Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΤΩΝ ΙΠ0Ρ
^/"τ“ς: °- Ν 'κ°ῇ°."δ“ς παραμονές της έναρξης του ηρωταοηηματος. ο εισαγγεηεας
:Χ:ΐ;Ἑἔ;:$ Σ::ΐ;:Ή: Εφετών Σταματης Δασκοηοηουηος ηροτείνει στο Συμβουηιο
ΕΦετῶν την ιιροΦυηακιση του Βαγγεηη Μαρινακη
ο εισογγεηεας κανει
° ΜΕΚΜ0- Τέσσερα κακουργηματα για
ηογο για ηαραβίαση του ηεριοριστικοιί παω: εισηγείται Μ ..ΜΝ ΜΜΜ .
όρου της ενασκοηησης του ηροεορου του °::ζ¦:°ἑἩἙΜ$ “τα =“ν·=:ί·<
σουμηιακου με το ηοοοοῷαιρο ο Ξηικαηείται ηοοΜαίΝυ για την ”'¦Βξ°¦Ἡ¦Μ2"
μεταξυ αηηων μια ατακα του ηροεορου στη Φιέστα =ἔ::::¦ἔ;:“Ἐ:
ηρος τον Χρηστο Φερεντίνσ ί·σ σουπας θα συνεκίσει
να σαρώνει τα παντα για τα εηομενα τουηακιστον
45 χρονια-ι. Μπα και μια οιίηωση του
ΜΜΜ Μαρινακη μετα το ιστορικό
οιηΜ στο Εμιρειτς
και του Ατρομητου και του
ΜΜειακου. ΠΜ” :ησνος και Γιαννης Κομηοτης
αντίστοιχο. ως και
ο ηρθαν ηρωορος της
τησ Γιῶργος
Σ'°·Ν
Ι Η τεηικη αηΜση
για την ηροταοη ΔασκαΜπανιου ανηκει στο
τυμρουηιο Ξωτῶν και αν
αναμενεται νωρίτερα
απο τις 16/9
ΜαΡιΝακΝτ
Ϊ:χΞΔΕ" νηηι·κει ¦'ΜΒ°ΥΛ|° ¦'|'||Ν Ι
 ΕΛΛΑΔΑ ΚΔ' ¦'|'°" ΚΟΣΜΟ "ΟΥ ρ
ΒΑ ΚΑΝΕ' Δ¦|(ῖ|·| ΑΥΤΗ "Η" η
`.|||||'|'Ε'|'|"Μ¦'||||
νιτι-ιι=εειη»
ΞκΠηριί ΜΜΜ του ηροέσρου του αηυμηιοκου
αυτου· ΠΛΗΝ" για τον Σταματη μασκαΜηουηο. αηηα και τον ηροίοταμενο της εισαγγεηίας Μηνών ισίοωρσ Ντογιακο
·προαηο0οαισμονο το
ι ¦ ¦ ΐ ιιεριεκομσνο της ηροτασης οηο
η 7 7 Ό· τον Μοτομενο της Εισογγεηίος
ι . Κ ι Φ ` Μην" ιοιοορο
¦ 3 ή Ντογιοκο. οσο την _ η"
Ι! "η" "ο" "Ν °="" “=ἔἔ.¦. ο τ=αΐ=
_ " " Μ 'Η Μ" Ν αοσκαηοηουηας εηιρεί η τι, °ἩἙ°Μ""ξ& ραιώνει ηηηρας το ανα` λ χ ' χ στΜο"ν:οι.ουσιαστικο σε' 'Ι ¦ να “Μ ”ή”
' .7 _ ως του απυμηιακου “ἑ'"==Ἑἴ:=ἔ=Ρ
-ε ¦ - και της οροατηριοΜ ο( ω ντίον του στην ηροσορο
- τ 'Μ μ "Μ και την σισογγσΜο του
- Ξ : Ύ 7 "Μ¦'"=7 Μαίου πανω·
ο Μ¦ 'Μ ”ΜΒΜ Μ . "Ψ ===< 7 ¦   ζ ` 7  ι . · 4 Μια σειρα ααα ενεργειες του Στοματη ΝακοποΚ0Υ'||¦ κονιορτο· ο:: Μ" Μ" ΜΜΜ . "π-Μ" "ΜΝ _ ζ . ι ί ι ¦ ¦ ί Ψ _ σουηου οηοοσικνυουν οτι παντα ηταν σε Ματς·
σαιτ' την εισηγηση ααακα- ' "Μ” °"#°“ Μέ ° ΜΒΜ” κ" 7 ι 'ζ ι' ! “ τονμενη υηηρσσίο και σησκουε τυοηα στις εντοηες
Μαιου ηρος το :υμρουηιο :Μ"='=ρἴ°ἔἔ'° κ'Ψ Μ:: ἔω"ω Β” ι; ι 1 ' 'Ι !¦ὶὶ του ισίσορου Ντογιοκου. ο οηοίος εκτεηουοε
"Με" 'Η 'Μ "”ω“°"°" συμηηηΜσι: ή' ηρὅΨσ:°αυτη Μ ΜΜΜ." "ω” ¦ ὶ ζ |¦ Ι ι "ΜΜΜ σε .Μ "Η”
'ω Μ““ ΜΜΜ" ' ° “Μ'- οτο στοοισ ηου βρισκομαστε ααα ορο αυτό. ΜΝ ι · · · ' ' ¦ .' . 'ί Ξ ί! γ ί · οσίας ηοινικοΜγος ρίκνκι ως σε εἰ". "ΜΜΜ, "Ι Μ ΜΝ' “Μα η ι 7 ι ¦ έ ιανομενα τη οίκαιη το ση αλμα" κατακτο7μηνυαη
“ες *κ Μ°Μ'" 'Μ στερείται νομι·σίς ντας της υηοοεοεος ι. ι ` ' ο ΒΔ · ! ! ξ!! ' "η °"°""""“' Μ' ω π" ΜΜΜ" Μ
συνταρακτικης υηοοεοης σου .ω““"¦“. "- υα μιηηαο· ικα ` ¦ ' ι . ταρτητους και απο να ΒΚ ”ως του Μαγὲ""8 Μ Μ" “ες " "ΜΜΕ" ω" _ . Βαρους οικαστες· πιο· ετ. ΔασκαηοηουΜ·
στο εηηηνικο Μοσ- ι Με· Κούγια στη  _
"ΜΜΟ ¦°Μ°¦._ ο. αποκαηύψω· ι ΙΞΛίΜ τα τ Αποκοπή όση η σ·ίΠωση σου ηροέσρσυ
| 'Μ “ “κ°'”°" "8 ` _ ° . του οπομηιακσὐ στη σεηίσα τα
ΜΜΜ: οι ονομασία τακακια" οηνΜηιΛοο ΜΜΜ" μας· με καν: απαιτειται για
.έ '00€ "ΜΜ·¦ 'ΠΩ- ΜΝ°ί'·
“ κατηκι·ηνι·ι-ι
και κητΜι7κιι
ισ. τ .7  _ τα - ΑΜ·¦Μ°ΣστοςΜ|ητΝΒ
.ζ η! μ μ - 'Α . ~  :,;, · - ι. καιοκιμονοαηοτονκοομο
"°°° 'Μ|Π!ἱ"|
του αηυμηιοκου ο Άγνωστο ° "ΜΜΜ
ηηεον αν θα ξεκινησει το .Μ "Μ "Π
τησ. τωιιερ Λίγκα και ητατ ι "Ν'ἔἑ=:=ἑ:=ἶ '° -κοταινίοο·
με ανακοινώσεις τους πεορασαν την ο ηιγηριονος
”ν" 'ως 'Ν Μ “ΜΜ "'08" "ω "Μ"“ 'Μ ° "°' Γραφει ο αιωνια" ΜΜΜ: ίοεΠί6α κι
τη Μιρκα" της κηιίρυο·ις της ο' ροκινος στοησρ Μόστρα υ
Μπας στο απο Μονος ων στο Ρεντη και αηο
. . σημα" μηαίνουν σε
Οουη Νομούς προς·
' · Μακη με νοημα αηο ΜΜΜ”
τον ηροεορο της Ι
οιοαγανῶτριας της 7
αουτ·ρης κατηγορίας ·€μο ημερων γ- αμαρ
£ττηιο ΜΜΜ ο Η ηοηυαναμενομενη 7
για οσους είταν το πίστωση του Νορβηγου
οραοος να οσων... και η ηηηρης εναωμοταση
οικαιοηογίτς για το η του στην αιιοηοιηη ομασα
απο” κρουσμα τοηοοττουνται στις αρχες
ανια της· τας σώματος 8Μ“ς
πο αίμα των ΜΜΜ
σα πωπω” να το
ηηηρῶσω με το ως
της οΜσειας και της
νησαηιοτητας ο Για
οσους κους που
στους) ηροσηο·ουν να
οικαιοησγηοουν τους
τρομοκρατες. τους ριαοτες και το ηαοη τους. ` -'
·ηηίζω να μη τρειαοτεί να αηοηογηοουν καηοτ· . ί
στις οικογένειες τους-. ηταν η καροκτηριοτικη
Μηωοη του ισκυρου ως" της ο· κονικης ν ε >
Ο Μ'ΕΝ¦|| ααα” ως
οηηαγη στο "ο ηαητο
ΜΒΜ με... Μ Η" ΕΜ" ΜΝ ο
Λογω ηοοουσίος τσίηρο στο ΔΕΟ. το ματς ηαοκ 
Μ · "Ρ "'°"°ῦ "Θ" "”ῖ°'·: Μ το σκοστηκα ηοηυ στον κμααα για αηυμηιοκο·
Μ:'::Ἡἑ'ἄ“ἑ'.'$=? ως ί Ν, "ΠΜ "°°'""'" ' ο ο Παρανουσνος στοα του 0ηυμηιοκοα μίηησ· ο· τηηαοητικη
τΜιιαηης μουνακι" το απο” χ ΧΧ Ξ"““" "Μ αισιομιιη της ηατρίοος του για τη νέα σεηίοο στην καριερα του
Το αρκομονο ΜΠΑΤΕ· και οι αγώνος ζ
της ο' οσο” τον κυηεηηου ΞΜΜς `.'7
“αρη ι·ιη Νοτη!
Πρώτο οιηικο της κρσνιος για τον οηυμιιιοκο το μεση·
μερι ιι.οοι στο Πατοορο. εναντίον του ΜΜΜ
Πατρών ο Ηττα ααα τρεις . _
εροομοσες σκηηρὑν 7 η ¦ ι ν ¦ ο η.
ηροηονησευν. Πρωτη μτρο 3 - ·. η ι 7 ` ὁ -.
οι ηρωτααηητες στη Μακη για ηαηιοιίς _
μηαίνουν σημερα και νεους. σίγουρα ομως για 77 7 7 4 7
στο πωπω μα τον Μπρικ των" είναι μια Ι . 07 (4 7 γ
στο" να τίναι Μακαρι· στιγμη. οσον ·ηιστΜ·ι
ετοιμοι στα μεσα σε αγώνα μετα οσο Μα οηοκηη
οκτωρρίσυ. στον ΝΝ Μὴ 'Η' 'Ν “Ναού
αρχίζει και τρουμοτισμ του τον ηςροιν 7 7
η ητριοσος στην καμαρι· στην κωΜσ- 7089 ΜΜΜ στο τι·ιιικη σοσιΞυρωηίγκα ντινουηοηη Ο ΜΗΝ” · ΤΟ σου κασιο το συντομα
ονσιεε “ου ο Ηητρογηου με ·Ξηεητο ο 'η7 7 7 _ 7 . . τντυηι·σιακο τροηο. οι γηητ- τρογηοιι. τοροσίοης
Μ ΕΟ" τηιτκΝη του μικρη τητ κακο" δυτικο· ιαωαριοον στο το· ιεκηηη- και σορτοιίνης οι
·ιΜ“ με" "° 8ΜΜ° "η °μΜς . κακο σουτ αηο τον τουοκαρι και μα καηυτοροι της
το Μπηκα ο. ·μρμορΜυκου ΜΜΜ -· τουτο” ξέσπασμα απο το Μ' ως τονικιις. ηου στο
σο Με· πρωτος ιι· τον πρωτοι·   το οσα η 8ΠΜνικη Μου ικα- ωιιτ·αο ΜΜΜ
ο ορυμιιιακκ Ιωαννίνων που. τον ὅ σαρκα- το ηαικνιοι κορη σε ο”. ςως ομΟμΝ¦'
που τηγ 'ω- ΜΒΜ"-Μ """Μ '°Ρ|'"° 'Η' "ΝΠ" 'ΜΝ και ηοΠι ·Μ
Μακη Η υηο- ΜΟΝΟΝ" κΜΨΜ Ν' . ίαυτ°νκὁΜ. Μουνη¦ ευκαιρίας για αυριο·
Μ¦ι “° τον Μη Μ'ώΜ ι Τοροσίοη ασπρα γκοη
"Ο '° Μὐ°|° ΜΜΜ ΪΜ ι 7 7 4 ' 7
977“0885““

Τελευταία νέα από την εφημερίδα