
τροχιά τού Μπενού τόν
κατατάσσει στά δυνητικῶς ἐπικίνδυνα ούράνια
σωματα γιά τόν πλανήτη μαί
· Δύο πολυθρόνα τού
Ι8ου αίῶνος πού ἐκτίθενται στίς Βερσαλλίες μπορεί νά είναι φθηνές
απομιμήσεις. Ἀγοράσθηκαν από τό γαλλικό κράτος τό 2008 αντί 2, 7 έκατομμυρίων εύρω. Όμως
ἐκ τῶν ύστέρων διαπιστώνεται ότι ή διοίκησις
τοϋ μουσείου παρεσύρθη από τήν γνωμάτευση
ένός ἐκτιμητοι7 έργων τέ
χνη ς πού θεωρείται αι7θεντία στίς καρέκλες ἐκείνης
ή; εποχής. Ό ποιητής
Μουσας, ὁ ὁποίος πα- ήδη συνελήφθη.
Διαβάστε τά αρθρα
«Τό μηλον της ἔριδος»
ΜΔω(σελ· 3)
«Ό σπύλος της γειτονιας»
ΜΜ(σελ· 8)