Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3347O • ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου στο ρέµα
Πικροδάφνης από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής

Ευχαριστήρια
επιστολή
της απελθούσας
Αντιδηµάρχου
Λυκόβρυσης Πεύκης,
κας Ασπραδάκη

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

«Χαίροµαι ιδιαίτερα που
βρίσκοµαι σε αυτήν
την ∆ηµοτική Αρχή».
ΣΕΛ. 12

Μέσω της
κοινωνικής
σύµπραξης
της ΚΕ∆Ε µε
Εκπαιδευτικό
Οργανισµό
Χορήγηση υποτροφίας φοίτησης από το ∆ήµο Αµαρουσίου.

Η διευθέτηση του ρέµατος της Πικροδάφνης επιλύει ένα γόρδιο δεσµό 15ετίας και
µια παθογένεια 40 ετών στο πυκνοκατοικηµένο ΝΑ τµήµα της πρωτεύουσας ανέφερε
ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τοµέα Αθηνών Χρήστος Καπάταης, µε αφορµή την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής.

Η µελέτη προσθέτει, κατατέθηκε από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
και αφορά στην οριοθέτηση του ρέµατος και
τη συνολική διευθέτηση του µεγαλύτερου
µέρος του (από Λ. Βουλιαγµένης έως την εκβολή, µήκους 8.500 m.) το οποίο ενέχει πλήθος προβληµάτων και σηµείων - «παγίδες»
για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσων
και των περιουσιών τους σε περιπτώσεις

ΣΕΛ. 3

Φεστιβάλ Τέχνης
και Πολιτισµού στο
∆ήµο Νέας
Σµύρνης

Πυρπόλησαν οχήµατα
του ∆ήµου Ζωγράφου

Ιωνικές Γιορτές 2016.
ΣΕΛ. 10

πληµµυρικών φαινοµένων.
Σηµειώνεται ότι το ρέµα ξεκινά από τον
Υµηττό (περιοχή Καρέα) και εκτείνεται µαζί
µε τους παραποτάµους (από Βύρωνα, Ηλιούπολη, Αγ. ∆ηµήτριο, Π. Φάληρο) έως τον
Άλιµο µε συνολική έκταση της λεκάνης
απορροής 22,4 km2, εκ της οποίας το 60%
αναπτύσσεται εντός του αστικού ιστού.

ΣΕΛI∆Α 9

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ξεκίνησε η Α.Σ.
Νίκη Αµαρουσίου
Προετοιµασία για µία
απαιτητική χρονιά.

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 14

Οµάδα αγνώστων µπήκε στον προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου
Ζωγράφου και έκαψε 3 αυτοκίνητα και 1 µηχανάκι του ∆ήµου, γεγονός
που δηµιούργησε πολλά ερωτηµατικά, αλλά και σκόρπισε βαθύ
προβληµατισµό στις τάξεις της ∆ηµοτικής Αρχής για την βίαιη ενέργεια.

ΣΕΛ. 10
Από το κοινωνικό φροντιστήριο του δήµου Αγίου ∆ηµητρίου, πέρασαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 6 από
τους 10 υποψηφίους και όπως τόνισε ο υπεύθυνος, κ. Πάνος Μπαντούνας: «Κάποια παιδιά λόγω της οικονοµικής κατάστασης των οικογενειών τους δεν είχαν δηλώσει άλλες
σχολές εκτός από την Αθήνα και για φέτος δεν κατάφεραν να περάσουν».



Τελευταία νέα από την εφημερίδα