Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 'Ϊ7ΊΪ6ὶ'085ῖ32'¦ ""'
 “ “  ' @ΒΑΡΜΕΜΚἑ;
πευιΜΝ 
, πο Π8ΡΑΆΤΛΜ-ω
Τ ΠΟΠΗ.
Τ ι γ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΠΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΠΝ ΤΠ"7Π'ΠΜΜΥ ΝΤΕ ΑΚΟΜΑ!" 2825 ΠΜ": '450 Ε
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε'ΣΑΓΓΕ^ΕΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛο ΠΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑἩκΗ ΟΡΓ^ΝΠΣΜ - ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟ" ΣΕ Δ|κΗ
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕ^Μ ΜΑΡ'ΝΑκΗ ΧΑ' ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑκιΣΗ ΤΟΥ ΠΑ ΠΑΡΑΒ'ΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡ|0Ρ|ΣΤ|κ0Υ ΟΡΟΥ ΤΗΣ Μ" ΕΝΑΣΧ0ΛΗΣΗΣ Με ΤΟ ΠΟΔΟΣΦ^'ΡΟ
Ο.” ' :Π ξ. ΔΡ β- . 7 Τ· ' * _ η . “ 
. ο" _ >. >¦`- . Ε
·7 ; Με ΒΑ ΜΜΕ·
ὅ _ · ΜΜεωπ
Ε Χ η· ΜΜΜΜππ
“ Ο ΜΜΕ»
Δ' 9 ` · › 3 ·Ι Δ . · ' ·.
¦ Δ » η“ _ .Ζ
ι ' ' ' ' · < " - υ ··_ _··ω > ΜΈ
ΔΕΝ "Λ'ΤΠΝΕ| Το" γποΒ·ΒΑΣΜο ΚΔ' ΤΜ" Α"08°ΛΗ Α"° ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ΠΛΥΜ"|Ακ°Σ
Τ' Μ'ΒΠΣ ΒΑ ΜΒΕ' Μ Το ΜΜΜ· ΜΒ"Λ'° Υ'°θΕ'ἩΣΕ' ΤΜ" "ΜΑΣ" Μ Ε'Μ
ΑΜ ΠΣ ΕΞΕΛ|ΞΕ'Σ ΜΥ Τ|Σ Ε|ΧΕ ΠΡ0ΑΝΑΓΓΕ'ΛΕ' ΑΜ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΑΜ" ` , · ο Η θ Η Ο "ΠΜ'ΤΡ'Σ "ΜΠΑΣ "ΜΕ Σ""" ΕΛΛΑΔΑ ΧΑ' Δ"ΜΣΕ ΕΜ'Μ°Σ "Α ΚΑΝΕ' ΤΑ "ΑΝΤΑ ΠΑ "Ἡ" "ΜΝΗΜΗ ΧΑ' το" ΚΟΣΜΟ ΜΥ
Μ· ΑΜΑ _ ¦ 
ΜΜΜ· ¦ η
  - - 
«ΒΑ ΤΑ ΔΩΣΩ ΟΛΑ ΠΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΕΜΑΣ-Δ»
|'|0|(|“Υ||Τ||Ρ||·“ Τ"
β Ζ Η ΩΡΑ ΠΑ Τ"" "ΡΕΤ" ΓΕΥΣΗ Α"° "ΑΝΗΜΑ-"(0 8"ΡΕΡΕωΡ8 ΕΦΤΑΣΕ
Τ “ “ = “ ο·«πΜΜω» ΜΜΜΜ2Μ ΜΜΕ4Μ Με @ΡΜΒωΜΜΜο η" τοπικ"
 ω-“ -Ἀ Η" Ο Ο “ ΟΜΑΔΑ ΧΑ' Ο ΑΡΓΥΡΗΣ "ΕΔΒΥΑΑΚ|·|Σ ΒΑ ΕΧΕ' "Ἡ" ΕΥΚΑ|Ρ|Α "Α ΕΠΑΕ' ΧΡ"Σ|ΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΣΑ ΕΝΕ 0
ΜΜΜ γΜΔεΧτΗκεΠο«εΛεγοεωηεΜπΜι» Το ΠΑΖΛ Τογω ΤΡ0Μ0γ ἔΑυκΜκἑΨὁκ8Ἡἔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα