Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ 
'στοεπο·©οΜοτ-τι ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|Κ0Ν0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
, _ - Π. μ  _._μ*·¦. 
ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΝΕΚΡ0| ΚΔ' Μ'Α ΑΓΝ00ΥΜ
ιφνίδια παραίτηση
του Μητροπολίτη
Άρτης |γνατίου
το έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου
ΤΟ ιλΡΓ ΜΑ*Όἶ·ἐ)ΡΎἘ! ΤΗ ΊΕΣΗ Τῖ`ι
Κρατική ενισχυση
μετα από τπν ένταξή αις στο πρόγραμμα ποσοτικής καλόρωσπς αις
ΕΚΤ. Πριν από αυτό όμως. θα πρέπει
5.000.000 ευ ρὡ “Ἡ$ἶωἙ"ἔἔἩἩ$
να ολοκλπρω0εί τι δεότερπ αζιολόγπ·
ΑΝΔκΑΛΕ|ΤΛ| Η ΔΔειΑ ΛΕ|ΤΟΥΡΓ|ΔΣ Φ·  “ΜΜ··Μ- Η ΜΝ “σε
ενδέχεται να πουλήσει ένα ή δύο μι·
_ κρό ομόλογα. μετά από τπν ένταξπ
Δ στο πρόγραμμα ποσοττκής καλόρωστις, για να δοκιμόσει τις "ορέξεις"
των αγορών και να στείλει ένα μήνυμα προς τους επενδυτές ότι στέκεται
ξανό στα πόδια ως.
Αυτό ανέφεραν στο Καυτο" ππγές
από τπν ελλπνική κυδέρνπσπ. Υφπλό·
δα0μοι αξιωματοόκοι, με γνώαπ του
πτώματος, είπαν στο ειδπσεογραφικό πρακτορείο ότι τα μέλπ τής ελλπνι
Από ασκοπεῇο
σε σκοπεῆο·
ιι Μέρκελ
Με   Ι.
κής κυδέρνπσπς είναι δικασμένα για
τον κρόνο έκδοσπς των ομολόγων.
που θα σαματοδστήσουν ταν πρώτα
έξοδο τπς Ελλόδας στις αγορές από
το 2014. Πριν από αυτό. π Αθήνα
ήταν αποκομμένπ από τα διεθνή αγορό ομολόγων. εξαιτίας τπς κρίσπς
κρέους που ξέσπασε το 2010.
θα πρέπει να στιμειω0εί ότι δοκιμα·
στική έξοδο στις αγορές είχε γίνει και
το 2014 από τπν κυΒέρνπσπ ΣαμαρόΜό
υποθέσεις
παιδερασπας ανηλίκων
Σελ 8
Ο λογικός