Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ω | '
Σεῆ. 11-23
=43__·( ϊ
 , Ο»
··@>› Μ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
“το Ποτ-Π
Ιἰι“|ἔ ΧμἩ`χ
ῆ·ο ή π ή ο ο
ο: Μ ΜΜΜ
Ι' ῦΙΊ ἶΐῖἶ` ῖῖ^Ί
 ι ΙΡ Ντ· ΙΑΝωἔ Ἡ
_ · “ΧωρΖοντω» στη μεση ο· δύο
Πολεις με το ντὲρμηι ΜοοτοΦογκο
Φλον κατ Πολμἑτρος-Σοο Πάολο
· Το... βτολί της η Φορμτιριομἐνη
Φλομὲνγκο
Με ΜΜΜ ΜΝ
χΩΡΙΣ τΖεΡΔΡΝΤ
Ο'  Δοοκολη
εξοδος
γκι το Λος Άντζελες στο Σολτ Λέικ
Δ'·“ Δ.Δ
π ή ο ο “ν τὸν-
τ γο ή
“` ΤΗΜΜΡΛ
ο ”ΠΤΤ“*“ῖῖῖ
Ι  ΤΗΝ 'ΜΑ ΗΜΕΡΑ
8«ΜΠὁμΠες» με στηριγμο στους
Φιλοξενούμενοος σήμερα
Ο Π|ΜΠΟΥΡ
ΠΡοτΑοΗκΕ
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
Τ· σκέφτονται οτηγ Τρίπολη
' γω τον Αλγεανὸ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
·· Ω;ἑ | · · |
  ι ι | · ·
ο < ί, .
Ο Ο. Ο Ο ' ζ' 'Ο :"'·Ξ:· :
«Πόῆεμ05» του Β. Μαρινάκη με Εισαγγεῆέο και Ντογ|όκο
“Μο το· ΚΜ ο οΜΜπΜκοτ,“ ;
Η Γ|-ἩἴΜ /
Η ΝΠ Μ“ΡἩ| ΧΩ; Ο
Σω. 24
¦· ο.
Σἐῆ. 5,1ο
|'|Λ| Ι Μ¦ |/4 ::/_¦_/.)/ω“/Μ“μ:“_Μ¦:^/>/_ Δ τ .
Δεν ορἐοων στον
Ζ|ΜΠἐρτο οι “φωνεο
το το... ΜΙΝΙ Μ 
ΔΝ· ο
Δ ο ο ο ¦
· ΔΡ. Φ |Λ|κΟ ί ?814
~ ΤΙΜΗ 130€
Δι=·Ι
· | ··
οπο τον «γοτο
του προέδρου»
'τ' Γ¦ τ  ' “ '- έ . τ. μ.. -- η .Ι ζ.7 ρ ,
·¦ΓΔ|¦,ι!_ _ ἐκ) ΓΑ /!¦ ἶΓ Ι|·Ι'#/'Δ ,·ίὶ /'Ι '1 Δ .ι'ι|/ #/:¦ //',/ ι / ¦ ο”
. α Ι .. - ¦· . ,|
Η//Π “/'¦//!ΠΠ/“ '¦Γ'¦ “κ ./ '¦/“
κκ ]|]ζΙ`(χ/ἶ-]
ι (τΞκοΙκηῦη ΜΜΜ _·
κ “ ΞΞΌ ί `
 τιΠ7 ΜΜΜ ων “ ` “ τ “ε 
 ' 9 ^ ' “ · ο · 
. Δ Δ Δ
7;  !“
 π . Δ Δ ' . ἔ|ΣΤΟΜΗ
9οἔἔ:#“ ο ο ο ο · ο ο  ο'
.¦.#2__ Ψ . Ο . ¦ . ο ο Δ ο ο ο ο ·