Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Γάλλος αφέντης στο κατοχικό ταμείο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η υποκρισἰα
τησ Ευρὡτυι8
Οι Ευοωπαίοι -και, εν παοκειμένω, οι Γεομανοί- εμπάζουν την Ελλάδα. Ταυτοχοο
5ΜῳασηΜ.9
ΚΠῖΠΠὲλϊΠ8 ο ·εισαννελὲα8 Εφετών ντα τσνΜαριναιαι
¦ - ° ἐς _ .` Γιατιιν «εγκλπματικΠοργανωσπ»
"Η"  Χ στο ποδοσφαιρο(«τιιν οποια Νερο
. ό' ' _ ' `ιιγεμονικα και διευθυντικα»)'και-τπν
  !» ῳ··Ί/ παραβιασπ του περιοριστικσυ ορσυ ; _ , · , 
ΑΛΛΟΙ.27 ΣΤΟ ΕΔΩΛΙ0 (ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ,ΠΑΙΚΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΑ «ΣΤΗΒ/[ΕΝΑ ΜΑΤΣ»
Κορυφώνονται οι τιιἑσει8 απο τι8 ΒρΠεἑλλ88 για τα προατιαιτουμενα και τα... δοση
| | | Γ η | η _ η 4 ¦ τ τ ι¦ .
Δ _. ι “  .;; -Μη πο . -13 Η. ε Ϊ __τ με:  η  μ. , ·_ ._.:.· ¦ ] “ι ΣΔ
Συνεργαττι8 τΙι8 Λαγκαρντ
ο πιοιι818υτ Ζακ Λε Παπ που Τ . Ο, η
. - ` | _ ..Ξ Τρειςθαειναι οι αδικοΙ·μαςστο
θα διαΧειριστει Ο) εν λευκω ΜΜΜ Συμβούλιο, “Μ ω
/_ _ _ " τ
'ο . ε._;.-':“μ¦_ε - τ '
_ . -- η " γ Ϊ τ, '7 '· - · δανειστεςαπορρυττουναυτοὐς
. _ __ _ τ ο,  .. τπνεθνικΙιμα8περιουσια ΜΜΜΠΜω¦“
Στο Μυστικα απο
Ελλτινὁτιουλα Δ¦“λὑεωι ο «αρρσβὡν(18» Η Η!" ΜΕ τΤΙιν ἑΧω τα λυση»
γκρειιιΖουν ΠιεΦὡφτι8 με τον Σταυρο ΤΗΝ ΜΠΕΡΜ Τ χ
τι8...γεφυρ88 Μ“Μ“ΜΜΜ Τ0Υ...ΖΒΡΒ
ϊοΠ Μ "η 'ο Τι ανακοίνωσε χθες
σε συνέντευξη Τυπου
τι εκρηκτικ'π·πρὡπν ο
προεδροςμτπςΒου- | ~: χ '
λῇς ω ε“τΜΔἡΞ -, Ι Τι είπε ο Κοντομπνας στα προβετου κομμαΞος παω.. · , η βλπμενα στελὰπ του ΜΜΜ. ·Δεν
στι ΕλευΘε“οιας. ο ._ _. | προκειται να κλείσουμε·. :4
τ ' ¦ Ξ <_ Ι
Ελπιδοῳορες προοπτικές . .
για νεες θεραπείες ανοτ- ΕΠΙΚΟΠΡΙΚΠ·φ|λΟδωρΠμΠ
γω “λέω δυο εΡεΜ· ι, σε 20.000 συνταξιουΧου8
τες του Πανεπιστημίου .
Κρτιτπς. 1 το '
κολασπ στις καταβολές του Οκτωβρίου χα
ος στις περικοπές που έχουν τα" γίνει. · 3
ω -~  › τ   ··ο
.“ ι ,,.. ,εμ . ε ημιν. ..η ε ,_ . .- ο τ .ι -ι-` ··ι. . , ε .τη - ..- `_ . . γ. `.-.> . η. . . “ω 4 μ , ο· . . _. . ·_ Π- - - ο. _. _ .