Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
·'··Μ·ς ΜΜΜ,  
ε·Μνι·Μ·να·ο γ τ · ` “ ο η ΜΜΜ ο88
Μαιο"...  =_ῇειιιοἡιιοι`ονειιι
ο ΓραφειοΠΛΝΟΣΛ0ΥΠΟΣ Με ν Ι _ · ι “ιιινιιιιι ασκ
Καννων ωοοοοιιοι ο ή!ν@ΜμιΙοο
οποιον 'Μονο »
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΑΛΗΣ Σελ. 32
ΑθΛΗΪ| ΚΗ
1272 (2487?) / ε Ι 30
ιδού ο νεο
φανεῆο!
Ο Άγγλ05 αϊ6Περ έφτασε
στην Ελλαδα χθεε το μεσημέρι και
αμεσω8 μετα, Προινονἡθηκε κανονικα
 έ Π __ _ Μ 
'_.__  -.]~ἑ““ωψ Ύ-· 
...·~“_
8 :τ Ϊ ,ΜΜΜωτ Με Μ Δ
κ ιι ιιι>οιιιιιι τον ιι:ιιιιιιιιιι δ ι ο το: ν αγιον ` Ήιιιιννινιι ιοιιιιι·ιιἶ
ιιιιιιιιιιιοιιονιιον ιιιιιιιινιι ΜΒΜ" Με" Μ εε0"ω"κες
"Σ ΜΗΝ! ΜΕΡΕΣ Ϊ" ενονιει των ιιοινες ο οιοιιι
ιιιιιιινιιιον ιιοιιοιΦιιιι·ον "ποπ" ως ΕΠ" .Μο 'ο ΜΜΜ" "Μ "Ν
· ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΜΜ· ιιιο νο ιιιιν ιιοει ιι _ , Ι , , . .
ΜΒΜ" ως «8Μ""ΜΜ ΜωωΜ» · Σε ειοιιιῆιιιιιι θεον, ιιοΜοι ιιοοιιιοιι-ΒοιιΒο ιον ΕιοοννεΠεο
αν" 6|ΜΜῇρ|"· με ΜΒ Μ" ὰ  οιιο ιονς ιιοωιονωνιοιες Εω'ειων πονο και οποιο ιι
κοιννοοιιιιιοιο, ενω οιιειιιειιοι ` ` ιοο ιιοοοοιιιινιοιι ιων Ι ιιεΜει νενε|οΒοι. οιιο ιον
ΦΒονν£ῆιις Μοοινιιιιιις νε ιιιιοονΜιιιοιι Κ ιεῆενιοιων ιιοονων 2 Κοι!" ΜΒΜ" Με". ΙΜ Β!)
τιν Μενού ιοιι Ποιον Βοῆιινιιιι ιι νικ ζ απο ενννιιον |Βννοβιις
7 Η άΕνωσο» καταδικάζει τον αλἡτικο εοιθεσιι
 ` που δέχτηκε ο φωτορειιόρΙερ, ο οιιοιοε
εκτελούσε το καθήκον του. κατα το διαρκεια
ἶ Με κλήρωσηε Με Η.
Ο ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΔ|ΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΣΑΤ